§ 212 Tammelan Stadionin toteutuksen valmistelun ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8338/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

8.12.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestariohjelmassa vuosille 2013–2016 on todettu: Valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille stadionille Tammelaan. Pormestari on asettanut päätöksellään 5.6.2013 § 203 ohjausryhmän Tammelan stadionin kehittämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 27.1.2014 § 45 Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehdyn Tammelan stadionin aluetta koskevan yhteistyösopimuksen.

Tammelan stadionin ohjausryhmä linjasi, että aluetta koskien järjestetään suunnittelukilpailu. Kaupunki järjesti yhdessä Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa hankintalain mukaisen arkkitehtuurin ideakilpailun Tammelan pallokentän uudesta stadionista ja siihen liittyvästä muusta rakentamisesta. Kilpailun tuomaristo totesi kilpailun täyttäneen tehtävänsä hyvin. Ehdotusten tasoa pidettiin yleisesti korkeana. Voittajaksi valikoitui ehdotus, jonka vahvuuksia olivat arkkitehtonisesti paras ja ympäristön arvot parhaiten huomioon ottava kokonaisidea. Kilpailutyön Hattutemppu tekijät olivat JKMM Arkkitehdit - Ramboll Oy - Trafix Oy.

Tuomariston arvostelupöytäkirjassa oli voittanutta työtä koskien useita kehittämistarpeita koskien mm. naapurikiinteistöiltä avautuvien näkymien parantamista, kaupunkikuvallisia kysymyksiä sekä stadionin toiminnallisuutta. Yhtenä tavoitteena kilpailussa oli löytää mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu. Kilpailun voittaneessa, kuten muissakaan kilpailutöissä, kustannusneutraalisuus ei täysin toteudu. Alustavan, vuonna 2014 tehdyn arvion mukaan, stadionin investointikustannukset ovat suuruusluokaltaan 4 milj.euroa suuremmat kuin alueelta saatavat maanjalostustulot.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 13.10.2014 § 60, että Tammelan stadionin suunnittelun tilannekatsaus merkitään tiedoksi ja että Tammelan stadionin alueen suunnittelua jatketaan aloitettavassa asemakaavan muutosprosessissa suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta ottaen huomioon mm. kilpailutuomariston kehittämisehdotukset.

Pormestarin päätöksen 5.6.2013 § 203 mukainen ohjausryhmä on ohjannut hankkeen valmistelua koskien mm. suunnittelukilpailun tavoitteita. Pormestari on päätöksellään 10.12.2014 § 217 nimennyt uuden ohjausryhmän ja ohjauksen luonne on asemakaavan valmistelun käynnistyessä muuttunut painottuen sekä asemakaavatyön ohjaukseen että hankkeen toteuttamiskelpoiseksi saattamiseen koskien mm. omistus- ja rahoitusmalleja. Alueen asukkaiden osallistumis- ja kuulemismahdollisuutta myös lisättiin ja stadionin toiminnallisuus ja jalkapallon olosuhteet olivat edelleen valmistelussa tärkeitä ja ohjausryhmään nimettin asiantuntijajäseniksi yhteistyökumppani Lemminkäinen Rakennus Oy:n, Suomen jalkapalloliiton sekä Tampereen tammelalaiset ry:n edustajat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2016 § 69 asemakaavan nro 8570, XVI (Tammela), Ilmarinkatu 22, Tammelan stadionin kehittäminen. As Oy Kalevanlukko, Asunto Oy Ilmarinkatu 19, Asunto Oy Kalevan Tornit, Asunto Oy Petsamonkatu 14, As. oy Teiskon Tornit ja Asunto Oy Vellamonkatu 22 valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 25.4.2017 nro 17/0129/2 valituksen. As Oy Kalevanlukko, Asunto Oy Kalevan Tornit ja As. oy Teiskon Tornit ovat valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta selitystä valituksen johdosta. Kaupunginhallitus on antanut pyydetyn selityksen kokouksessaan 7.8.2017 § 462.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä asemakaavan muutoksen, on Tampereen kaupungin ja Lemminkäinen Rakennus Oy:n välisen yhteistyösopimuksen päivitys hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.11.2016 § 123. Aiemmalla yhteistyösopimuksella sovitut osapuolten keskeiset tavoitteet ovat pysyneet. Päivitetty on ehtoja ja osapuolten tehtäviä suunnitteluvaiheessa sekä tarkennettu periaatteita koskien tulevaa stadionin rakentamista ja rakennusoikeuden luovutusta. Sopimuksessa on käsitelty osapuolten tehtäviä ja oikeuksia sekä sovittu allianssimallisen toteuttamisen selvittämisestä. Allianssilla varmistetaan alueella tapahtuvan suunnittelun ja toteuttamisen yhteensovittaminen. Tampereen Tilakeskus liikelaitos on vuoden 2017 talousarvioehdotuksen talonrakennusohjelmassaan esittänyt Stadionia toteutettavaksi leasingrahoitteisena hankkeena vuosina 2018–2020. Stadionin toteuttamisen osalta tavoitteeksi asetetaan mahdollisimman suuri kustannusneutraalisuus. Alustavan, vuonna 2015 laaditun kustannusarvion mukaan itse stadionin investointikustannus on suuruusluokaltaan noin 17 milj. euroa. Tontilta luovutettavan asuin-, toimisto- ja liikerakennusoikeuden käyväksi luovutusarvoksi on vastaavasti arvioitu 11–12 milj. euroa. Investointikustannusten arvioidaan siis olevan suuruusluokaltaan 5–6 milj. euroa myyntituloja suuremmat. Arvio tarkentuu jatkosuunnittelun aikana. Todettakoon, että tuloja arvioitaessa ei ole otettu huomioon hankkeelle mahdollisesti myönnettäviä liikuntapaikkarakentamisen investointiavustuksia valtiolta. Yhteistyösopimuksen allekirjoituksella kaupunki sitoutui välittömästi kilpailuttamaan allianssikonsultin ja käynnistämään allianssiselvityksen.

Kaupunki on sopimuksen mukaisesti kilpailuttanut konsultin allianssiselvitystä laatimaan. Sopimus Tammelan stadionin hankekonsultoinnista on tehty Tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä 13.4.2017 §77 Vison Alliance Partners Oy:n kanssa. Työ on käynnistynyt ja selvitys valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2018 on Tammelan Stadionin rakennushanke esitetty toteutettavaksi leasing-rahoituksella vuosina 2018–2021. Toteutuksen käynnistymisen edellytys on, että hankkeen mahdollistava asemakaava, josta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, saa lainvoiman. Tammelan stadionin tarveselvitys on hyväksytty Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden lautakunnassa 25.1.2017 § 6. Jotta hankkeen toteutus valtuuston hyväksymässä muodossa olisi mahdollista asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, on tarkoituksenmukaista jatkaa valmistelua hankesuunnittelun osalta.

Osana hankkeen valmistelua tulee valmisteltavaksi myös asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden luovutus stadionin toteutuksen kanssa samanaikaisesti.

Hankkeen toteutuksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä jo aiemmissa vaiheissa mukana olleita ohjausryhmän jäseniä ja täydentää ohjausryhmää hankkeen vaiheen kannalta tarkoituksenmukaisilla jäsenillä sekä nimetä hankkeen vaiheeseen soveltuvia asiantuntijajäseniä ohjausryhmään.

Ohjausryhmän toimikausi tulee rajata allianssiselvitykseen ja hankesuunnitteluun. Toimikauden tulisi päättyä, kun kaupunki päättää hankesuunnitelman hyväksymisestä ja toteutuksen käynnistämisestä. Mikäli hanke toteutetaan allianssimallilla, käynnistyy toteutus allianssin muodostamisella ja KAS-vaiheen käynnistämispäätöksellä. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista arvioida ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät uudelleen.

Päätös

Tammelan stadionin kehittämiseen asetetun ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään apulaispormestari Aleksi Jäntti ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Ohjausryhmän jäseniksi nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, rahoituspäällikkö Janne Salonen, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, hankejohtaja Tero Tenhunen, suunnittelujohtaja Taru Hurme, rakennuttajajohtaja Milko Tietäväinen ja  ohjausryhmän sihteeriksi nimetään rakennuttajainsinööri Panu Hirvonen (Tampereen Tilakeskus liikelaitos/Tampereen Tilapalvelut Oy).

Ohjausryhmän asiantuntijajäseniksi kutsutaan hankepäällikkö Antti Lakka Tampereen Tilakeskus liikelaitos/Tampereen Tilapalvelut Oy:stä, toiminnanjohtaja Timo Korsumäki Suomen palloliiton Tampereen piiristä, hankekehityspäällikkö Janne Salonen Lemminkäinen Rakennus Oy:stä, arkkitehti Samuli Miettinen JKMM Arkkitehdit Oy:stä ja Tampereen tammelalaiset ry:n edustaja. Yhdistys nimeää edustajan erikseen.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen toteutuksen valmistelua.

Ohjausryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita.

Ohjausryhmällä on oikeus käyttää ulkopuolista tahoa projektiluonteisissa tehtävissä.

Ohjausryhmän toimikausi jatkuu stadionin hankesuunnitelman hyväksymiseen tai allianssin kehitysvaiheen käynnistämispäätökseen saakka.

Ohjausryhmän toimikausi päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2018.

Ohjausryhmän toiminnan kustannukset maksetaan tontinluovutuksen osalta kustannuspaikalta 135002 Maapolitiikan käyttötalousprojekti Tammelan Stadion ja Stadionin hankesuunnittelun osalta 135004 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,

Tämä päätös kumoaa pormestarin päätöksen 10.12.2014 § 217.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere