Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 277 Linnainmaan asuinalueiden katukohteet  

TRE:7157/10.03.02/2018

Valmistelija

  • Vuoristo Joni, Vanhempi erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Joni Vuoristo, puh. 050 382 6458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Linnainmaan uuden asemakaavan 8559 myötä alueelle on suunniteltu tulevaa maankäyttöä palvelevia jalankulun ja pyöräilyn väyliä, tonttikatuja sekä kokoojakatuja. Alueen kaduista on laadittu katusuunnitelmat, joissa on esitetty mm. katujen sijainnit sekä korkeusasemat. Kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisiksi ja reunakivellisiksi. Katujen pinta- ja perusvedet johdetaan salaojin ja hulevesiviemäreiden viivytysaltaiden kautta nykyisiin ojiin/maastoon. Kohteisiin on suunniteltu myös katuvalaistus.

Hipunkatu on uusi kokoojakatu Linnainmaan puistokadusta länteen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 290 metriä. Katualueen leveys on 16 metriä. Ajoradan leveys on 6 metriä. Ajoradan pohjoispuolella on 3 metriä leveä viheralue, jolle istutetaan puita. Katualueiden molemmille reunoille on suunniteltu 2,5 metriä levyiset jalankulkuväylät. Hipunkadun ja Linnainmaan puistokadun liittymässä on korotettu suojatie.

Hipunkuja on tonttikatu Hipunkadusta itään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä. Hipunkujan katualue on pääosin 10 metriä. Kadun itäpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Hipunpolku on uusi kevyen liikenteen väylä Hipunkujasta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun väylän pituus on noin 90 metriä. Katualueen leveys on 7 metriä.

Hipunraitti on uusi tonttikatu Hipunkadusta etelään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 110 metriä. Hipunraitin katualue on 10 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Katualueen reuna-alueilla on 2,25 metriä levyiset kivetyt vierialueet.

Sammon valtatien nykyinen kevyen liikenteen väylä siirretään nykyisen meluvallin eteläpuolelle ja yhdistetään olemassaolevaan kevyen liikenteen väylään. Samalla nykyinen meluvalli poistetaan. Lisäksi nykyinen yhdistetty kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalankulku ja pyöräilyväylänä. Uuden asfalttipäällysteisen erotellun väylän leveys on 4,5 metriä.

Linnainmaan alueen katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle. Ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan.

Kohteiden katutöiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 1.285.000 euroa (179 euroa/m2).

Hipunkatu  652.000 euroa   (181 euroa/m2)

Hipunraitti  196.000 euroa   (217 euroa/m2)

Hipunkuja   113.000 euroa   (166 euroa/m2)

Hipunpolku   41.000 euroa   (149 euroa/m2)

Sammon valtatie   285.000 euroa (166 euroa/ m2)

 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 14.8.-28.8.2019.                                   

Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutus koski Linnainmaan puistokadun pyöräilyliikenteen sujuvoittamista sekä Hipunkadun ja Linnainmaan puistokadun liittymäalueen suunnitelmassa esitettyä suojatiemaalausta.

Vastine

Linnainmaan puistokadun suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu useassa eri vaiheessa ja nyt nähtävillä olevissa suunnitelmissa on esitetty ensimmäisen vaiheen toteutus. Seuraavissa suunnitteluvaiheissa määritellään Linnainmaan puistokadun poikkileikkaus ja huomioidaan tulevat tarpeet ja mm. se, että Linnainmaan puistokatu kuuluu edelleen pyöräilyn tavoiteverkkoon. Nähtävillä olleeseen katusuunnitelmaan on tehty muutos, joka koskee Hipunkadun ja Linnainmaan puistokadun liittymäaluetta. Pyörätien jatkeen suojatiemaalaus on muutettu ja liittymäalueelle on lisätty jalankulkijoille suojatie ja Hipunkadulla pyöräilevälle on esitetty ylityskohta Linnainmaan puistokadun itäpuolen jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Seuraavat katusuunnitelmat hyväksytään kustannusarvioineen:

Hipunkatu, suunnitelma n:o 1/20710, Linnainmaa

Hipunraitti, suunnitelma n:o 1/20711, Linnainmaa

Hipunkuja, suunnitelma n:o 1/20712, Linnainmaa

Hipunpolku kevyen liikenteen väylä, suunnitelma n:o 1/20713, Linnainmaa

Sammon valtatie kevyen liikenteen väylä väli: Linnainmaan puistokadusta 250 metriä länteen suunnitelma n:o 1/20714, Linnainmaa

Katujen kunnossapitoluokka on 3 ja Sammon valtatien erotellun jalankulun ja pyörätien kunnossapitoluokka on A.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Petri Leppänen, Joni Vuoristo, Juha Antila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat