Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 64 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen liukastumistapaturmasta Pokalankadulla

TRE:4036/03.07.01/2016

Valmistelija

  • Antila Juha, Rakennuttajainsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Juha Antila, puh. 050 327 6267 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Haurjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on vaatinut oikaisua rakennuttamisjohtajan päätökseen § 86. Fennia pyytää yhdyskuntalautakuntaa kumoamaan rakennuttamisjohtajan päätöksen ja hyväksyvän alkuperäisen takaisinsaantivaatimuksen.

Rakennuttamisjohtaja on päätöksellään 16.5.2018 § 86 hylännyt Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Fennian (jäljempänä myös Fennia) takaisinsaantivaatimuksen liukastumisasiassa. Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon liukastuneen henkilön työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisena vakuutuksenantajana. Päätös on perustunut siihen, että liukastumistapaturma on tapahtunut maanantaina 1.2.2016 klo 7.35 ja kaatumispaikka on sijainnut Pokalankadulla välittömästi kiinteistön pihaliittymän kohdalla. Sää- ja olosuhdeselvityksen mukaan edeltävien päivien keliolosuhde on ollut normaali talvikeli lämpötilan ollessa muutaman plus asteen puolella. Tapaturmaa edeltävänä ajankohtana on yöllä satanut vähän lunta lämpötilan ollessa noin -3 astetta. Kunnossapitäjän (Tampereen Infra) toimittaman selvityksen ja GPS-raportin mukaan kohteessa on torstaina 28.1.2016 klo 9.44 mennessä suoritettu liukkaudentorjunta.

Rakennuttamisjohtajan päätöksen mukaan asiassa saatujen selvitysten perusteella asiassa on ilmeistä se, että kaupunki on toiminut tapaturmaan nähden siltä vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rajoissa ja että jalankulkijalle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve. Päätöksen mukaan asiassa voidaan katsoa, että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden edellyttämän tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen, mutta että talvikunnossapidossa hoidettavan alueen kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin laissa edellytetty tyydyttävä kunto.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen. Fennia ei oikaisuvaatimuksessaan tuo mitään sellaista uutta asiaan liittyvää tietoa, että Kaupunkiympäristön palvelualue katsoisi kaupungilla olevan vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta.

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Fennia ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Liitteenä 28.1.2019 päivätty lakimiehen lausunto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Kim Pråhl 28.1.2019:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on vaatinut oikaisua rakennuttamisjohtajan päätökseen. Fennia pyytää yhdyskuntalautakuntaa kumoamaan rakennuttamisjohtajan päätöksen ja hyväksyvän alkuperäisen takaisinsaantivaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessaan Fennia selostaa katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain sisältöä sekä kadunpitäjän velvollisuuksia. Lisäksi Fennia selostaa tapahtuman sekä tapahtumasta vahingoittuneelle aiheutuneen henkilövahingon.

Fennian näkemyksen mukaan rakennuttamisjohtajan päätöksessä esitetyt perustelut eivät poista kadunpitäjän kunnossapitovastuuta nyt käsillä olevassa asiassa. Fennia katsoo, että koska sääolosuhteet ovat olleet sellaiset, että edellisen hiekoituksen jälkeen keli on vaihdellut plussalta miinukselle, on hiekoitushiekka ollut omiaan painumaan jään/lumen sisään. Lisäksi Fennia katsoo, että 4 päivän väli edellisestä hiekoituksesta liukastumishetkeen on ollut liian pitkä, huomioiden sääolosuhteet. Fennia katsoo, että kaupunki ei ole osoittanut kaupungin ryhtyneen riittäviin toimenpiteisiin liukkauden poistamiseksi. Lisäksi Fennia viittaa siihen, että kunnossapidossa tulee huomioida kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Oikeudellinen arviointi

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, eikä päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Asiassa tulee huomioida, että vahingonkärsijä on ilmoittanut liukastumisen tapahtuneen välittömästi hänen astuttuaan pihastaan kaupungin kunnossapitovelvollisuuden piirissä olevalle kadulle. Huomioitava myös on se, että tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajalle. Katson, että asiassa on mahdollista myös se, että henkilö on liukastunut omalla kunnossapitovastuulleen kuuluvalla liittymän osalla, eikä henkilön kunnossapitovastuulle kuuluvan tonttiliittymän kunnossapidon tasoa voida jälkikäteen arvioida, toisin kuin kaupungin suorittamia toimenpiteitä. Katson tältä osin, että liukastumispaikka jää toteennäyttämättömäksi.

Asiassa tulee lisäksi huomioida se, että henkilö on itsekin ilmoittanut, että katu oli "varmaankin hiekoitettu, mutta jäinen". Tältä osin tulee huomioida se, että Tampereen kaupunki ei voi välttää kaikkia liukastumistapaturmia, vaikka sen toiminnassa ei olisi osoitettavissakaan laiminlyöntiä ja että henkilölle itselleen jää myös aina vastuu huolellisesta ja varovaisesta toiminnasta. Kaikkia liukkauksia ei voida hiekoituksesta ja liukkaudenestosta huolimatta estää.

Tampereen kaupunki on myös huomioinut katulain mukaisen kadun liikenteellisen merkityksen, liikenteen määrän, vuorokauden ajan sekä eri liikennemuotojen tarpeet. Tätä huomiointia pyritään suorittamaan katuluokituksilla, jolla kadut jaetaan eri kunnossapitoluokkiin muun muassa edellä mainittujen kriteerien perusteella. Nyt käsillä olevassa tapauksessa kaupunki on toiminut omien luokitustensa mukaan sekä huolellisesti. Tampereen Infralta saadun selvityksen mukaan koko kalusto on ollut suorittamassa talvikunnossapitotehtäviä 1. ja 2. luokkien väylillä ja 3. luokan väylille on tultu heti kun se on ollut mahdollista. Täten kaupunki on toiminnassaan huomioinut mm. katujen liikenteellisen merkityksen.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta katson, että Tampereen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan nyt käsillä olevassa tapauksessa. Huomioitava on myös se, että syy-yhteyttä kaupungin toiminnan ja tapaturman välillä ei ole kiistattomasti kyetty osoittamaan, sillä tarkkaa tietoa liukastumispaikasta ei ole.

Oikaisuvaatimuksen hylkääminen

Edellä mainituin perustein katson, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Salla Alpua/Intrum Justitia, Kimmo Myllynen, Juha Antila, Petri Kujala, Teemu Kylmäkoski, Jorma Välimäki, Elina Rantanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat