§ 39 Jääkiekkokaukaloiden hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:8476/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

21.3.2019

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikuntapäällikkö Jari Tolvanen, puh. 050 554 5858, jari.tolvanen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, pekka.p.paavola@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Liikunta- ja nuorisoyksikön toimeksiannosta tarjouksia jääkiekkokaukaloista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta oli jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Hervannan jäähalli 2 kpl jääkiekkokaukaloita yleisösuojineen
  2. ulkokaukalot Koulukadulle 2 kpl päätysuojaverkkoineen.

Lisäksi pyydettiin optiona hinta seuraaville palveluille:

  1. asennuksen kokonaishinta uusille Hervannan jääkiekkokaukaloille (2 kpl)
  2. asennushinta uusille Koulukadun ulkokaukaloille (2kpl)
  3. kokonaishinta ilman asennusta Hervannan jäähallin vanhojen kaukaloiden (2 kpl) ulkokäyttöön muuttamiselle.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavaran hankinta, joka toteutetaan kertahankintana. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palveluun 11.2.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.3.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat kaksi yritystä: Rai-Ta Sport Oy (Y-tunnus 0206093-9) ja Vepe Oy Peltonen (Y-tunnus 1899393-6).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:
Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on käytetty ainoastaan halvinta hintaa, koska laatu on otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa.

Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen. Osatarjoukset hyväksyttiin.

1. Hervannan jäähalli 2 kpl jääkiekkokaukaloita yleisösuojineen

Vertailuhintana osa-alueessa 1 Hervannan jäähalli 2 kpl jääkiekkokaukaloita käytettiin kahden jäähallikaukalon yhteishintaa yleisösuojineen, sisältäen kaikki tarjouspyynnössä ehdottomina vaatimuksina mainitut asiat.
Rai-Ta Sport Oy:n osa-alueen 1 yhteenlaskettu hinta oli 101 212 euroa. Vepe Oy Peltosen osa-alueen 1 yhteenlaskettu hinta oli 119 940 euroa. Rai-Ta Sport Oy tarjosi osa-alueeseen 1 halvimman kokonaishinnan.

2. Ulkokaukalot Koulukadulle 2 kpl päätysuojaverkkoineen

Vertailuhintana osa-alueessa 2 Ulkokaukalot Koulukadulle 2 kpl käytettiin kahden ulkokaukalon yhteishintaa päätysuojaverkkoineen, sisältäen kaikki tarjouspyynnössä ehdottomina vaatimuksina mainitut asiat.
Rai-Ta Sport Oy:n osa-alueen 2 yhteenlaskettu hinta oli 39 716 euroa. Vepe Oy Peltosen osa-alueen 2 yhteenlaskettu hinta oli 48 760 euroa. Rai-Ta Sport Oy tarjosi osa-alueeseen 2 halvimman kokonaishinnan.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä, Liite 1 Vertailutaulukko.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitettävän yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Rai-Ta Sport Oy (Y-tunnus 0206093-9) täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen molempiin osa-alueisiin teki Rai-Ta Sport Oy (Y-tunnus 0206093-9).  Rai-Ta Sport Oy (Y-tunnus 0206093-9) esitetään valittavaksi toimittajaksi, sekä osa-alueeseen 1 Hervannan jäähalli 2 kpl jääkiekkokaukaloita yleisösuojineen, että osa-alueeseen 2 Ulkokaukalot Koulukadulle 2 kpl päätysuojaverkkoineen.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 140 928 euroa.

Lisäksi esitetään, että otetaan käyttöön optio kokonaishinta ilman asennusta Hervannan jäähallin vanhojen kaukaloiden (2 kpl) ulkokäyttöön muuttamiselle.

Käyttöön otettavan option arvo on 17 073 euroa.

Rai-Ta Sport Oy:ltä on ennen hankintapäätöstä tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Rai-Ta Sport Oy:n (Y-tunnus 0206093-9) on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella. Yhteyshenkilö hankintaan liittyville tiedusteluille on hankinta-asiantuntija Heini Itkonen etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi, 044 486 3857.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin Liikunta- ja nuorisoyksiköstä liikuntapäällikkö Jari Tolvanen ja Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus jääkiekkokaukaloiden hankinnan osa-alueesta 1 Hervannan jäähalli 2 kpl jääkiekkokaukaloita yleisösuojineen, sekä osa-alueesta 2 Ulkokaukalot Koulukadulle 2 kpl päätysuojaverkkoineen tehdään Rai-Ta Sport Oy:n (Y-tunnus 0206093-9) kanssa.

Hankinnassa otetaan käyttöön optio kokonaishinta ilman asennusta Hervannan jäähallin vanhojen kaukaloiden (2 kpl) ulkokäyttöön muuttamiselle.

Hankinta toteutetaan kertahankintana.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 140 928 euroa ja käyttöön otettavan option arvo on 17 073 euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola

Organisaatiotieto

Tampere