Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 293 Viherpalveluohjelman mukainen Haapalinnan torin leikkipaikan poisto vuonna 2019 

TRE:3725/10.03.05/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 3457 568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 20.3.2012 Viherpalveluohjelman Leikkipaikat 2012-2020 ohjeellisena viheralueiden leikkipaikkojen toteutussuunnitelmana. Viherpalveluohjelmassa esitetyt leikkipaikkojen investoinnit, poistot ja hallintosiirrot hyväksytään erikseen vuosittaisen toteutussuunnitelman yhteydessä.

Hyväksytty ohjelma löytyy osoitteesta https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja- luonto/puistot-ja-viheralueet/leikkipaikat

Leikkipaikoilla on suuri merkitys lasten kasvua tukevina elämyksellisinä viheralueympäristöinä. Lisäksi ne parantavat alueiden viihtyisyyttä, toimivat sosiaalisina ympäristöinä sekä lisäävät kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Leikkipaikkaverkoston tasapuolisten palveluiden turvaaminen, hyvä omaisuuden hallinta sekä ylläpito ovat keskeisiä tavoitteita myös tulevaisuuden palveluverkkoa ja nykyhetken toimenpiteitä suunniteltaessa. Leikkipaikkaverkosto oli ohjelmakauden alkaessa Suomen suurimmista kaupungeista toiseksi kattavin. Vuonna 2010 oli yksi leikkipaikka 821 asukasta kohden, kun tilanne vuoden 2019 kesän alussa oli yksi leikkipaikka 1040 asukasta kohti.

Leikkipaikkojen laskennallinen peruskorjausten kiertoaika on noin 15 vuotta ja keskusta-alueilla sekä isot käyttäjämäärät omaavilla leikkipaikoilla alle 10 vuotta. Leikkipaikkojen peruskorjausten kiertoväli tämänhetkisellä Tampereen kaupungin leikkipaikkamäärällä ja peruskorjaukseen käytettävällä rahoituksella on noin 30 v. Tämän seurauksena leikkipaikkaverkoston korjausvelka kasvaa koko ajan.
Vuosittaisten ylläpitokustannusten lisäksi leikkipaikoista muodostuu jatkuva investointitarve uusien paikkojen rakentamisen ja olevien peruskorjausten myötä. Keskimääräisen uuden leikkipaikan rakentaminen maksaa 100.000 - 1.000.000 euroa ja peruskorjaaminen keskimäärin 120.000 euroa, keskustan leikkipaikoissa jopa yli puoli miljoona euroa. Leikkipaikan ylläpitokustannukset ovat keskimäärin 3.000 euroa vuodessa leikkipaikkaa kohden. Tämä summa ei sisällä ilkivaltakorjauksia, vaan ainoastaan välittömän ylläpidon.

Kesän 2019 aikana on rakennettu yksi uusi leikkipaikka Tiilikylänpuistoon Kalevanrinteen kaupunginosaan ja kahdeksan leikkipaikan peruskorjaus on käynnissä.

Vuoden 2019 toteutussuunnitelmassa on hyväksytty määräraha leikkipaikkojen poistoihin ja maisemointiin. Kesän 2019 alussa Viherpalveluohjelman Leikkipaikat 2012- 2020 mukaisia leikkipaikkojen poistoja oli toteuttamatta 6 kpl ja hallintosiirtoja 5 kpl. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 25.6.2019 kokouksessaan § 201 vuoden 2019 aikana poistettavaksi 5 leikkipaikkaa. Tämän lisäksi Haapalinnan torin leikkipaikan poisto oli tarkoitus toteuttaa torialueen peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2019. Torialueen peruskorjausta ei toteuteta tänä, eikä lähivuosina, joten Hyhkyssä sijaitsevan Haapalinnan torin leikkipaikan poistaminen esitetään tehtäväksi omana toimenpiteenään. Leikkipaikan poistamisen yhteydessä on varmistettu, että alle 200 metrin päässä sijaitsevalla Viskanpuiston leikkipaikalla on kaiken ikäisille lapsille sopivia leikkivälineitä.

Poistettavan leikkipaikan maisemointitoimenpiteitä ja poiston perusteita tarkennetaan oheisessa liitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään Haapalinnan torin leikkipaikan poistaminen vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koski, Elina Tiitinen, Marjaana Tuoriniemi, Anna Levonmaa, Milja Nuuttila, Kaarina Kyllönen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Petri Kujala, Teemu Kylmäkoski, Juha Antila, Janne Syrjä, Kirsi Mäntysaari-Ukkola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat