Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 78 Poikkeamislupahakemus tontille Pyynikintie 25, Pyynikki, rakennuksen osan purkaminen

TRE:8308/10.03.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla asemakaavan suojelumääräyksestä.

Asemakaavamerkinnällä sr-33 suojellussa tiilirakenteisessa teollisuusrakennuksen lastauslaiturin yhteydessä on puurakenteinen rakennusosa, joka halutaan purkaa. Kuntoselvityksessä rakennusosa on todettu erittäin huonokuntoiseksi.

Hakijan selvitys:
”Puurakenteisen pienen varastokopin purkaminen liitteenä olevan asemapiirustuksen ja valokuvan mukaisesti.

Poikkeaminen: Esitetään asemakaavamerkinnällä sr-33 suojeltuun tiilirakenteiseen teollisuusrakennukseen liittyvän puurakenteisen osan purkamista.

Perustelu: Maakuntamuseo on antanut puuosan purkamisesta lausunnon (liitteenä), jossa todetaan, että kuntoselvityksen perusteella rakennuksessa on niin merkittäviä vaurioita, että niiden korjaamisen jälkeen alkuperäisyysaste jäisi vähäiseksi. Maakuntamuseo ei näe kohteella merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa, eikä edellytä rakennuksen kunnostamista.

Alueen suojeltavien tiilirakenteisten teollisuusrakennusten sisäkulmissa on yleisesti porrashuoneita, jotka näkyvät kantakartassa rungosta ulos tulevina rakenteina. Kahden tiilirakenteisen teollisuusrakennuksen kulmaan sijoittuva puurakenteinen varasto on esitetty kantakartassa samalla tavoin, ja on luultavasti siksi erehdyksessä liitetty kaavoitusvaiheessa sr-33 merkittyyn alaan.

Säilytettävän tiilirakenteisen teollisuusrakennuksen perustusten ja ulkoseinärakenteiden kunnostus, sekä alkuperäisten ikkuna-aukkojen uudelleen avaaminen luonnonvalon saamiseksi edellyttävät edessä olevan puurakenteisen osan purkamista.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot ympäristönsuojelulta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Ympäristönsuojelulla ja Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan mm.:
”Rakennuksesta on laadittu asianmukainen kuntoselvitys, jonka mukaan rakennuksessa on merkittäviä vaurioita. Niiden kunnostamisen jälkeen rakennuksen alkuperäisyysaste jäisi vähäiseksi. Lisäksi kiinteistön inventointiaineistot ovat löytyneet. Niiden perusteella kyseisellä, oletettavasti 1940-luvulla rakennetulla pienellä lastauslaituriin liittyvällä tilalla ei ole niin merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa, että rakennuksen kunnostaminen olisi tässä tilanteessa välttämätöntä. Tarkentuneiden tietojen perusteella Pirkanmaan maakuntamuseo ei vastusta Pyynikin Trikoon rakennuksen 217 puuosan purkamista.”

Poikkeaminen 1: Asemakaavan suojelumääräys
Asemakaavassa purettavaksi esitetylle rakennusosalle on annettu kaavamääräys sr-33.

Asemakaavoitus:
Asemakaavassa purettavaksi esitetylle rakennusosalle on annettu kaavamääräys (sr-33), jonka mukaan kyseessä on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Purkamisen kohteena on vanhan konttorirakennuksen eteläseinällä sijaitsevaan lastauslaituriin liittyvä puinen rakennusosa, joka sijaitsee konttorin ja vanhan voimalaitoksen kulmauksessa. Rakennusosasta on tehty kuntotutkimus, jonka mukaan puinen rakennusosa on pahoin vaurioitunut. Maakuntamuseon laatiman inventoinnin perusteella kyseisellä lastauslaituriin liittyvällä tilalla ei ole niin merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa, että rakennuksen kunnostaminen olisi tässä tilanteessa välttämätöntä.

Pyynikin trikootehtaan alueelta on joulukuussa 2018 tehty lepakoiden talvehtimispaikkojen selvitys. Selvityksessä todetaan, että talvehtivia lepakoita tai niille hyvin soveltuvia talvehtimispaikkoja ei havaittu tehtaan alueella tai läheisessä luolassa. Todennäköisimmät lepakoiden talvehtimispaikat tehtaan lähistöllä sijaitsevat Pyynikinharjun etelärinteen jyrkänteen luonnonkoloissa. Pyynikinrannan rakennushankkeilla ei arvioida olevan niihin merkittävää vaikutusta.

Poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-134-492-9 lupa saada poiketa asemakaavan suojelumääräyksestä rakennusosan purkamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Pyynikin  kaupunginosassa, osoitteessa Pyynikintie 25.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat