Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 67 Raamikadun katusuunnitelma, Niemenranta

TRE:3400/10.03.02/2018

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raamikadun katusuunnitelma nro 1/20287, Niemenrannan kaupunginosassa

Lielahdenkadun ja Näsijärven väliselle alueelle sijoittuvan uuden Niemenrannan asuinalueen kolmatta vaihetta koskien on laadittu asemakaavaehdotus nro 8496. Ko. asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueita mm. asuinrakentamista ja yksityisten palvelujen rakentamista sekä yleisten alueiden rakentamista varten. Kaava-alue sijoittuu Niemenrannan toisen kaavavaiheen itä-puolelle nykyisin lähinnä metsätaloutta sekä virkistyskäyttöä palveleville alueille. Uudisrakennusalueen suuren koon vuoksi alueen toteuttaminen vaiheistetaan ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle. Kolmannen vaiheen rakentaminen käynnistyy keväällä ja alkuvaiheessa rakennustyöt keskittyvät kaava-alueen länsireunaan jo toteutetun aiemman kaava-alueen läheisyyteen.

Raamikadusta on laadittu katusuunnitelma, jossa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Raamikatu toimii uuden asuinalueen sisäistä liikennettä palvelevana katuyhteytenä ja katu on luonteeltaan kokoojakatuja. Kokoojakadun luonteeseen liittyen Raamikadun kumpaankin reunaan rakennetaan ajoradasta välikaistoilla erotetut kevyen liikenteen väylät. Katusuunnitelman mukaan kadun ajoradan leveys on 6,50 metriä ja kadun yhteydessä olevien kevyen liikenteen väylien 4,15 metriä. Jalankulku- ja pyöräilyväylät erotetaan toisistaan 0,28 metrin levyisellä erotuskaistalla ja osa pyöräilyväylistä toteutetaan yksisuuntaisina pyöräteinä.

Raamikadun korkeusasema mukailee pääsääntöisesti alueen nykyisiä maanpinnanmuotoja, mutta kadun sovittamiseksi paremmin tulevaan maankäyttöön ja muuhun liikenneverkkoon joudutaan maanpinnan korkeustasoja tietyillä kohdin muuttamaan oleellisesti.

Niemenrannan uudisrakennusalueella hulevesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota, koska alueen käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta valuma-alueiden vesitasapaino ei saisi muuttua oleellisesti. Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet puretaan avouomiin sekä hulevesien viivyttämiseksi toteutettaviin hulevesialtaisiin.

Raamikadun rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan aikaisin keväällä 2019. Tavoitteena on, että katu avattaisiin yleiselle liikenteelle loppuvuodesta 2019.

Raamikadun kustannusarvio on noin 450 600 € (101 euroa/m2). Kustannusarvio ei sisällä kadun perustyövaiheiden kustannuksia kadun alkupään osalta, koska Raamikatu sisältyi osittain jo aiempaan Niemenrannan toisen vaiheen kaava-alueen ja katu on toteutettu jo perustyövaiheiden osalta noin puoliväliin saakka.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12. – 26.6.2018. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutuksessa on esitetty mm. selkeämpiä ratkaisuja liikenteenohjauksen osalta yksi- ja kaksisuuntaisten pyöräteiden muutoskohtiin. Lisäksi on esitetty, että Niemenrannan puistokadun liittymäalueelle toteutettaisiin pyörätien kaarrelevitys ja yksisuuntaiset pyörätiet toteutettaisiin kadun koko matkalle.

Vastine

Tampereen polkupyöräilijät ry:n esittämien muutosehdotuksien mukaisesti suunnitelmia on muutettu liikenteenohjauksen tehostamiseksi lisäämällä kielletty ajosuunta -liikennemerkki pyörätien muutoskohtaan ja kevyen liikenteen väylän linjausta muutettu hieman tukemaan muutoskohdan visuaalista ohjautumista. Lisäksi pyörätien kaarretta on levitetty Niemenrannan puistokadun liittymäalueella.

Yksisuuntaisen pyörätien muuttuminen kaksisuuntaiseksi pyörätieksi kadun puolivälissä on perusteltua, koska kaupungin suuntaan johtava pyöräilyn pääverkko erkaantuu Raamikadusta Sahanvainionpuiston kohdalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Raamikadun katusuunnitelma nro 1/20287 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:

Niemenrannanaukion sekä Sahankallionpuiston kevyen liikenteen väylän kohdalla on tehty pyöräilyn liikenneturvallisuutta sekä sujuvuutta edistäviä muutoksia.

Katusuunnitelma hyväksytään ehdolla, että Raamikadun katualueeseen vaikuttava Niemenrannan asemakaava nro 8496 saa lainvoiman.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Pasi Ruohomäki

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat