Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 290 Poikkeamishakemus tilalle Ranta-Pärri 837-714-2-162, Ala-Pärrin tie 67, talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vierasmajaksi  

TRE:5819/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa muuttaa kerrosalaltaan 41 m2 suuruinen talousrakennus vierasmajaksi 7470 m2 suuruisella tilalla Ranta-Pärri 837-714-2-162.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä Sisaruspohjan osayleiskaava, jossa tilan rakentamiseen osoitettu alue sijoittuu loma-asuntoalueelle (RA-8). Alueelle saa rakentaa kullekin rakennuspaikalle loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2, saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2 sekä käymälän. Lisäksi saa rakentaa vierasmajan, jonka kerrosala saa olla enintään 40 m2.

Talousrakennuksen rakennusoikeuden yhdistäminen lomarakennusoikeuteen muutoin kuin kellarikerroksen taloustiloihin on katsottu vähäistä suuremmaksi poikkeamiseksi. Käyttötarkoituksen muutosta ei siten voi tehdä suoralla rakennusluvalla, vaan hanke tarvitsee erillisen poikkeamisen Sisaruspohjan osayleiskaavasta.

Kiinteistö on rekisteröity 18.11.2017. Hakija on 18.11.2017 päivätyn selvennyslainhuudon mukaan kiinteistöjen omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut kiinteistön rajanaapuria, jolla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Hakijan perustelut: 

Talousrakennuksen muuttaminen vierasmajaksi selkeyttää olemassa olevan rakennuksen käyttöä tulevaisuudessa. Rakennusta on käytetty vierasmajana ja poikkeamisella halutaan vahvistaa asia. Rakennusten ulkoasuun ei toimenpiteellä ole vaikutusta.

Tekeillä olevassa Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa alue on määritelty: "Muuta maaseutua tiiviimmän rakentamisen alue. Alueelle sijoittuu asutusta ja siihen liittyviä palveluita sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia yritys-, työskentely- ja teollisuustiloja”

Yleiskaavoitus:

Rakennuspaikalle on rakennettuna kerrosalaltaan 115 m2 lomarakennus, 24 m2 suuruinen sauna ja 41 m2 talousrakennus, johon on yhdistetty vierasmajan rakennusoikeutta sekä kevytrakenteista rakennelmaa. Talousrakennuksen käyttötarkoitus vierasmajaksi tuo mahdollisuuden käyttää rakennusta vapaammin, toimenpide ei muuta rakennuspaikan jo rakennettua kokonaiskerrosalaa, mikä on 180 m2.

Ottaen huomioon olemassa olevan rakennuspaikan ja sinne jo rakennetut rakennukset lomakäyttöön voidaan katsoa, että haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien kerrosalaltaan 41 m2 suuruisen talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutosta vierasmajaksi 7470 m2 suuruisella tilalla Ranta-Pärri 837-714-2-162 hyväksytään ja poikkeaminen Sisaruspohjan osayleiskaavasta myönnetään.                        

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.                            

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat