Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 65 Nokiantien kevyen liikenteen väylä välillä Risukuja - Winterinraitti, katusuunnitelmat, Rahola ja Epilä

TRE:5037/10.03.02/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Nokiantien kevyen liikenteen väylä välillä Risukuja - Winterinraitti, suunnitelmanumero 1/20295, katusuunnitelma Raholan ja Epilän kaupunginosissa.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Nokiantien ko. katuosuuden pohjoisreunan nykyisen kevyen liikenteen väylän saneeraamista varten. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. väylän tuleva sijainti, korkeusasema, pintavesien kuivatus sekä valaistus. Hankkeen tavoite on nostaa Nokiantien varrella kulkevan seudullisen pyöräilyn pääreitin laatutasoa ja turvallisuutta ko. katuosuudella. Laatutasoa nostetaan mm. väylän leveyttä lisäämällä ja turvallisuutta edistetään väyläosuudella olevia katuliittymiä korottamalla. Ko. katuosuuden ajorataa kavennetaan ja pohjoisreunan katuvalaistus uusitaan. Eteläreunan kevyen liikenteen väylä säilyy ennallaan.

Saneerattavan kevyen liikenteen väylä -osuuden pituus on noin 1000 metriä. Katusuunnitelman mukaan Nokiantien pohjoisreunan nykyinen noin 2,5…4,0 metrin eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie levennetään siten, että väylän kokonaisleveys on pääosin 5,0 metriä. Kevyen liikenteen väylälle otetaan lisätilaa siten, että nykyistä ajorataa kavennetaan ajoradan pohjoisreunan reunakiveä siirtämällä ajoradalle päin ja lisäksi kevyen liikenteen väylää levennetään myös katualueen pohjoisreunan suuntaan. Katusuunnitelman mukaisen asfalttibetonipintaisen kevyen liikenteen väylä -osuuden kokonaisleveys jakautuu siten, että jalkakäytävä on pääosin 2,5 metriä leveä ja pyörätie on niin ikään pääosin 2,5 metriä leveä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisten ajoratamaalausten avulla. Ajoradan ja pyörätien väliin rakennetaan 1,0…2,0 metriä leveä kivetty välikaista. Katusuunnitelman mukaan Nokiantien ajoradan leveys on ko. katuosuudella pääosin noin 8,0 metriä. Väylien kuivatus hoidetaan nykyisillä/uusilla ajoradan hulevesikaivoilla.

Kohde sisältyy katuosuuden Kirkkosannankuja-Winterinraitti osalta Kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan ja katuosuuden Risukuja-Kirkkosannankuja osalta Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Ko. katusuunnitelman kustannusarvio on noin 505 000 euroa (74 €/m2).

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 04.06.–18.06.2018. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittävät muistutuksessaan, että Nokiantien pohjoisreunan linja-autopysäkit tulisi muuttaa suunnitelma-alueen kohdalla ajoratapysäkeiksi. Muistutuksen mukaan näin saadaan enemmän tilaa pyörätielle.

Yhdistyksen muistutuksessa on myös esitetty, että linja-autopysäkkien kohdalla olevat pyörätien ajoratamerkinnät muutettaisiin toisenlaiseksi tai poistettaisiin kokonaan.

Muistutuksessa on lisäksi esitetty, että suunnitellut katuvalaisimet siirrettäisiin kevyen liikenteen väylän taakse piennaralueelle.

Vastine:

Katusuunnitelman vaikutusalueella Nokiantien pohjoisreunassa on kolme linja-autopysäkkiä. Katusuunnitelmaehdotusta on tarkistettu siten, että kaikki nämä kolme pysäkkiä on muutettu ajoratapysäkeiksi. Tällä ratkaisulla on saatu pysäkkien kohdilla lisää tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä pysäkin odotustilassa olijoille.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyjä linja-autopysäkkien kohdalla olevia pyörätien ajoratamaalauksia on tarkistettu pysäkkien muututtua ajoratapysäkeiksi. Periaatteessa ne ovat kuitenkin edelleen katusuunnitelmaehdotuksen mukaisia, mutta merkintöjen määrää ja sijoituksia on tarkistettu. Nämä merkinnät ovat vastaavanlaisia kuin on aiemminkin käytetty. Ajoratamerkinnöillä halutaan korostaa pyöräilijän väistämisvelvollisuutta pysäkkien kohdalla suhteessa jalankulkijoihin, jotka liikkuvat bussien ja jalkakäytävän välillä. Matkustajien todennäköisimpiin kulkukohtiin tehtävät ajoratamerkinnät antavat mahdollisesta vaaranpaikasta tiedon sekä linja-autoista poistuville että pyöräilijöille.

Katusuunnitelmaehdotusta on tarkistettu katuvalaistuksen osalta siten, että katuosuudella Risukuja-Kirkkosannankuja katuvalaisimet on sijoitettu kevyen liikenteen väylän taakse piennaralueelle. Muilta osin katusuunnitelmassa esitetty katuvalaisimien sijoitus on sama kuin nähtävillä olleessa katusuunnitelmaehdotuksessa. Nokiantien ko. katuosuuden valaistus on suunniteltu valaistusteknisesti mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti. Kun katuvalaisimet sijoitetaan katusuunnitelman mukaisesti, voidaan katualueen eteläreunan valaistus purkaa pois. Tällöin suunnitelmassa esitetyt valaisimet valaisevat koko katualueen. Valaisimien sijoittaminen sellaisenaan ei valaistusteknisesti ole mahdollista kevyen liikenteen väylän taakse piennaralueelle kuin em. katuosuudella Risukuja-Kirkkosannankuja. Jos katuvalaisimet haluttaisiin koko katuosuudella sijoittaa kevyen liikenteen väylän taakse, tarvittaisiin toinen valaisinrivi kadun eteläreunalle, mikä ei ole kustannustehokasta. Väyläosuuden itäpäässä ei piennaralueella kevyen liikenteen väylän takana ole riittävästi tilaa valaisimelle. Valaisimien sijoitukseen erotuskaistalla kuitenkin kiinnitetään rakennussuunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa enemmän huomiota jotta valaisinvarsi ei ole liian lähellä pyörätien asfalttia. Tämä on kuitenkin myös väylän kunnossapidollisista syistä aiheellista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Katusuunnitelma 1/20295, Nokiantien kevyen liikenteen väylä välillä Risukuja - Winterinraitti, hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin: linja-autopysäkit on muutettu ajoratapysäkeiksi, pysäkkien kohdalle tullut lisätila on hyödynnetty jalankulun, pyöräilyn ja pysäkkien odotustilojen tarpeisiin, pyörätien ajoratamerkintöjä on tarkistettu pysäkkien kohdalla ja katuvalaistuksen sijoittumista on tarkistettu katuosuudella Risukuja-Kirkkosannankuja.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Juhana Suoniemi esitti asian jättämistä pöydälle.

Aleksi Jäntti kannatti pöydällejättöesitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli pöydällejättöesityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 12.2.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Katusuunnitelma 1/20295, Nokiantien kevyen liikenteen väylä välillä Risukuja - Winterinraitti, hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin: linja-autopysäkit on muutettu ajoratapysäkeiksi, pysäkkien kohdalle tullut lisätila on hyödynnetty jalankulun, pyöräilyn ja pysäkkien odotustilojen tarpeisiin, pyörätien ajoratamerkintöjä on tarkistettu pysäkkien kohdalla ja katuvalaistuksen sijoittumista on tarkistettu katuosuudella Risukuja-Kirkkosannankuja.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Pasi Palmu, Mikko Vainiomäki, Teemu Kylmäkoski

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat