§ 171 Rinnetoiminnan tuottaminen 2019 - 2028

Lataa  Kuuntele 

TRE:3493/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

8.8.2018

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen, puh 050 554 5835, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankintalakimies Minna Rautiainen, puh.040 801 6957, minna.rautiainen@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön toimeksiannosta rinnetoiminnan tuottamisesta vuosille 2019 - 2028.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 30.5.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 27.6.2018 klo 12 mennessä: Konepalvelu Kemppainen Oy, Mustavuori Oy, Tampereen rinteet Oy (2 tarjousta).

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Konepalvelu Kemppainen Oy:n tarjous vaikutti poikkeuksellisen alhaiselta, joten hankintayksikkö pyysi selvitystä tarjoukseen tilaajan maksaman tuen määrästä. Konepalvelu Kemppainen Oy:n selvitys hyväksyttiin.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset lukuun ottamatta Tampereen rinteet Oy:tä, joka esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta Hervannan rinteitä koskevan tarjouksen osalta. Tampereen rinteet Oy oli esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnön vastaisen varauman. Koska varauma oli vähäinen, hankintayksikkö katsoi, että sillä on hankintalain 74 §:n 2 mom. nojalla oikeus pyytää Tampereen rinteet Oy:tä luopumaan varaumastaan. Tampereen rinteet Oy ei annettuun määräaikaan mennessä luopunut varaumastaan. Näin ollen hankintayksikön velvollisuus on sulkea Tampereen rinteet Oy:n Hervantaa koskeva tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Perustelut:

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin perustein: Hinta 50 pistettä (halvin hinta/vertailtava hinta x 50) ja laatu 50 pistettä.

Laatupisteet jakautuivat seuraavasti: Kehittämissuunnitelma max 40 pistettä ja tarjoajan kokemus rinnetoiminnan tuottamisesta max 10 pistettä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Mustavuori Oy saaden kokonaispistemääräksi 76, 410 p. Tarjousvertailu ja laatupisteytyksen perustelut ovat päätöksen liitteenä. Mustavuori Oy esitetään valittavaksi rinnetoiminnan tuottajaksi.

Hankinnan arvo on 930 000 € sopimuskauden aikana.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 3 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Mustavuori Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Mustavuori Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Mustavuori Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja työryhmä Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksiköstä.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Tampereen rinteet Oy:n Hervantaa koskeva tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus rinnetoiminnan tuottamisesta Mustavuoren rinteeseen vuosille 2019 - 2028 tehdään Mustavuori Oy:n kanssa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankinnan arvo on 930 000 € sopimuskauden aikana.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere