Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 80 Nyrkkäkallion ja Telakanpuiston yleissuunnitelma

TRE:3128/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Larinkari Mirjam, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nyrkkäkallio ja Telakanpuisto sijaitsevat Ranta-Tampellan rakentuvalla asuin- ja työpaikka-alueella. Suunnitellut puistoalueet sijoittuvat Tammerkosken yläjuoksulle, Näsijärven ja Ranta-Tampellan kanavan liittymäkohdan ympäristöön. Telakanpuiston ja Nyrkkäkallion yhdistää toisiinsa Myllysaarensilta, joka on osa Näsijärven rannalla sijaitsevan Kiiskisaarenpuiston ja Tammerkosken rannan yhdistävää rantareittiä.  Rantareitti alittaa puistojen ympäristössä Näsinsillat ja Tammerkosken ratasillan.

Puistojen luoteispuolella sijaitsevat Näsinsillat, joista vain eteläinen jää ajoneuvoliikenteen käyttöön, pohjoinen silta vapautuu kevyelle liikenteelle. Eteläinen silta säilyy ennallaan, mutta Paasikivenkatu on linjattu sillan itäpäässä uudelleen. Paasikivenkatu on linjattu sillan jälkeen kohti koillista, jotta Ranta-Tampellan kanavan rantaan saadaan järjestettyä tilaa kevyen liikenteen reitille. Paasikivenkadun jalankulku on suunniteltu ulokkeelle, mikä luo lisää puistotilaa kadun ja kanavan väliin. Sillan ja kadun taitekohtaan jää pieni näköalatasanne.

Näsijärven rantareitti on linjattu Näsinsiltojen alitse Myllysaarensillalle mahdollisimman paljon Nyrkkäkallion aluetta säilyttäen. Rantareitin lounaispuolella Nyrkkäkallio säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena. Nyrkkäkallion rannan maasto on liitetty kevyen liikenteen reitistöön puutasoin. Puutasojen ja rannan välille on suunniteltu porrasyhteys, joka mukailee rannassa sijaitsevan avokallion nykyisiä maastonmuotoja. Nyrkkäkallion koillisosassa sijaitsee Ranta-Tampellan kanavan ja Paasikivenkadun välinen puistoalue. Puistoalueelle on suunniteltu kulkureitti, joka johdattaa kulkijaa kanavan suuntaisesti. Reitti liittyy idässä Horisonttiaukioon, joka on kolmen kadun risteyskohdassa sijaitseva yhtenäinen aukiotila. Paasikivenkadun reunamuuriin, puiston ja kadun tasoeron kohdalle on suunniteltu kiipeilyseinä. Kiipeilyseinän julkisivuihin sijoitetaan Ranta-Tampellan kanavan seinien taidereliefien toteutuksessa käytetyt teräsmuotit. Kohta on kaupunkikuvallisesti merkittävä, koska se asettuu koko kanavan näkymän päätteeksi.

Myllysaarensilta nousee Telakanpuiston puoleiselta rantaluiskalta ja korottuu hoikkana Nyrkkäkallion puoleisen kanavamuurin ylle. Myllysaarensilta päättää kanavan itäosan muurien rajaaman, rakennetun kanavaosuuden. Rannat on käsitelty luonnonmukaisemmin sillan kosken puoleisella jaksolla.

Telakanpuisto sijaitsee Ranta-Tampellan kanavan, Tammerkosken rannan, Tammerkosken ratasillan ja korttelialueen risteyskohdassa. Tontti (nro 136) on liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös asuntoja sekä julkisten palvelujen tiloja. Näsijärven rantareitin lisäksi Telakanpuistoon on suunniteltu kivituhkapintainen kulkuyhteys korttelialueelle ja luonnonkiviaskelmat, jotka mahdollistavat pääsyn veden ääreen.

Puistojen nykyistä kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan ja rannan ympäristön täydennysistutuksissa käytetään koivuja. Paasikivenkadun ympäristöön istutettavat puut ovat jalavia. Horisonttiaukiota reunustavat puut ovat vaahteroita. Näsijärvelle rakennuksista avautuvat esteettömät näkymät on huomioitu puuston sijoittelussa.

Jalankulun ja oleskelun reitit yhdessä kasvillisuuden kanssa muodostavat vaihtelevan ja esteettömän ympäristön. Puistot on suunniteltu esteettömyyden perustason mukaisesti ja kaikki puistojen keskeiset alueet ovat saavutettavissa esteettömästi. Puistoalueiden pintamateriaalit koostuvat asfaltista, luonnonkivistä, betonikivistä, kivituhkasta, valetusta betonista ja turva-alustasta. Tunnelmaa vahvistavat ranta-alueiden maakivet ja puutasot.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 26.11.-9.12.2018, jonka aikana suunnitelmasta ei annettu palautteita.

Suunnitelman kustannusarvio on n. 322 000 euroa (alv 0 %) ja puistojen käsiteltävä pinta-ala on noin 3 770 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 85 euroa. Puistot rakennetaan Ranta-Tampellan muuhun rakentumiseen sovittaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Nyrkkäkallion ja Telakanpuiston yleissuunnitelma, piirustus n:o 18/20572/2, hyväksytään kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna Levonmaa, Raija Tevaniemi, Timo Koski, Mirjam Larinkari, Teemu Kylmäkoski, Janne Syrjä, Heidi Huhtaniemi, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat