Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 287 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Olkahinen, Jenseninkatu 11, käyttötarkoituksen muutos, asemakaava nro 8727 

TRE:7636/10.02.01/2017

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, puh. 044 4863496, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi     

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 23.9.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8727. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8727
Diaarinumero: TRE:7636/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen Olkahisten kaupunginosassa. Kyseessä on tontti 7502-5 ja sen itäpuolinen pysäköintialue, joiden pinta-ala on yhteensä noin 4000 m². Tontilla sijaitsee Olkahisten koulun sivurakennus sekä saunarakennus vuodelta 1960. Rakennukset ovat käyneet tarpeettomiksi kaupungin palvelujen tuottamisessa, joten kohde on päätetty kehittää asemakaavoittamalla myytäväksi. Tontin itäpuoleisella pysäköimisalueella on muutama autopaikka ja tieyhteys uimarannalle.

Asemakaavan tavoitteet

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on esittänyt asemakaavamuutoksen laatimista hakemuksessaan 28.9.2017. Tavoitteena on muuttaa rakennetun tontin käyttötarkoitusta opetustointa ja terveydenhuoltoa palvelevasta korttelialueesta matalan asuinkerrostalo- ja rivitalorakentamisen mahdollistavaksi ja tarvittaessa liittää pysäköintialueesta osa siihen.

Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset ympäristöönsä sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 27.9.-18.10.2018 sekä lähettiin tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 2 mielipidettä.

Viheralueet ja hulevedet kommentoi, että huleveden hallinnan järjestäminen on huomioitava. Tontilla olevat viemärit ja vesijohto tulee huomioida. Ympäristönsuojelu kommentoi, että kaava-alue ja sen ympäristö ovat osa liito-oravan elinympäristö- ja kulkuyhteysverkostoa, mikä tulee huomioida. Alue sijaitsee rinteessä uimarannan yläpuolella, jolloin rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pirkanmaan Ely-keskus kommentoi myös, että asemakaavassa tulee huomioida liito-oravan esiintymisen ja olosuhteiden asianmukainen selvittäminen ja turvaaminen kaavamääräyksillä. Kaavaluonnos lähetetään Ely-keskukseen lausuttavaksi. Maakuntamuseolla ja Tampereen sähköverkolla ei ollut huomautettavaa.

Mielipiteissä esitettiin, etteivät kerrostalot sovi nykyiseen aluerakenteeseen tai ylipäätään nykyistä korkeammat rakennukset. Toisaalta esitettiin, että tontti pitäisi kaavoittaa puistoksi ja luontoarvot huomioida.

Vastineet palautteeseen on selostuksen kohdassa 4.4.

Asemakaavasta valmisteltiin kaavaluonnos sekä siihen liittyvät valmisteluaineisto ja selostus, jotka olivat nähtävillä 4.-25.4.2019. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia, joista kahdessa oli huomautettavaa. Ympäristönsuojelulla tai Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Pirkanmaan liitto toteaa, ettei anna lausuntoa tai kommentteja. Viheralueet ja hulevedet kommentoi, että kulku uimarannalle tulee ottaa huomioon. Ely-keskus toteaa, ettei puidenkaatoa edellyttäviä toimintoja tule osoittaa 30 metriä lähemmäs liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Vastineet palautteeseen on selostuksen kohdassa 4.5.2.

Asemakaavan sisältö

Asemakaavalla muutetaan opetustoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen käyttötarkoitus asumiseksi. Kaavamuutos mahdollistaa yhden tai kahden uuden, korkeintaan kaksi kerrosta korkean asuinrakennuksen ja autosuoja-talousrakennuksen rakentamisen, mikäli olemassa olevat rakennukset puretaan. Kaavamerkintänä on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AKR), joka mahdollistaa asuntojen sijoittumisen päällekkäin. Tonttitehokkuus e nousee 0,20:stä 0,35:een.

Rakennuksen julkisivun käsittelynä tulee käyttää puuta tai rappausta. Kiinteistön hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee hulevesiä viivyttää tontilla.

Asumiseen tarkoitettu alue laajenee hieman pysäköintialueen suuntaan, mutta tieyhteys uimarannalle sekä uimarantaa palvelevat pysäköintipaikat säilyvät LP-alueella. Nykyistä pysäköintialuetta järjestellään uudestaan siten, että saadaan enemmän pysäköintipaikkoja.

Tällä hetkellä opetustoiminnalle ja terveydenhuollolle osoitetun tontin jyrkkä ja puustoinen rinne rajataan tontista osaksi viereistä virkistysaluetta sen sisältämien luontoarvojen vuoksi ja nimetään Tähkäniitynrinteeksi. Virkistysaluetta koskee määräys sl-2: luonnontilaisena säilytettävä liito-oravan elinympäristö, jolla liito-oravan elinolosuhteita edistävät toimenpiteet ovat sallittuja.

Asemakaavan toteutus

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä.

Asemakaavan vaikutukset
 
Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä, paikallisia vaikutuksia ympäristöön eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8727 (päivätty 1.4.2019, tarkistettu 23.9.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunto Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi                    

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat