§ 185 Tampereen kaupungin osallistuminen tuotantoyhtiö Warner Bros. Finlandin SuomiLove -tuotannon tukemiseen ja asiaa koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5636/12.03.03/2018

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojala, puh. 040 801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtaja Teppo Rantanen:

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka vuoteen 2030 mennessä. Eri toimijoiden yhteistyötä vahvistavalla elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinorakenteen ja uusien toimialojen kasvua. Alueen nouseviin toimialueisiin lukeutuvat clean tech, kävijä- ja elämystalous sekä luovat alat. Alueen start up -ekosysteemin kehittämiseksi ja av-alan tukemiseksi käynnistetään uusia toimenpiteitä vuoden 2018 aikana. Yhtenä toimenpiteenä av-alan toiminnan edistämiseksi Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön AV-alan tuotantokannustimen.

AV-alan tuotantokannustimen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulla toteutettavia tuotantoja. Elokuvatuotannoilla on todettu olevan positiivinen vaikutus niin aluetalouteen kuin kaupunkien vetovoimaan. AV-ala on elinkeinona Tampereelle tärkeä ja tuotannot työllistävät alueella suoraan ja välillisesti.

Tuotantokannustimen käytännön koordinoinnista ja valmistelusta vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallinnoima Film Tampere Tampereen kaupungin ja Tredea Oy:n välisen sopimuksen nojalla. Film Tampere toimii alueellisena elokuvakomissiona, jonka toimenpitein kehitetään audiovisuaalista tuotantoa ja kasvatetaan alan liiketoimintaa sen eri osa-alueilla.

Tuotantokannustimen suuruus on maksimissaan 10% tuotannon kokonaisbudjetin siitä osasta, joka käytetään Tampereen seudun audiovisuaalista tuotantoa kehittäviin ja Tampereen seudulla syntyneisiin kustannuksiin. Lisäksi tuotannolle voidaan myöntää lisätukea Tampereen seudun saamasta julkisuudesta ja näkyvyydestä 0-5%. Tuotantotukea voi hakea yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka toimii audiovisuaalisen tuotannon vastuullisena tuottajana.

Warner Bros International Production Finland on hakenut tuotantokannustinta tuotannolleen SuomiLove. Film Tampere on todennut, että tuotanto täyttää kannustimelle asetetut kriteerit. Tampereen kaupunki ja Warner Bros. International Production Finland solmivat sopimuksen yllä mainittujen tuotantojen tuotantokannustimista. Sopimus liitteineen on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 20 kohdan perusteella.

Sopimusta laadittaessa on arvioitu EU:n valtiontukisääntöjen vaikutusta sopimuksen sisältöön. Tukea koskeva poikkeus ennakkoilmoitusvelvollisuudesta on niin sanottu yleinen ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus 651/2014 EU tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti). Asetuksella on yleisesti vapautettu tietyt edellytykset täyttävät tukimuodot ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, koska ne katsotaan yhteismarkkinoille soveltuviksi SEUT 107 artiklan 3 kohdan nojalla.

Ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnetyistä tuista raportoidaan komissiolle yhteenvetotiedot jälkikäteen ja komissio valvoo tukia jälkivalvontana. 1.7.2014 voimaan tulleessa uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa asetuksen soveltamisalan piiriin tulivat myös audiovisuaalisten teosten edistämiseen tarkoitetut tukiohjelmat (54 art.)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2018 talousarviosta 13.11.2017. Talousarviossa todetaan, että elinkeinorahastosta on suunniteltu tuloutettavaksi 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta osoitetaan lentoliikenteen kehittämiseen, Mediapolis-kiihdyttämöön ja audiovisuaalisen alan kehittämiseen. Lisäksi talousarvion yhteydessä on varattu määräraha av-alan tuotantokannustimen käyttöönottoon yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmään. Sopimusten mukaiset av-alan tuotantokannustimet on suunniteltu maksettaviksi elinkeinorahastosta. Elinkeinorahaston sääntöjen mukaan sen tehtävänä on vauhdittaa kaupunkistrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä. Rahaston varoilla edistetään liiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Varoja kohdistetaan muun muassa uuden liiketoiminnan syntyä edistävään tutkimukseen, toimialakohtaiseen kehittämistyöhön ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu SuomiLove tuotannon tukemiseen liitteenä olevassa sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Tuotantoa koskeva Warner Bros. International Production Finlandin ja Tampereen kaupungin välinen sopimus hyväksytään. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman.

Pormestari valtuuttaa vt. yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojalan allekirjoittamaan Warner Bros International Production Finlandin kanssa solmittavan sopimuksen.

Sopimuksen mukainen tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitenkin enintään sopimuksessa määriteltyyn summaan asti konsernihallinnon tulosyksiköltä 113000, kaupungin yhteiset, sisäinen tilausnumero 22592, tililtä 207260 Elinkeinorahasto.

Lausunnot

Lakimies Janne Kytö:

Lakiosastolla ei huomautettavaa.

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Elinkeinorahaston pääoma 31.12.2017 oli 7.872.256,48 euroa. Elinkeinorahastosta on varattu audiovisuaalisen alan kehittämiseen vuodelle 2018 yhteensä 500 000 euroa. Summa sisältyy kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 13.11.2017 hyväksymään elinkeinorahaston talousarvioon vuodelle 2018. Vuonna 2018 AV-alan tuotantokannustinta on tähän mennessä myönnetty 170 914,40€.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere