Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 283 Valtuustoaloite hiilineutraliustavoitteen saavuttamiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 

TRE:8465/11.00.01/2017

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 20.11.2017 jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunkistrategiassa esitetyn hiilineutraalisuustavoitteen edistämiseksi ja muille toimijoille esimerkiksi kaupunki käynnistäisi pikaisesti hankkeen, jossa inventoidaan aurinkosähkön tuottamiseen sekä lämmön talteenottoon ja lämpöpumpputekniikan käyttöön soveltuvat kohteet ja esitetään suunnitelma tarvittavien investointien toteuttamiseksi.

Kesäkuussa 2018 hyväksyttiin Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia -linjaukset, jossa kohdassa ”3. Kestävä energian tuotanto ja kulutus” sanotaan, että vuonna 2030 hajautetun uusiutuvan energian merkitys osana energiajärjestelmää on kasvanut. Aloitteessa mainitut aurinkopaneelit ja lämpöpumput edustavat hajautetun uusiutuvan energian hyödyntämistä kiinteistöissä. Ne myös ovat nykyisistä uusiutuvan energian teknologioista parhaiten kaupunkiympäristöön sopivia.

Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteuttamiseksi kaupungin kukin palveluyksikkö ja keskeiset konserniyhtiöt ovat tekemässä tiekartat, joissa systemaattisesti kuvataan kukin alueen toimenpiteet, joilla ko. palveluyksikkö vähentää toimintansa CO2-päästöjä. Kaupungin omien rakennusten energiatehokkaan korjausrakentamisen tiekartan tekevät kiinteistöt, tilat ja asuminen -palveluyksikkö yhdessä Tilapalvelut Oy:n kanssa. Tiekartan on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Tässä tiekartassa esitetään kaupungin omat kohteet, joissa energiatehokkaat ratkaisut on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Ratkaisut toteutetaan pääsääntöisesti yksiköiden omien investointi- ja käyttötalousbudjettien puitteissa. Mahdollisesta ylimääräisestä tähän kohdennettavasta rahoituksesta päätetään normaalin menettelyn mukaisesti luottamuselimissä.

Vuodelle 2020 on alustavasti neuvoteltu kaupungin keskeisten rakentamiseen liittyvien konserniyhtiöiden kanssa (kuten VTS, TVA, POAS, Tredu-kiinteistöt ja Palvelukiinteistöt), miten ne edistävät energiatehokkuutta ja energiansäästöä korjausrakentamisessa ja ottavat käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Yhtiöiden tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tukevat yhtiöiden omaa kiinteistöliiketoimintaa ja kiinteistöomaisuuden arvon kasvua. Nämä tavoitteet tulevat valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan tukevat toimijoiden energiaomavaraisuutta ja paikallista työllisyyttä. Esimerkiksi FinSolar-hankkeen selvitysten mukaan aurinkoenergian kotimaisuusaste on korkea.

Lämpöpumput

Lämpöpumppuja hyödynnetään kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantamiseen on varattu kaupungin budjetista vuosittain n. 1 milj. €. Investointeja tehdään sillä periaatteella, että niiden takaisinmaksuaika on maksimissaan noin 7 vuotta.

Energiatehokkuuteen kohdistuvia investointeja tehdään myös Energy Service Company (ESCO) -rahoitusmallilla yhteensä kymmeneen koulukiinteistöön vuosien 2017-2025 aikana. Tavoitteena on yhteensä vähintään 9 % säästö energiankulutuksessa ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen. ESCO-mallissa kokonaisvastuun toteutuksesta kantaa palvelun tarjoava yhteisö. Kaupunki maksaa investoinnit energiankulutuksen pienenemisestä syntyneistä kustannussäästöistä.

Aurinkosähkö

Aurinkosähköä on onnistuneesti integroitu kaupungin kiinteistöihin. Vuores-talossa on ollut 45 kWp:n aurinkoenergiajärjestelmä vuodesta 2014 ja Tampere-talossa 49,8 kWp:n järjestelmä vuodesta 2017. Kokemus molemmista kohteista on, että paneelit ovat olleet toimivat ja lähes huoltovapaita. Aurinkoisena päivänä ne tuottavat jopa kolmasosan sähkön tarpeesta Vuores-talossa. Tampere on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemässä puitesopimuksessa, jonka avulla paneeleita voidaan hankkia helposti ja edullisesti vuoteen 2020 saakka. Puitesopimuksen uusinta on vireillä.

Toimistot ja palvelurakennukset soveltuvat aurinkosähkön hyödyntämiseen, koska niiden talotekniikka aiheuttaa jatkuvaa sähkönkulutusta. Kulutus on niissä korkeimmillaan päivällä, jolloin aurinkoenergiaa on saatavilla. Paneelit tuottavat palvelurakennuksissa vain noin 2 - 5 % sähkönkulutuksesta, joten ne voi nähdä energiatehokkuusinvestointina. Tampereen kaupungin järjestelmien takaisinmaksuaika on ollut 12-13 vuotta (ml. valtion energiatuki), mutta käyttöikä on 25 vuotta. Paneeli-investoinnin tuotoksi huoltokuluineen on Aalto-yliopiston FinSolar-projektissa arvioitu 3 - 8 %. Jos verkkosähkön hinta nousee paneelien käyttöiän aikana, tuotto kasvaa. Paneelijärjestelmien kohdalla voisi olla tarpeellista nostaa takaisinmaksuajan tavoiteaikaa, jotta niitä voitaisiin toteuttaa enemmän.

Kaupunki on mukana Ilokkaanpuiston kehityshankkeessa, jossa pilotoidaan aurinkovoimalan rakentamista taloyhtiön nimiin. Kerrostaloyhtiön omistuksessa on muualla sijaitseva aurinkosähkövoimala, jolla tuotetaan yhtä paljon energiaa kuin rakennus kuluttaa. Onnistuessaan hanke tulee lisäämään rakennusyhtiöiden investointeja tehokkaisiin aurinkovoimaloihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat