Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 63 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen autovahingosta Kalevan puistotiellä

TRE:4800/03.07.01/2018

Valmistelija

  • Kylmäkoski Teemu, Rakennuttajahortonomi

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski, puh. 040 801 6376, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 26.6.2018 päivätyllä korvausanomuksella 21.6.2018 n. klo 20.00 sattuneesta autovahingosta. Annetun selvityksen mukaan Kalevantien ja Kullervonkadun risteyksestä puuttuu n. 1 x 1 m pala asfalttia ja ajoneuvon oikean puolen renkaat löivät montun reunaan. Montun reunaan ajon seurauksena auton oikea takavanne meni kieroksi ja auton ripustuksiin tuli hieman "löysää". Anottavan korvauksen suuruus on 1 884 euroa ja se perustuu rengasliikkeen laskuun 84 euroa renkaiden ja vanteiden tarkistamisesta sekä arvioon uusien vanteiden hankintahintaan 450 €/kpl. Korvausanomus on hylätty rakennuttamisjohtajan päätöksellä §163/12.7.2018.

Oikaisuvaatimuksessa asianosainen esittää, että korvauspäätös on tehty pelkästään arvailujen varassa ja vahinkopaikkaa oltiin korjaamassa vahinkopäivän jälkeisenä aamuna 22.6.2018.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.

Tampereen kaupungille on tullut vahingonkorvausvaatimus autovahingosta samasta vahinkopaikasta ja samalta vahinkopäivältä 21.6.2018 klo 21.57 ja tähän korvausvaatimukseen on liitetty valokuvia tapaturmapaikalta. Voidaankin todeta valokuvien perusteella, että kyseisessä kohteessa on ollut asfalttipäällyste reikä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus tai tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.   

Asiassa on ilmeistä se, että kaupunki oli paikannut ja korjannut vauriokohtaa aktiivisesti ja pyrkinyt minimoimaan mahdolliset vahingot, tästä huolimatta vauriokohta oli sortunut ja reikiintynyt. Voidaankin todeta, ettei katu ole ollut lain mukaan liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa ja oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä ja korvauksena maksaa rikkoutuneesta vanteesta 450 euroa sekä rengasliikkeen lasku 84 euroa. Yhteensä korvattava summa on 534 euroa. Esinevahingoissa korvauksen maksamisen lähtökohtana on aina rikkoutuneen tai tuhoutuneen esineen käypä arvo, jota voidaan pitää korvattavien kustannusten ylärajana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan tekemään päätökseen hyväksytään ja autovahingosta maksetaan toimitettuja laskudokumentteja vastaan 534 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski, Kimmo Myllynen, Petri Kujala, Juha Antila, Reijo Lahtinen, Kari Pitkänen, Elina Rantanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat