Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 68 Sahansaarenkadun katusuunnitelma, Santalahti

TRE:7398/10.03.02/2015

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sahansaarenkatu, suunnitelmanumero 1/16866, katusuunnitelma Santalahden kaupunginosassa.

Sahansaarenkadun katusuunnitelma on laadittu asemakaavan 8305 perusteella. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. kadun sijainti, korkeusasema, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus.

Paasikiventien ramppiin liittyvä Sahansaarenkatu palvelee Santalahden satamaan ja Santalahden rantapuistoon suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä.

Katusuunnitelman mukaan Sahansaarenkadun pituus on 760 metriä. Kadun asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys on pääosin 6,5 metriä. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu ajoradasta 2,5 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 6,0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä, jolla jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä ja pyörätien leveys on 3,0 metriä. Jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä 0,5 metriä leveän kivetyn erokaistan avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla. Kevyen liikenteen väylä siirtyy ajoradan eteläpuolelle Santalahden sataman läheisyydessä.

Kadun pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla maastoon/hulevesikaivoihin.

Sahansaarenkadun ajorata on toteutettu pääosin jo aiemmin Rantatunneli Allianssin työkokonaisuuteen kuuluen. Sahansaarenkadun kevyen liikenteen väylän toteuttaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan.

Sahansaarenkadun katusuunnitelman kustannusarvio on 632 000 euroa. Kustannusarvio sisältää kevyen liikenteen väylän toteuttamisen, katuvalaistuksen ja ajoradan viimeistelyn.

Katusuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.6.–18.6.2018. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittävät muistutuksessaan, että Sahansaarenkadun kevyen liikenteen väylän jalkakäytävä ja pyörätie olisi syytä erottaa toisistaan katusuunnitelmaehdotuksessa esitettyä maaliviivaa paremmin.

Yhdistyksen muistutuksessa on myös esitetty, että pyörätien varrelle osuvien jyrkkien kaarteiden kohdalle tehtäisiin kaarrelevitykset.

Yhdistys esittää muistutuksessaan lisäksi, että ajoradan ja kevyen liikenteen väylän linjauksia tarkistettaisiin niin, että pyörätien ja ajoradan risteämiskohta tukisi esitettyä paremmin ajoradalla liikkuvien väistämisvelvollisuutta pyörätiellä kulkeviin nähden.

Vastine:

Katusuunnitelmaehdotusta on muutettu siten, että pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan 0,5 metriä leveällä kiviraidalla. Lisäksi pyörätien kahden jyrkän mutkan kohdalla pyörätielle on suunniteltu kaarrelevitykset.

Sahansaarenkadun kevyen liikenteen väylän ja ajoradan risteämiskulmaa ei ole aiheellista muuttaa, koska Sahansaarenkadun ajorata on toteutettu nykyiselle paikalleen jo aiemmin. Kevyen liikenteen väylän linjaaminen tässä risteyskohdassa katusuunnitelmassa esitetyllä tavalla on liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Sahansaarenkadun katusuunnitelma, suunnitelmanumero 1/16866, hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:

pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan 0,5 metriä leveällä kiviraidalla ja pyörätien jyrkkiin kaarteisiin toteutetaan kaarrelevitykset.

Sahansaarenkadun ajoradan kunnossapitoluokaksi määrätään 3 ja Sahansaarenkadun kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokaksi määrätään A.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Pasi Palmu, Pasi Ruohomäki, Teemu Kylmäkoski

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat