§ 254 Liikkuva Tampere -lehti

Lataa  Kuuntele 

TRE:7905/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

21.12.2017

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Johanna Äikäs, puh. 040 806 2245, johanna.aikas@tuomilogistiikka.fi ja viestintäsuunnittelija Satu Arvonen, puh. 040 506 8414, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön toimeksiannosta tarjouksia Liikkuva Tampere -tiedotuslehden tuottamisesta, painatuksesta sekä jakelusta.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 31.10.2017 HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 4.12.2017 klo 9:00 mennessä seuraavat kaksi yritystä: Hybridiviestintä Effet Oy sekä Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy.

Hankintalain 52 §:n mukaan tarjoajien soveltuvuus on arvioitava ennen tarjousten vertailua. Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Hankintalain 46 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksien valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat:

Kokonaisvertailuhinta: maksimipistemäärä 40 pistettä

Henkilöstöresurssit: maksimipistemäärä 30 pistettä

Työnäytteen laatu: maksimipistemäärä 30 pistettä

Kokonaisvertailuhinta muodostui 16-, 20-, 24-, 28 ja 32-sivuisten lehtinumeroiden tuottamisen, painatuksen ja jakelun sekä painosmäärän (3000 kpl) mahdollisten muutosten aiheuttamien hinnanerotusten tarjoushintojen keskiarvosta, johon lisättiin yllättävien toimeksiantojen tuntihinnat kerrottuina 40 tunnilla. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous sai hinnan maksipisteet 40 pistettä.

Seuraavaksi halvemman tarjouksen hintapisteet laskettiin suhteessa halvempaan.

Henkilöstöresurssien osalta arvioitiin tarjoajan korkeintaan kolmen tiedotuslehden toimitukseen osallistuvan henkilön yhteenlaskettua kokemusta vuosina (max. 15 p.) sekä edellä mainittujen korkeintaan kolmen henkilön liikunta-alan tuntemusta (toimituksellinen työ urheilu- ja liikuntatapahtumassa (maks. 7,5 p.) ja seuratoimintaan osallistuminen (maks. 7,5 p.).

Tarjoajan toimittaman työnäytteen osalta arvioitiin kieliasua, ideointia, ulkoasua ja tekstisisältöä.

Jokainen osio arvioitiin ensin erikseen asteikolla 1 - 10. Arvioinnin jälkeen työnäytteet pisteytettiin niin, että kussakin osiossa (kieliasu, ideointi, ulkoasu ja tekstisisältö) paras työnäyte saa ko. osiossa 7,5 pistettä ja osiossa seuraavaksi paremmaksi arvioidun työnäytteen pisteet lasketaan suhteessa suurempaan.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy kokonaisvertailuhinnallaan 15 172,00 € ja laatupisteillään 54,209 saaden yhteensä 94,209 pistettä, Hybridiviestintä Effet Oy:n yhteispisteet olivat 81,879. Kummankin tarjoajan tarkemmat hinnat sekä pistemäärät on ilmoitettu päätöksen liitteenä olevassa Vertailutaulukossa (liite 1). Työnäytteiden arvioinnit on esitetty liitteessä 2.

Esitetään, että sopimus Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön Liikkuva Tampere -tiedotuslehden tuottamisesta, painatuksesta ja jakelusta tehdään Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy:n kanssa.

Päätös perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa, josta niitä voi tarvittaessa tiedustella.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön viestintäsuunnittelija Satu Arvonen ja Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntija Johanna Äikäs.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Yhdyshenkilö: hankinta-asiantuntija Johanna Äikäs, puh. 040 806 2245, johanna.aikas@tuomilogistiikka.fi

 

Päätös

Sopimus Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön tiedotuslehti Liikkuva Tampere tuottamisesta, painatuksesta ja jakelusta tehdään Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy:n (1004027-6) kanssa.

Sopimuskausi on kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden vuoden optiokaudella.

Hankinnan arvioitu, arvonlisäveroton kokonaisarvo sisältäen optiokauden on noin 180 000 €.

Optiokauden käytöstä päätetään myöhemmin.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere