§ 115 Nuorten ohjaamo-projektin ja Nuorten talo-pilotin yhteisen ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5602/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

11.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Regina Saari, 050 346 9603, kehitysjohtaja Mika Itänen 040 566 1245

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ohjaamo Tampere -projektille on asetettu ohjausryhmä 1.1.2017 alkaen pormestari Anna-Kaisa Ikosen päätöksellä (20.12.2016 § 52 TRE:1890/02.04.01/2015). Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin tuolloin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, varapuheenjohtajaksi toisen asteen koulutuksen johtaja Jorma Suonio, jäseniksi työllisyyskokeilun ohjelmajohtaja Regina Saari, avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari. Ohjausryhmän jäseneksi kutsuttiin nuori yrittäjä Olli Suominen, Ohjaamo-projektin kokemusasiantuntijanuori, osaamis- ja elinkeinolautakunnan nuorisoedustaja Lassi Salminen sekä Pirkanmaan ELO-ryhmän puheenjohtaja Jukka Peltokoski.

Nuorten talo -pilotilla on ollut oma ohjausryhmänsä on toiminut kaupungin palvelumalliuudistuksen ohjaus- ja seurantaryhmä. Tampereen kaupungin palvelumalliuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut keskittää nuorten palveluja kaupungin ydinkeskustassa yhteen osoitteeseen ja tukea samalla tamperelaista Ohjaamo-toimintamallia. Ryhmän kokoonpanona on ollut keväällä 2017: Taru Kuosmanen (puheenjohtaja), Lauri Savisaari (vpj.), Mikko Aaltonen, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Anna-Kaisa Heinämäki, Sisko Hiltunen (esittelijä), Kristiina Järvelä, Elina Karppinen, Pekka Kivekäs, Tanja Koivumäki, Leena Kostiainen, Mia Lumio, Anna-Maria Maunu, Jukka Männikkö, Rami Nurmi, Mika Periviita, Lotta Perämaa, Maria Päivänen, Arto Ranta, Pekka Salmi, Monika Sola (sihteeri) ja Anniina Tirronen.

Ohjausryhmien (Nuorten Ohjaamo -projekti ja Tampereen kaupungin Nuorten talo -pilotti) kokoonpanoja on tarpeen päivittää siten, että ne yhdistetään yhdeksi yhteiseksi ohjausryhmäksi ja jäsenet nimetään uuteen kokoonpanoon 15.8.2107 lukien. Todetaan, että Ohjaamon -projektin ESR-rahoittajan edustaja on mukana kutsuttuna aina kun käsitellään Ohjaamo-projektiin asioita. Nuorten talon rakentamisen ja toiminnan kehittämistyön ohjaamiseen olisi tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa Nuorten taloon liittyvät monialaiset ohjausryhmät. Ohjausryhmien yhdistäminen myös selkityttää vastuita ja tehostaa toimintaa, kun on jatkossa yksi taho ohjaamassa. Todetaan, että synegiaedut kannattaa hyödyntää: Ohjaamo-projekti tukee nuorten talon totetusta ja toisaalta nuorten talo-pilotti edistää osaltaan Ohjaamo-projektin tavoitteissa onnistumista tavoitteena pysyväisluonteinen nuorten talo -toiminta 2019 lukien. Ei ole estettä sille, etteikö Ohjaamo-projektia ohjaava ohjausryhmä voisi toimia myös nuorten talon ohjausryhmänä.

Todetaan, että osana hallitusohjelman Nuorisotakuu-kärkihankkeen toteutusta on Suomeen perustettu alle 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelupisteitä, joiden tarkoituksena on edistää nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään. Tampereelle Ohjaamo -toimintamallin kehittämiseksi haettiin ESR-rahoitteista Ohjaamo Tampere -projektia (Dno TRE:1890/2015) ja ko. hankkeelle myönnettiin rahoitus ajalle 1.7.2015–30.6.2018 yht. n. 0,4 miljoonaa euroa, josta projektin kuntaosuus on 25 %. Ohjaamo -kehityshanke on siirretty 1.1.2017 alkaen organisatorisesti osaksi Tampereen kaupungin työllisyyspalveluita. Ohjaamo on 1.5.2017 alkaen toiminut Tampereen kaupungin palvelumalliuudistuksen myötä rakennettavassa Nuorten talossa. Ohjaamolla on nimetty oma projektipäällikkö, joka vastaa projektista ja sen tuloksista. Tavoitteena on, että Nuorten talolta saa tietoa ja tukea saman katon alta hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, asumiseen, raha-asioihin, koulutukseen, työllistymiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Talossa voivat asioida matalalla kynnyksellä kaikki tamperelaiset alle 30-vuotiaat nuoret. Talon palvelut ovat maksuttomia. Ohjaamoja tukee myös valtakunnallinen Kohtaamo -hanke, joka kehittää valtakunnallista verkko-ohjausta nuorille sekä välineitä mm. asiakastyön vaikuttavuuden ja raportoinnin kehittämiseksi Ohjaamoille.

Nuorten talo -pilotin 1.5.2017-31.12.2018 keskeisiä toimijoita ovat tällä hetkellä Ohjaamo, Etsivä työ, nuorisopalveluiden erityisnuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat, aikuissosiaalityö, nuorten työllisyydenhoito sekä Tredun koulutusneuvonta. Lisäksi Nuorten talolle jalkautuvat jatkossa useat eri julkiset tai kolmannen sektorin palvelut. Nuorten talo toimii tällä hetkellä pilottina väliaikaisissa tiloissa (Puutarhakatu 2), tavoitteena on muuttaa tarkoituksenmukaisempiin tiloihin vuoden 2019 alusta. Nuorten talolla on nimetty oma koordinaattori, joma on vastuussa Nuorten talon toiminnasta, tuloksista ja kehittämisestä yhdessä muiden talon toimijoiden kanssa ja ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjaamo on valtakunnallinen brändi, jota voidaan hyödyntää Nuorten talon toiminnassa ja sen kehittämisessä. Nuorten talon kehittämistyössä on tarkoitus hyödyntää Ohjaamon valtakunnallista brändiä ja työkaluja niin hyvin kuin mahdollista.

Hallitus on 25.4.2017 puoliväliriihessä päättänyt toimeenpanna nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toimenpideohjelman. Ohjelmassa todetaan, että Ohjaamotoiminta vakiinnutetaan ja että siihen myönnettiin 5 miljoonan euron vuotuinen määräraha vuosille 2018–2021. Hallituksen Ohjaamotoiminnalle myöntämä rahoitus on siirretty työ- ja elinkeinoministeriölle ja tarkemmin TE-toimistojen toimintamenomäärärahoille. Rahoitus tullaan käyttämään henkilöstön palkkaamiseen TE-toimistoihin ja sitä kautta Ohjaamoihin. Tarkoituksena on, että TE-toimistoihin luodaan uusia tehtävänkuvia. Rekrytoitavat henkilöt sijoitetaan Ohjaamoihin. Heidän keskeinen tehtävänsä on Ohjaamoiden alueellinen koordinointi ja ohjaamoiden asiantuntijatyö. Rahoitukseen ei ole tarkoitus avata erillistä hakua, vaan rahoituksen jako tulee perustumaan valittuihin kriteereihin, jotka ovat:

- työttömien 16–29-vuotiaiden määrä

- peruskoulupohjaiset 20–29-vuotiaat nuoret

- nuorten 16–29-vuotiaiden määrä Ohjaamon alueella

- maahanmuuttajataustaiset nuoret

Rekrytoinnit käynnistetään vuoden 2017 loppupuolella ja ne toteutetaan yhteistyötä TE-hallinnon ja Ohjaamoiden taustaorganisaatioiden välillä. Tampereen osuus rahoituksesta olisi arvioiden mukaan n. 400 000 - 500 000 €. Ensimmäisiä neuvotteluita TEMin ja TE-toimiston kanssa on jo asiasta käyty. Tampereen kaupunki ja kaupunkiseutu on mukana 1.8.2017 käynnistyneessä alueellisessa yritys- ja työvoimakokeilussa, jossa työttömien nuorten asiakaskohderyhmä siirtyy valtaosin kuntien vastuulle.

Todetaan, että ohjausryhmien yhdistämistä yhdeksi ja ohjausryhmän kokoonpanoa ovat olleet keskeisesti valmistelemassa johtaja Teppo Rantanen, johtaja Taru Kuosmanen, apulaispormesari Anna-Kaisa Heinämäki sekä ohjelmajohaja Regina Saari.

 

Ohjelmajohtaja Regina Saari ja kehitysjohtaja Mika Itänen:

Esitetään Ohjaamo-projektin ja Nuorten talo-pilotin yhteiseksi ohjausryhmäksi, joka ohjaa toisaalta Ohjaamo ESR-projektia ja toisaalta myös Nuorten talon kokonaisuutta ajalle 15.8.2017 - 31.12.2018 seuraavaa kokoonpanoa:

Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari (toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtajana)

Regina Saari, ohjelmajohtaja, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä ja kaupunkiseudun yritys- ja työvoimakokeilu (varalla: kehitysjohtaja Mika Itänen)

Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelulinja

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelujen

Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalveluiden johtaja

Tuija Telén, yritys- ja yhteiskuntasuhteiden yhteysjohtaja

Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja, Tredu

Kristiina Järvelä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja

Pirttiluoto Sari, palvelupäällikkö, Työllisyyspalveujen palveluryhmä, Uravalmentautumisen palvelukokonaisuus (varalla tiimiesimies Riina Hiipakka-Lahti ko. palvelukokonaisuudesta)

Timo Riipinen, koordinaattori, Nuorten talo-pilotti (esittelijänä Nuorten talon asioissa sekä ohjausryhmän sihteeri)

Katja Lehtinen, projektipäällikkö, Ohjaamo-projekti (esitteljä Ohjaamo -projektin asioissa sekä ohjausryhmän 2. sihteeri)

Eeva Martikainen, rahoitusasiantuntija/ ESR, Keskisuomen Ely-keskuksen (on mukana kutsuttuna aina kun Ohjaamo-projektin asioita käsitellään.)

Todetaan, että tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä asiantuntijoina kuultavaksi. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, voi taustaorganisaatio nimetä sijaisen kokoukseen.

Ohjausryhmä nimeää Nuorten talo -toimintaan liittyvät muut työryhmät.

 

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti Ohjaamon ja Nuorten talon yhteiseksi ohjausryhmä, joka ohjaa toisaalta Ohjaamo ESR-projektia ja toisaalta myös Nuorten talon kokonaisuutta ajalla 15.8.2017 - 31.12.2018:

Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari (toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtajana)

Regina Saari, ohjelmajohtaja, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä ja kaupunkiseudun yritys- ja työvoimakokeilu (varalla: kehitysjohtaja Mika Itänen)

Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelulinja

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelujen

Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalveluiden johtaja

Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja

Kristiina Järvelä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja

Pirttiluoto Sari, palvelupäällikkö, Työllisyyspalveujen palveluryhmä, Uravalmentautumisen palvelukokonaisuus (varalla: tiimiesimies Riina Hiipakka-Lahti ko.palvelukokonaisuudesta)

Timo Riipinen, koordinaattori, Nuorten talo-pilotti (esittelijänä Nuorten talon asioissa sekä ohjausryhmän sihteeri)

Katja Lehtinen, projektipäällikkö, Ohjaamo-projekti (esitteljä Ohjaamo -projektin asioissa sekä ohjausryhmän 2. sihteeri)

Eeva Martikainen, rahoitusasiantuntija/ ESR, Keskisuomen Ely-keskuksen (on mukana kutsuttuna aina kun Ohjaamo-projektin asioita käsitellään.)

Yht. 12 jäsentä.

Todetaan, että tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoina kuultavaksi. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt kokouksesta, voi taustaorganisaatio nimetä sijaisen kokoukseen.

Ohjausryhmä nimeää Nuorten talon toiminaan liittyvät muut työryhmät.

Todetaan, että tämä päätös kumoaa pormestarin aiemman päätöksen 20.12.2016 (§ 52), jossa nimettiin Ohjaamon projektin ohjausryhmä.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere