§ 179 Sijoitus Tampereen kaupungin elinkeinorahastosta Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n startup-rahastoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:6953/02.04.02/2018

Päätöspäivämäärä

12.12.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

”Tampereen elinkeinorahasto perustettiin 15.12.2006, ja sen alkupääoma oli 10 miljoonaa euroa. Elinkeinorahaston markkina-arvo oli 31.12.2017, tilikauden päättyessä, 15,1 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen mennessä elinkeinorahaston varoja oli sen olemassaolon aikana käytetty yhteensä 5,272 milj. euroa. Rahaston sääntöjen mukaan sen tehtävänä on vauhdittaa kaupunkistrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä. Rahaston varoilla edistetään liiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Varoja kohdistetaan muun muassa uuden liiketoiminnan syntyä edistävään tutkimukseen, toimialakohtaiseen kehittämistyöhön ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Rahaston varat tulee käyttää käyttötarkoituksen mukaisiin kaupungin tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin menoihin.

Valtioneuvoston kanslian teettämän selvityksen 6.10.2016 mukaan toimivien startup-ekosysteemien edistämisen tulisi olla tärkeä osa startup-yrityksiin kohdistuvaa politiikkaa. Hyvin toimivat yrittäjäekosysteemit tuovat tehokkaasti yhteen startup-kentän lukuisat eri toimijat (yrittäjät, yritykset, tutkimustoimijat, rahoittajat, palveluntarjoajat jne.). Ne auttavat siten kansainvälistä kasvua tavoittelevia startup-yrityksiä saamaan tehokkaasti käyttöönsä tarvitsemiaan resursseja.

Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvattaa startup-yritysten määrää ja edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kaupungin haasteena on ollut startup-ekosysteemin ja toimijoiden hajanaisuus ja riittämätön vetovoima startup-toimijoiden keskuudessa. Tampereella toimintansa aloittaneita yrityksiä on hakeutunut mm. pääkaupunkiseudulle ja Berliiniin. Yksi pääkaupunkiseudulle vetävistä tekijöistä on ollut siellä pääomasijoittajatoimijoiden keskittyneisyys startup-kampusten yhteyteen. Toimivaan ekosysteemiin tarvitaan potentiaalisten kasvuyritysten lisäksi myös kestävällä pohjalla olevaa ja toimivaa rahoitusta. Ainoastaan tilanteessa, jossa molemmat osa-alueet kohtaavat, syntyy alueelle uusia ja kasvavia yrityksiä runsaasti.

Tampereen kaupungin Elinkeinoasiat-yksikkö on tutustunut kuluvan vuoden aikana kilpailevissa kaupungeissa toimiviin rahoitusmalleihin, suunnitteilla oleviin hankkeisiin, tavannut VC-sijoitusyhtiöitä ja tutustunut yhtiöiden sijoituspolitiikkaan. Lähes poikkeuksetta näiden toimijoiden toiminta ja sijoituskohteet ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle tai muihin kuutoskaupunkeihin. Tampereelta ovat toistaiseksi puuttuneet omat ja myös paikallisiin alkavan vaiheen yrityksiin sijoittavat yhtiöt. Tällä hetkellä myös eräät Tamperetta pienemmät kaupungit valmistelevat omia sijoitusyhtiöhankkeita, erityisesti Itä-Suomen alueella, koska paikallisella aktiivisella sijoitusyhtiötoiminnalla nähdään mahdollisuus luoda alueelle uusia työpaikkoja ja saada näin aikaan verotulojen kasvua.


Vuonna 2017 perustettu Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy on osakeyhtiömuotoinen siemen- ja varhaisen vaiheen yritysten rahoittamiseen keskittyvä yritys. Yhtiö on tehnyt alustavan päätöksen vaihtaa yhtiön kotipaikka Tamperelle. Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy on ankkuroinut toimintansa vahvasti Tampereen startup-ekosysteemin yhteyteen toimimalla läheisessä yhteistyössä mm. Tribe Tampere ry:n kanssa ja osallistumalla aktiivisesti Tampereella järjestettäviin startup- tapahtumiin ja kiihdyttämöhankkeisiin. Tällä tavoin toimien yhtiöllä on hyvä näkymä Tampereen yrityskenttään ja kykenee osallistumaan paikallisten yhtiöiden kehittämiseen. Yhtiö on tehnyt alustavan päätöksen vaihtaa yhtiön kotipaikka Tampereelle. Yhtiön tavoitteena on koota 2018 loppuun mennessä koota ensimmäinen 1-1,2 miljoonan euron sijoituskierros. Yhtiö oli koonnut marraskuulle mennessä sijoitusitoumuksia osakkeiden merkinnästä noin 600.000 euron edestä.

Yhtiö jakaa mahdolliset voitot sijoittajille osinkojen muodossa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: M-sarja yhtiön sijoitusjohtajille (managereille) ja I-sarja muille sijoittajille. Yhtiön voitot jaetaan osinkojen jakomallilla, jossa 30% osingoista jaetaan managereiden M-sarjan osakkeille. I-sarjan osakkeille jaetaan 60% osingoista ja 10% jää yhtiöön. Yhtiö ei peri osakesijoituksista vuotuisia hallintapalkkioita, vaan managereiden saama korvaus perustuu osinkotuottoihin osinkojen jakomallin mukaan.

Ensimmäisen rahoituskierroksen varoilla yhtiö osallistuu noin kymmeneen alkavan yrityksen alkuvaiheen rahoittamiseen ja varmistaa jatkorahoituksen kahteen lupaavimpaan yritykseen. Yhtiö on tehnyt syksyn aikana jo ensimmäisen sijoituksensa Tampereen kaupunkiseudulla toimivaan yhtiöön.

Alkuvaiheen yritysrahoittamiseen liittyy keskimääräistä sijoitustoimintaa korkeampi riski sijoituskohdetta kohden. Riskien minimoimiseksi sijoitusyhtiöltä edellytettään aktiivista osallistumista sijoituskohteiden neuvontaan sekä hallitustyöskentelyyn. Sijoitusriskiä eliminoidaan hajauksella, joka saavutetaan sijoituskohteiden runsaalla määrällä. Nyrkkisääntönä alkavan vaiheen yrityksiin sijoittamisesta voidaan pitää, että kymmenestä alkuvaiheen sijoituskohteesta 2-3 epäonnistuu, 5-7 ei tuota mitään tai vain vähän, mutta 1-2 kohdetta onnistuu oivallisesti ja palauttaa sijoituksen moninkertaisena. Sijoitusriskiin vaikuttaa myös yhtiön managereiden osaaminen ja kokemus alkavan vaiheen yrityksistä. Yhtiö jakaa sijoitusriskiä myös syndikoimalla (yhteiset) sijoitukset muiden sijoittajien kanssa.

Tampereen kaupungilla on mahdollisuus saada hallituspaikka yhtiössä, mutta sijoitusyhtiön säännöissä edellytetään hallitusjäseniltä vankkaa kokemusta sijoitustoiminnasta. Hallituksen valitsee sijoitusyhtiön yhtiökokous.

Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n vastuuhenkilöinä on kolme pitkän linjan sijoittajaa, joilla on yhteensä yli 40 vuoden kokemus pääomasijoitustoiminnasta. Henkilöt ovat Finnish Business Angel Association:n (FIBAN) jäseniä. He ovat toimineet Venture Capital rahastojen (esim. Cleantech Invest) perustajina, managereina ja johtajina aiemmin sekä tehneet lukuisia sijoituksia ja exit- päätöksiä. Yksi yhtiön managereista on Tampereen seudun FIBAN-aluevastaava. Vastuulliset ovat toimineen lisäksi mm. Kasvu Open ja Aalto Saunan startup-yritysten valmentajina. Henkilöiden tarkempi kuvaus on liitteessä.

Korkeamman riskin vastineena jo yksi onnistunut sijoitus pystyy palauttamaan rahastolle sijoituspanoksen takaisin. Osa kaupungin sijoituksesta palautuu myös epäsuorasti verotuloina uusien syntyvien työpaikkojen kautta. Kaupungin sijoituspanostusta vahvistaa lisäksi se, että kaupungin sijoitus tuo yrityksille myös yksityistä rahoitusta. Vastaavalla tavalla muissa kaupungeissa toimineet rahastot ovat kyenneet vipuamaan yksityistä pääomaa alueelle 3-4 kertaa kaupungin sijoittaman summan verran. Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n toiminta- ja voitonjakomalli on kuvattu liitteissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan vuodelle 2018 1,5 miljoonan varauksen elinkeinorahastosta. Tästä summasta 500.000 euroa on varattu startup-toiminnan kehittämiseen. Tähän mennessä varauksesta on rahoitettu vuoden 2018 aikana Mediapolis-kiihdyttämöä.

Startup-toimintaan panostamisella luodaan kaupunkiin startup-yrityksille toimintaympäristö, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja houkutteleva paikka liiketoiminnalle. Tampereen kasvuekosysteemi rakennetaan riittävän vahvaksi ja keskittyneeksi, jotta kasvuyritykset saavat paikallisesti riittävän vertaistuen ja palveluverkoston, eikä niiden tarvitse menestyäkseen hakeutua kaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampereella toimiva yhtiö mahdollistaa sijoitustoiminnan läpinäkyvyyden alkaville yrittäjille, nopean keskusteluyhteyden ja sijoitusammattilaisten palautteen yrityksen strategialle. Paikallinen sparraus johtaa myös useammin paikallisiin sijoituksiin.

Pormestarille esitetään, että elinkeinorahastosta tehdään 2018 aikana enintään 400.000 euron suuruinen osakemerkintä Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:een ehdollisena siten, että Tampereen kaupungin osuus rahastosta jää alle 50%:n. Kaupungilla on mahdollisuus osallistua myös jatkorahoituskierroksille, joista tehdään erilliset päätökset 2019-2020. Kaupunki voi tulevaisuudessa tehdä osakemerkinnän myös muihin vastaaviin rahastoihin, mikäli sellaisia syntyy alueelle.

Sijoitus Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:öön ei ole valtiontukea, koska kyse ei ole yritystuesta vaan uusien osakkeiden merkinnästä pääomasijoituksena. EU:n valtiontukisäännöt ja menettelytavat eivät koske tätä toimenpidettä.

Esitetty rahoitus ja käyttötarkoitus on elinkeinorahaston sääntöjen mukainen. Rahoitus maksetaan saajalle osakkeiden merkinnässä yhtenä eränä. Rahoituksesta tehdään yhtiön kanssa sijoitussopimus. Elinkeinorahaston varojen käytöstä päätöksen tekee pormestari.

Päätös

Elinkeinorahastosta tehdään vuoden 2018 aikana enintään 400.000 euron suuruinen osakemerkintä Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:een ehdollisena siten, että Tampereen kaupungin osuus rahastosta jää alle 50%:n. Rahoitus maksetaan saajalle osakemerkinnässä solmittavan sijoitussopimuksen mukaisesti yhtenä eränä.

Rahoitus maksetaan konsernihallinnon tulosyksiköstä 113000, Kaupungin yhteiset, sisäinen tilausnumero 22592.

Yhtiö ja kaupunki tekevät sijoitussopimuksen.

Kaupungin puolelta sopimuksen valmistelevat ja sen yksityiskohdista päättävät elinkeinojohtaja Timo Antikainen ja Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualuejohtaja Teppo Rantanen. Sopimuksen allekirjoittaa pormestari.

Kaupungin yhteyshenkilö kaikissa rahoituspäätöksissä ja niitä vastaavissa sopimuksissa on elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere