Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 286 Asemakaava nro 8783, Huikas, Ali-Huikkaantie 26, tontin jakaminen 

TRE:2108/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 13.6.2019 päivätyn ja 15.8.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8783. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa:
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8783
Diaarinumero: TRE:2108/10.02.01/2019, pvm 14.3.2019

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Huikkaan kaupunginosassa itä-Tampereella, osoitteessa Ali-Huikkaantie 26. Kaavamuutos koskee korttelin nro 4910 tonttia nro 2. Ali-Huikkaantien varren omakotiasutus perustuu vuoden 1948 asemakaavaan, joka on ko. tontilla ympäristöineen edelleen voimassa. Kadun varressa ovat säilyneet jälleenrakennusajan rakennuskanta ja kaupunkikuvalliset piirteet. Ali-Huikkaantie 26:ssa oleva asuinrakennus on säilyttänyt jälleenrakennuskauden piirteensä hyvin. Eteläpuolella asemakaavaa on uudistettu ja tontteja jaettu. Ympäristön arvot on tunnistettu Tampereen yhtenäisten pientaloalueiden selvityksessä vuonna 2016.

Asemakaavan tavoitteet
Hakijan tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen muodostuvalle tontille.

Tampereen kaupungin strategia ohjaa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen täydennysrakentamisella. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle huomioiden alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutoshakemus on jätetty 14.3.2019 tontin haltijoiden toimesta.

Kaavahanke tuli vireille 13.6.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 13.6.–4.7.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saatiin neljä kommenttia.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että he pitävät suunnitelmaa mahdollisena edellyttäen, että olemassa oleva asuinrakennus säilytetään ja autokatos sovitetaan ympäristöön huolellisesti.

Viheralueet ja hulevesi -yksikkö kommentoi, että asemakaavaluonnoksessa esitetty Hule-42(1) määräys on riittävä, eikä ole tarvetta hulevesiselvitykselle.

Ympäristönsuojelun yksikkö totesi, ettei heillä ole kommentoitavaa.

Myöskään terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa tontin jakamisesta ja rakennusoikeuden lisäämisestä. Terveydensuojeluviranomainen korostaa kuitenkin puuvaraston rakentamisen tärkeyttä kiinteistöihin, joissa on puulämmitteinen tulisija.

Saadut kommentit eivät edellyttäneet muutoksia asemakaavaehdotukseen. Talousrakennuksen ja autokatoksen ja olemassa olevan rakennuksen kasvatettu rakennusala mahdollistavat tarvittaessa puiden kuivasäilytyksen asianmukaisen järjestämisen tonteilla. Asemakaava ei tähtää nykyisen rakennuksen purkamiseen vaan säilyttämiseen. Autokatoksen paikka on asetettu tontin olosuhteita (koko, mittasuhteet, puut ja pihatien sijainti) sekä nykyisen rakennuksen sijaintia kunnioittaen.

Asemakaava
Asemakaavalla tontti jaetaan kahdeksi tontiksi. Muodostuvien tonttien pinta-alat ovat 574 m2 ja 770 m2. Pienemmän tontin, jossa nykyinen 115 k-m2 suuruinen rakennus sijaitsee, rakennusoikeus on 150 k-m2, mikä mahdollistaa pienen laajennusosan ja/tai autokatoksen rakentamisen. Suuremman uudisrakennukselle tarkoitetun tontin rakennusoikeus on 185 k-m2. Sille on sallittu rakentaa kaksikerroksinen asuinrakennus ja yksikerroksinen autotalli tai talousrakennus. Tonttien tehokkuudet ovat e = 0,26 ja 0,24.  Uutta rakennusalaa muodostuu 100 k-m2.

Asemakaavan toteuttaminen
Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8783 (päivätty 13.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Antti Järvelä, Leo Boström ja Kirsi-Maarit Asplund poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Else Luotinen, 044 481 1671, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 13.06.2019 päivätyn ja 08.08.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8783. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8783
Diaarinumero: TRE:2108/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
toimistoarkkitehti Else Luotinen

Omakotitontti jaetaan kahdeksi tontiksi. Tonteille osoitetaan rakennusoikeutta 150 ja 185. Tontin rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksella 100 k-m2. Tonttien koot ovat 610 m2 ja 733 m2. Pienemmällä tontilla on 50-luvulla rakennettu 115 k-m2 kokoinen omakotitalo. Tonttien tehokkuudeksi muodostuu e = 0,24 ja e=0,26.

Ehdotus oli nähtävillä 15.-29.8.2019. Ehdotukseen ei annettu yhtään muistutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8783 (päivätty 13.06.2019, tarkistettu 08.08.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat