Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 291 Mokkapuiston yleissuunnitelma 

TRE:5493/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 3457 568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammerkosken länsirannalla, Hämeensillan kupeessa sijaitseva pieni Mokkapuisto kunnostetaan viihtyisäksi oleskelupaikaksi ja osaksi Tammerkosken länsirannan kävelyreittiä. Mokkapuisto on keskeinen osa Tammerkosken kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Puiston taustalla on funktionalismia edustava Tempon talo, jossa on puistoon rajautuva, jalkakäytävänä toimiva parvekeosa. Puiston eteläosassa sijaitsevan muurin takana sijaitsevat Takon kartonkitehtaan rakennukset ja vastarannalla näkyy Verkatehtaanpuisto.

Mokkapuiston kunnostaminen luontuu Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman 2018–2030 tavoitteisiin nostaa Tampereen profiilia järvenrantakaupunkina ja kehittää Tammerkosken ja järvenrantojen reittejä ja oleskelupaikkoja julkisiksi ja läpikuljettaviksi. Hämeensillan uudistustyössä länsipuoleiseen muuriin rakennetaan uusi alikulku, joka mahdollistaa kulun Värjärinkujalta Mokkapuiston kautta Kirjastonpuistoon ja sieltä Satakunnankadun sillalle saakka. Värjärinkujalta Hämeensillan alikulkuun johtava reitti on valaistu, ja sitä pidetään myös talvisin kunnossa. Rantamuurin kaidetta seuraava kapea kivetty polku johtaa Takon tehdasalueen muurin viertä nouseviin portaisiin, eikä sitä huolleta talvisin. Myös Hämeensillalta Mokkapuistoon johtavat luonnonkiviportaat uusitaan, ja portaiden lepotasanteelta pääsee ravintolan terassille. Uudessa Mokkapuistossa on jatkossakin mahdollisuus vuokrata tilaa terassitoiminnoille.

Mokkapuistosta rakentuu korkealaatuisesti rakennettu puisto, jossa reitit, materiaalit ja rakenteet kytkeytyvät saumattomasti ympäristöönsä. Puiston yleisilme syntyy kosken läheisyydestä, rantapenkan korkeuseroja korostavista portaista, istutusluiskista sekä käytävälinjoja ja istutusalueita rajaavista graniittisista kivimuureista. Kapean rantareitin vierustalle, perennaistutuksia rajaavien muurien päälle tulee puisia istuintasoja.

Puistossa sijaitsee myös Tampereen Veden pumppaamo, joka uusitaan puiston rakentamisen yhteydessä. Valaistuksen, rakenteiden, kalusteiden ja puistossa sijaitsevien kunnallisteknisten laitteiden yksityiskohdat tarkentuvat yleissuunnitelmaa seuraavassa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Suunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa 6.9. – 23.9.2019 kaupungin Internet-sivuilla, Tammerkosken väliaikaisella ylikulkusillalla sekä Frenckellin palvelupisteessä.

Yleissuunnitelmaluonnoksesta annettiin yksi palaute, joka koski Värjärinkadulta Hämeensillan alikulkuun johtavaa reittiä. Palautteen mukaan suunnitelman mukainen reitti on muutoin hyvä, mutta Hämeensillassa olevan aukon yläreunan muodon tulisi olla kosken itäpuoleisen aukon mukaisesti kaareva. Palautteen perusteella ei tehdä muutoksia puistosuunnitelmiin, sillä Hämeensillan toteutus tehdään Mokkapuiston suunnittelusta erillisten, jo hyväksyttyjen Hämeensillan rakennussuunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Yleissuunnitelma toteutetaan vaiheittain. Portaiden ja tukimuurien osalta rakentaminen aloitetaan vuoden 2019 aikana ja rakentaminen liitetään Hämeensillan rakennusurakkaan. Puiston rakentamista esitetään vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan. Mokkapuistoon johtava Tammerkosken ylittävä väliaikainen silta on käytössä Hämeensillan ja raitiotien rakentamisen ajan eli syksyyn 2021 saakka. Puiston viimeistelytyöt tehdään vuonna 2022, kun Värjärinkujan tilapäinen silta on purettu.

Puiston rakentamiselle esitetään varattavaksi 200.000 euroa vuodelle 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 350.000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään Mokkapuiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/20768/2, kustannusarvioineen toteutussuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koski, Anna Levonmaa, Petri Kantola, Teemu Kylmäkoski, Janne Syrjä, Lea Johansson, Anne E. Järvinen, Tarja Nikupaavo-Oksanen, palautteen antaja, Ramboll Oy/ Kaisa Rantee 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat