Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 289 Suunnittelutarvehakemus tilalle Jukola 837-708-5-119, Kuivaniementie, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen  

TRE:4624/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 140 m2 suuruinen asuinrakennus, 50 m2 suuruinen talousrakennus (autotalli/varasto) sekä 290 m2 suuruinen konehalli noin 20 ha suuruiselle tilalle Jukola 837-708-5-119. Haetaan poikkeamista rantayleiskaavan määräyksestä, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 2-asuntoisen asuinrakennuksen sekä rakennusjärjestyksen 6 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tilan rakentamiseen aiottu osa sijoittuu kyläkeskuksen alueelle (AT). Muu osa kiinteistöstä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 2-asuntoisen asuinrakennuksen. Toisen asuinrakennuksen rakentaminen vaatii poikkeamista rantayleiskaavan määräyksestä.

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä. Alue on rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen 6 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on noin 20 ha ja se on rekisteröity 26.11.1990. Hakija on 29.11.2003 myönnetyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut kiinteistön rajanaapureita. Pohjoispuolen kiinteistön 837-708-5-118 omistaja esittää, että rakentaminen ei saa haitata tilan 5:118 venevalkaman käyttöä ja kulkemista sinne. Muilla naapureilla tai osallisilla ei ole huomauttamista hankkeesta.

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tila sijoittuu maaseutualueelle sekä maakunnallisesti arvokkaalle Viitapohjan kulttuurimaisema-alueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tilan rakentamiseen osoitettu alue sijoittuu kyläkeskuksen alueelle (AT). Alue on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, sitä palvelevien rakennusten, pysyvän asumisen sekä asumiseen liittyvän ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman pienteollisuuden rakennusten rakentamiseen. Pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 2000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 2-asuntoisen asuinrakennuksen.

Viitapohjan osayleiskaavaluonnokseen 17.5.1999 tila on merkitty maatilan talouskeskukseksi ja rantaan saunan rakennuspaikka. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnoksessa 27.3.2019 tila sijoittuu kyläalueelle. Laajemman kokonaisuuden merkintöinä on esitetty kehitettävä matkailukokonaisuus, maakunnallisesti arvokas maisema, paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä arseeniriskialue.  

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 16 km etäisyydellä Kämmenniemen keskustassa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Pulesjärventien (noin 2 km) kautta Kämmenniemeen ja edelleen Tampereen keskustaan.

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa talouskeskuksen yhteyteen kuuluva toinen asuinrakennus (kerrosala 140 m2) talousrakennuksineen (autotalli/varasto) kerrosalaltaan 50 m2.  Lisäksi rakennetaan olemassa olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen koneiden huolto- ja säilytystila, joka toimii myös polttopuiden säilytyksessä (kerrosalaltaan 290 m2). Tilalla on rakennettuna maatilan talouskeskus, rakennukset yhteensä kerrosalaltaan 220 m2. Rakennustoimenpiteiden jälkeen tilan kokonaiskerrosala olisi 700 m2.

Hakija on antanut perusteluja hakemuksensa tueksi:

”Tilalla on noin 2,5 ha peltoa, josta osa on tällä noin 1,3 ha alueella, johon rakennuksia kaavaillaan ja loppuosa noin 1,5 km päässä. Pellot ovat olleet viljeltyinä jo kymmeniä vuosia. Tilalla on noin 20 ha metsäpinta-alaa. Alue, jolle toista asuinrakennusta, autotallia ja konehallia suunnitellaan, käytetään maa-ja metsätalouden harjoittamiseen.

Nykyiselle asuinrakennukselle on hyvä porakaivo. Haettavaan toiseen asuinrakennukseen otetaan vesi samasta kaivosta tai tehdään oma kaivo. Jätevedet johdetaan sakokaivojen kautta imeytyskenttään oheiselle pellolle tai jätevedet käsitellään viranomaisen ohjeen mukaan.”

Rantayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella talouskeskuksen yhteyteen on mahdollista rakentaa toinen maanviljelystilaan kuuluva asuinrakennus. Koska kyläkeskuksen alue on varattu myös maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, toisen asuinrakennuksen rakentaminen tulee myös sinne sallia.

Ottaen huomioon olemassa olevan maatilan talouskeskuksen voidaan katsoa, että haettu toimenpide rantayleiskaavaan verrattavana toisen asuinrakennuksen ja maatilatalouteen liittyvänä konehallin rakentamisena ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on myös sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta sekä maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarve-/poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 140 m2 suuruinen asuinrakennus, 50 m2 suuruinen talousrakennus (autotalli/varasto) sekä 290 m2 suuruinen konehalli noin 20 ha suuruiselle tilalle Jukola 837-708-5-119 hyväksytään sillä edellytyksellä, että uutta asuinrakennusta talousrakennuksineen ei eroteta erilliseksi maarekisteritilaksi maanmittaustoimenpiteellä, ja että huomioidaan ympäristönsuojelun lausunnossa esitetyt asiat. Poikkeaminen rantayleiskaavan sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.                                                        

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelu lausuu, että hakemuksen mukaan kiinteistölle rakennetaan koneiden huolto- ja säilytystila. Em. toiminnoista syntyvät jätevedet tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta jätevesijärjestelmään. Jätevesien purku tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä ojaan tai toteuttaa muutoin siten, että mahdolliset öljypäästöt voidaan havainnoida.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat