§ 4 Liikunta- ja nuorisoyksikön toimintaohje

Lataa  Kuuntele 

TRE:300/00.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

21.1.2019

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Liikunta- ja nuorisoyksikkö tuottaa monipuolisia liikunta-, nuoriso ja hyvinvointipalveluja tamperelaisille. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikunnan ja monipuolisen elinikäisen harrastamisen pariin, mikä täydentää kodin ja koulun kasvatustehtävää. Työtä tehdään yhteistyössä nuorten, muiden viranomaisten sekä erilaisten yhdistysten kanssa. Lisäksi yksikkö järjestää hyvinvointipalveluja työikäisille, ikääntyville ja muille harrastajaryhmille. Yksikkö luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen suunnittelemalla ja kunnossapitämällä olosuhteita sekä ohjaamalla niiden käyttöä tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Yksikkö vastaa toiminta-avustusten valmistelusta yhteistyössä palveluryhmän johdon kanssa.

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtoryhmän muodostavat yksikön johtaja Pekka P. Paavola (puheenjohtaja), liikuntapäälliköt Mikko Heinonen (varapuheenjohtaja) ja Jari Tolvanen, nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, suunnittelija Anna Henttonen, hallintokoordinaattori Leila Lahti, viestintäsuunnittelija Satu Arvonen sekä henkilöstön edustaja. Sihteerinä toimii Satu Arvonen.

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

 • toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan 2. varahenkilönä
 • vastaa kaupungin tuottamista liikunta- ja nuorisoyksikön palveluista ja toimii henkilökunnan johtajana
 • vastaa, suunnittelee ja toteuttaa taloushallintoa yhdessä johtamansa johtoryhmän kanssa
 • vastaa investointien ja hankintojen toteuttamisesta yhteistyössä johtoryhmän jäsenten kanssa
 • vastaa palvelu- ja vuosisuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen asianmukaisesta valmistelusta
 • vastaa henkilöstösuunnitelman valmistelusta
 • vastaa koulutuksesta ja tiedotustoiminnasta
 • vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja hyvästä hallintotavasta, riskienhallinnasta ja yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa
 • suunnittelee ja toteuttaa liikunnan tukitoimintaa
 • vastaa yhteistyöstä hyvinvointipalvelujen yksiköiden sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimii asiantuntijana valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa

Liikuntapäällikkö (talous, ulkoliikunta ja uimahallit)

 • toimii liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan 3. varahenkilönä
 • toimii vastuualueensa henkilökunnan esimiehenä
 • vastaa taloushallinnon suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta yhteistyössä johtoryhmän jäsenten ja taloushallintohenkilöstön kanssa
 • vastaa palvelu- ja ostopalvelutoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä johtoryhmän jäsenten kanssa
 • linjaa vastuualueensa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua yhdessä johtajan kanssa
 • vastaa uimahallien ja maauimalan kehittämisestä ja palveluiden toteuttamisesta yhdessä johtavan liikunnanohjaajan ja teknisen henkilökunnan kanssa
 • vastaa ulkoliikuntapalvelujen ja retkeilyalueiden kehittämisestä ja palvelujen toteuttamisesta yhteistyössä rakennusmestareiden ja työnjohdon kanssa
 • vastaa valtakunnallisten ja paikallisten uimahallitoimijoiden yhteistyön kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä johtavien liikunnanohjaajien kanssa
 • vastaa kansainvälisen urheilutoiminnan ja huippu-urheilun kehittämisestä vastuualueellaan
 • vastaa liikuntapalvelujen kulunvalvonnasta, sähköisen palveluverkon kehittämisestä ja toiminnasta
 • vastaa liikuntapalvelujen energia- ym. käyttökustannusten suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta

 

Liikuntapäällikkö (jäähallit ja sisäliikunta)

 • toimii vastuualueensa henkilökunnan esimiehenä
 • vastaa sisäliikuntatilojen, jäähallien, Tampereen stadionin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta
 • vastaa liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjaamistoiminnasta sekä tapahtumarakentamisesta´yhteistyössä rakennusmestareiden ja työnjohdon kanssa
 • vastaa valtakunnallisten ja paikallisten urheilutoimijoiden yhteistyön kehittämisestä vastuualueellaan
 • vastaa kansainvälisen urheilutoiminnan ja huippu-urheilun kehittämisestä ja toteuttamisesta vastuualueellaan
 • vastaa palvelu- ja ostopalvelutoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä johtoryhmän jäsenten kanss
 • linjaa vastuualueensa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua yhdessä johtajan kanssa

 

Nuorisopalvelujohtaja

 • toimii liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan 4. varahenkilönä
 • vastaa nuorisopalveluiden toiminnasta, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöjohtamisesta yhdessä yksikön johtajan kanssa
 • vastaa ohjaustoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä johtavan liikunnanohjaajan ja liikuntakoordinaattorin kanssa
 • vastaa vastuualueensa palvelu- ja vuosisuunnitelman ja tilinpäätöksen asianmukaisesta valmistelusta yhdessä johtajan kanssa
 • valmistelee nuorisopalveluiden investointien ja hankintojen toteuttamisen yhteistyössä johtavien koordinaattoreiden ja johtajan kanssa
 • linjaa vastuualueensa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua yhdessä johtajan kanssa
 • vastaa vastuualueensa työhyvinvoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta
 • valmistelee vastuualueensa henkilöstösuunnitelman yhdessä johtajan kanssa
 • toimii vastuualueensa henkilökunnan esimiehenä
 • toimii nuorisopalveluiden asiantuntijana valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa
 • vastaa nuorisopalvelujen tietohallinnosta
 • vastaa Monitoimitalo 13:n järjestö- ja yritysyhteistyöstä

 

Hallintokoordinaattori

 • toimii toimistohenkilöstön esimiehenä
 • toimii johtajan sihteerinä
 • toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palvelualueen johtoryhmän sihteerinä
 • vastaa ja koordinoi yksikön päätöksenteon oikeellisuutta
 • vastaa palvelu- ja ostopalvelutoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä johtoryhmän jäsenten kanssa
 • vastaa talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä talousarvioasiakirjojen valmistelusta, palvelu- ja vuosisuunnitelma- ja strategiavalmistelusta sekä raportoinnista yhteistyössä johtoryhmän jäsenten kanssa
 • vastaa yksikön henkilöstöhallinnosta
 • vastaa liikuntapalvelujen ICT-palveluista
 • vastaa koulutustoiminnasta yhdessä johtajan kanssa

 

Suunnittelija

 • vastaa yksikön järjestö- ja kansalaistoiminnasta
 • vastaa liikuntasuunnittelun, kehittämisen ja hankkeiden koordinoinnista (mm. kaava-asioihin, ylikunnallisiin hankkeisiin, seutuyhteistyöhön ja ympäristöasioihin liittyvä suunnittelu ja valmistelu)
 • toimii yksikön johdon koordinaattorina kaupungin eri palveluryhmissä erityisesti liikuntapalveluverkkoa koskevissa asioissa
 • vastaa uimarantojen ja talviuintipaikkojen kehittämisestä ja palvelujen tuottamisesta yhteistyössä kaupungin eri palveluyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • vastaa toiminta-avustusten valmistelusta yhteistyössä johtajan kanssa
 • vastaa paikkatietoasioiden koordinoinnista
 • vastaa tilastoinneista

 

Viestintäsuunnittelija

 • vastaa viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä, mittaamisesta sekä viestintäsuunnitelman suunnittelusta ja valmistamisesta
 • vastaa ja kehittää sisäistä ja ulkoista viestintää sekä koordinoi ja ohjaa yksikön viestintävastaavien toimintaa
 • vastaa julkaisutoiminnasta
 • vastaa mediayhteistyöstä ja sidosryhmäviestinnästä
 • vastaa toimintakertomuksen suunnittelusta ja valmistamisesta yhdessä nuorisopalvelujen viestintävastaavien kanssa
 • toimii johtoryhmän ja laajennetun esimiesryhmän sihteerinä
 • kehittää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen viestintää ja markkinointia yhdessä muiden yksiköiden viestijöiden kanssa
 • toimii liikunta- ja nuorisoyksikön viestinnän ja markkinoinnin koordinoijana kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen viestintätiimissä
 • vastaa Liikkuva Tampere -brändin kehittämisestä ja toteuttamisesta

 

Tämä päätös kumoaa liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätöksen 29.5.2018, § 118 (TRE:4039/00.01.01/2018).

 

Allekirjoitus

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola

Organisaatiotieto

Tampere