Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 279 Ilokkaanrinteen katusuunnitelma, Koivistonkylä 

TRE:4569/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Rantanen Petri, Linja-autonkuljettaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Petri Rantanen, puh. 040 764 2882, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koivistonkylän kaupunginosassa sijaitsevalle Ilokkaanpuiston alueelle on laadittu uusi asemakaava nro 8617, jossa on osoitettu alueita asuinrakentamiseen, viheralueille sekä liikenneväylille.

Ilokkaanrinne on uuden Ilokkanpuiston asemakaava-alueen mukainen tonttikatu. Ilokkaanrinteen pituus on noin 110 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadun itäpäässä on kääntöpaikka. Ajoradan pohjoispuolella on 2,50 metriä levyä jalkakäytävä.

Kadun pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu valaistus. Ilokkaanrinteen itäpäähän liittyy uusi asemakaavan mukainen Ilokkaanpolun jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Ilokkaanrinteen rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2019.

Katukohteen kokonaiskustannusarvio on noin 280.300 euroa (283 euroa/m2)

Katusuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.8-28.8.2019 ja katusuunnitelmaehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ilokkaanrinne katusuunnitelma, suunnitelma numero 1/20679, hyväksytään kustannusarvioineen.

Ilokkaanrinteen kunnossapitoluokaksi määrätään 3.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Kielo, Tapio Lindström, Petri Rantanen, Juha Antila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat