Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 281 Mossin puistokadun katusuunnitelma, Ojala 

TRE:4558/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Kielo Mikko, Vanhempi erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Mossin puistokadun katusuunnitelma on laadittu Ojalan alueelle vahvistuneen asemakaavan pohjalta. Asemakaavalla on mahdollistettu Mossin puistokadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Kokonaisuudessaan Mossin puistokadun pituus on 3,6 km, josta Tampereen puolella on noin 1,9 km pituinen osuus.

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Kumpulan alue ja pohjoisosan itäpuolella Ojalankylän alue, mutta pääosin alue on rakentamatonta metsäaluetta. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu pääkatuna toimivan Mossin puistokadun ja Mossinkaaren liittymäalueen ympärille.

Mossin puistokatu on alkuosaltaan välillä Aitolahdentie-Ojalankatu metsäisessä maastossa kulkeva kokoojakatu, jossa asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7,00 metriä. Kadulla on joukkoliikennettä. Ajoradan länsipuolelle on suunniteltu asfalttipäällysteinen erotettu jalankulku- ja pyörätie. Jalkakäytävän leveys on 2,00 metriä ja pyörätien 2,50 metriä. Ajoradan ja erotetun väylän välissä on 0,75 metrin levyinen betonikivipäällysteinen välikaista. Ojalankadun jälkeen Mossin puistokatu muuttuu kaupunkimaisemmaksi; ajorata kapenee 6,50 metriin ja saa rinnalleen 1,5 metriä levyiset yksisuuntaiset pyöräkaistat. Lisäksi myös kadun toiselle puolelle toteutetaan jalkakäytävä. Jalkakäytävät on erotettu pyöräkaistoista 3,5 metriä levyisillä viherkaistoilla. Pengerrettävällä osuudella paaluvälillä 1070-1200 kivettyjen välikaistojen leveys on 0,75 metriä. Tälle paaluvälille on suunniteltu myös eläimien liikkumiseen tarkoitettu ekologinen alikulkukäytävä.

Mossin puistokadun ja eteläisen Mossinkaaren liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Kiertoliittymän jälkeen katupoikkileikkaus muuttuu vielä enemmän kaupunkimaisemmaksi; ajoradan molempiin reunoihin pyöräkaistojen taakse tulee kadunvarsipysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkojen molemmille reunoille jää 0,75 metriä leveät välikaistat ovenaukaisutilaksi.

Lähestyttäessä Kangasalan rajaa kadun luonne muuttuu jälleen, kadunvarsipysäköinti poistuu ja 3,50 metrin levyiset viherkaistat ilmestyvät katutilaan. Myös pyöräkaistat jatkuvat tällä osuudella.

Pyöräkaistat ja pyörätiet on suunniteltu koko Mossin puistokadun osalta päällystettävän punasävyisellä asfalttibetonilla.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan pinnan kallistusten sekä avo-ojien avulla ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet johdetaan avouomiin tai hulevesiviemäriin. Osa pintavesistä pyritään hyödyntämään alueen katupuiden kastelussa johtamalla vettä puiden kasvualustaan.

Mossin puistokadun rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle ja rakennustyöt Tampereen puolella käynnistyvät vuonna 2020.

Suunnitelman kustannusarvio on noin 7.200.000 euroa (252 euroa/m2).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.8.–28.8.2019.  Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen ympäristönsuojeluyksikkö on muistutuksessa esittänyt nykyisen puuston säilyttämistä mahdollisimman paljon tärkeän etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden kohdalla paaluvälillä 780-880 mm. liito-oravien kulkureitin turvaamiseksi. Lisäksi katupuiden lajien osalta on esitetty, ettei puustoisien ekologisien yhteyksien sekä liito-oravan elinympäristöjen kohdalle istutettaisi matalia puulajeja.

Muistutuksessa on esitetty myös, että käytöstä poistuvan puistoalueelle sijoittuvan vanha Riesontien maisemointi tulisi esittää katusuunnitelmassa.

Vastine

Katusuunnitelmassa paalun 780 kohdalle esitetty ulkoilureitistön käyttöä palveleva pysäköintialue on siirretty paalulle 670 etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden turvaamiseksi. Ekologisien yhteyksien sekä liito-oravan elinympäristöjen kohdalle soveltuvien puuistutuksien osalta on pidetty erillinen kokous, jossa ympäristösuunnitelmaa on tarkennettu puulajien osalta.

Nykyisen puuston poistotarpeen tarkentamiseksi suunnitelmissa esitetään katurakenteen edellyttämät todelliset luiskat ja lisäksi suunnitelmiin on lisätty tiedossa olevat liito-oravan mahdolliset pesäpuut, jotta rauhoitettujen puiden suojeluun tulisi kiinnitettyä huomiota riittävästi kadun rakennustöiden aikana.

Käytöstä poistuvan puistoalueelle sijoittuvan vanha Riesontien maisemointi tullaan esittämään erillisessä ympäristösuunnitelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Mossin puistokadun katusuunnitelma nro 1/20277 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:

Katusuunnitelmassa paalun 780 kohdalle esitetty ulkoilureitistön käyttöä palveleva pysäköintialue on siirretty paalulle 670 etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen yhteyden turvaamiseksi.

Suunnitelmissa esitetään katurakenteen edellyttämät todelliset luiskaamistarpeet, koska Mossin puistokatu rajoittuu ekologisesti arvokkaisiin luontoalueisiin. Alueella pyritään välttämään turhat puunkaadot.

Mossin puistokadun ajoradan kunnossapitoluokaksi määrätään 1 ja Mossin puistokadun jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapitoluokaksi määrätään A.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Mikko Vainiomäki, Juha Antila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat