Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 288 Suunnittelutarvehakemus tilalle Koivikko 837-505-6-112, Nurmintie 11, asuinrakennuksen rakentaminen 

TRE:5182/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa korvaavana rakentamisena kerrosalaltaan yhteensä 500 m2 suuruinen paritalo talousrakennuksineen 4800 m2 suuruiselle tilalle Koivikko 837-505-6-112.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä.

Rakennuspaikan koko vaatii poikkeamista Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan 5000 m2 vähimmäiskokovaatimuksesta (5 §). Jos rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa asemakaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m2.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 4800 m2 ja se on rekisteröity 29.1.1993. Omistusoikeus on selvitetty lainhuudon ja valtakirjojen perusteella.                                         

KUULEMINEN                  

Hakija on kuullut rajanaapureita. Tampereen kaupunki omistaa maata rakennuspaikan ympäriltä. Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista hakemuksesta.

Hakijan perustelut:

Rakennuspaikka on tasainen, tie perille. Suuria maansiirtotöitä ei tarvita. Muutamia suuria puita on kaadettava, lepikkoa raivattava.

Rakennuksen sijoituksessa on huomioitu rakennuspaikan ylittävä keskijännitejohto.

Rakennuspaikalla oleva vapaa-ajan asunto ja erillinen saunarakennus puretaan uudisrakennuksen valmistuttua.

Uudisrakennus liitetään jo alueella toimivaan Nurmin vesihuolto-osuuskuntaan.

Yleiskaavoitus:

Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.                                     

Kaupunginvaltuuston 17.8.2015 hyväksymässä Nurmi-Sorilan osayleiskaavassa tila sijoittuu asuntoalueelle (A-4). Alue varataan pääasiassa tiivistä ja matalaa pientalorakentamista varten. Osayleiskaava on saanut lainvoiman 12.12.2016 ja se on laadittu asemakaavan pohjaksi. Ennen asemakaavan laatimista alue on rakennusjärjestyksen 4 § mukaista suunnittelutarvealuetta.

Aluetta koskevat lisäksi kaupunginhallituksen 15.4.2013 hyväksymät seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi. Keskeinen toimenpide yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä on suunnittelemattoman rakentamisen hillitseminen asemakaava-alueen läheisyydessä olevilla lievealueille, mihin rakentamispaine erityisesti kohdistuu. Rakentaminen alueella edellyttää asemakaavaa, eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen. Tila sijoittuu em. mukaiselle lievealueelle.

Alue kuuluu Nurmin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen. Kiinteistö on tarkoitus liittää osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon rakennushankkeen yhteydessä. Kaikki vanhat huonokuntoiset rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys Nurmintieltä. Uudisrakentaminen ei täten lisää liikennettä alueella.

Lähimmät päivittäispalvelut (kauppa, koulu, päiväkoti) sijaitsevat Nurmin kyläkeskuksessa tai vaihtoehtoisesti Sorilassa noin 2 km etäisyydellä nykyisestä rakennuspaikasta. Paikallisbussi liikennöi noin 0,2 km etäisyydellä olevan Kaitavedentien kautta Kämmenniemeen ja Tampereelle.

Ottaen huomioon, että hanke toteutetaan ns. korvaavana rakentamisena olemassa olevalle vanhalle rakennuspaikalle voidaan todeta, että suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksestä on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan yhteensä 500 m2 suuruinen paritalo talousrakennuksineen 4800 m2 suuruiselle tilalle Koivikko 837-505-6-112 hyväksytään ja poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräämästä rakennuspaikan vähimmäiskokovaatimuksesta myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot asemakaavoitukselta ja ympäristönsuojelulta. Kummallakaan ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat