§ 4 Tampereen strategiatyön tuen hankinta Talent Vectia Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6094/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

24.8.2017

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki tekee uutta strategiaa pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Strategiaa valmistellaan tiukalla aikataululla. Tavoitteena on, että strategia olisi kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 23.10.2017. Strategiatyötä tehdään paitsi lyhyellä aikavälillä myös osallistavasti: elo-syyskuun 2017 aikana järjestetään useita laajoja seminaareja. Strategiatyötä on tarpeen tukea strategian sisältöjen sparrauksella ja työseminaarien fasilitointiavulla.

Tampereen kaupungilla on puitesopimus johdon konsultointipalveluista sopimuskaudella 1.10.2016 - 30.9.2018. Sopimukseen sisältyy myös kahden vuoden optio. Puitesopimuksen neljästä kokonaisuudesta yksi osioista koskee strategisen johtamisen kehittämistä ja toinen osio johtamisen ja esimiestyön kehittämistä sekä muutoksen hallintaa. Puitesopimuksen tilaukset tehdään tarjouskilpailussa vahvistetussa pisteytysjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kuitenkin referenssit ja konsulttien erityisosaaminen sekä saatavuus huomioiden. Sopimuskumppanin tulee pystyä ottamaan toimeksianto vastaan noin kuukauden kuluessa tilaajan yhteydenotosta.

Strategisen johtamisen osiossa Talent Vectia Oy on pisteytysjärjestyksessä toisena ja ensimmäisenä oosiossa johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksen hallinta. Talent Vectia Oy on toteuttamassa Tampereen kaupungin kumppanina laajaa johtamisen kehittämisen kokonaisuutta. Johtamisen kehittämiskokonaisuuden myötä Talent Vectia Oy:llä on erinomainen Tampereen kaupungin organisaation ja johtamisen tuntemus. Strategiatyöskentelyssä hyödynnetään osittain samoja tilaisuuksia johtamisen kehittämisen kokonaisuuden kanssa. Saman toimijan käyttö johtamisen kokonaisuuden kanssa mahdollistaa myös samojen osaajien hyödyntämisen.  Näistä syistä on perusteltua tilata Talent Vectialta Oy:ltä strategian tukikokonaisuus, joka koostuu kolmen seminaarin fasilitoinnista ja strategiatyön toteutuksesta Tampereen kaupungilla vastaavan strategiatiimin sparrauksesta strategian laadinnassa. Kokonaisvastuu strategiatyön toteutuksesta on kaupungin omilla toimijoilla. Strategiatyön tuen hankinta kohdistuu rajattuun osaan prosessia.

Investointi Talent Vectian kanssa tehtävään yhteistyöhön liitteenä olevan tarjouksen pohjalta on 18.308 euroa (+alv). Matka-, majoitus- ja muut vastaavat suoranaiset kulut veloitetaan erikseen. Hinnoittelussa käytetään Tampereen kaupungin puitesopimuksen mukaista hinnoittelua ja hinnoittelun perusteluna on työmääräarvio. Laskutus tehdään toteutuneen työmäärän pohjalta kuukauden lopussa.

Tampereen kaupungin sisäisen sote- ja maakuntauudistus -projektin yhtenä tehtävänä on tukea maakuntauudistuksen myötä merkittävästi muuttuvan tulevaisuuden kaupungin rakentumista ja olla aktiivisesti mukana myös Tampereen strategian valmistelussa ja yhteisen näkemyksen muodostamisessa tulevaisuuden Tampereesta. Tästä syystä strategiatyön tuki on perusteltu maksaa SAP-projektilta H1110_1702, Sote-maku, kustannuspaikalta 113220, Strategiat.

Päätös

Talent Vectia Oy:ltä hankitaan Tampereen strategiatyön tukikokonaisuus, jonka kustannus on enintään 18.308 euroa + alv.

Matka-, majoitus- ja muut vastaavat kulut maksetaan erikseen.

Strategiatyön tuki on perusteltu maksaa  SAPprojektilta H1110_1702, Sote-maku, kustannuspaikalta 113220, Strategiat.

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere