§ 10 Tampereen strategiatyön tuen hankinta Talent Vectia Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6094/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

21.12.2017

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on tehnyt uutta strategiaa pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Strategiaa on valmisteltu tiukalla aikataululla.  Strategiatyötä on ollut tarpeen tukea strategian sisältöjen sparrauksella ja työseminaarien fasilitointiavulla.

Tampereen kaupungilla on puitesopimus johdon konsultointipalveluista sopimuskaudella 1.10.2016 - 30.9.2018. Sopimukseen sisältyy myös kahden vuoden optio. Puitesopimuksen neljästä kokonaisuudesta yksi osioista koskee strategisen johtamisen kehittämistä ja toinen osio johtamisen ja esimiestyön kehittämistä sekä muutoksen hallintaa. Puitesopimuksen tilaukset tehdään tarjouskilpailussa vahvistetussa pisteytysjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kuitenkin referenssit ja konsulttien erityisosaaminen sekä saatavuus huomioiden. Sopimuskumppanin tulee pystyä ottamaan toimeksianto vastaan noin kuukauden kuluessa tilaajan yhteydenotosta.

Strategiatyössä on käytetty konsulttina Talent Vectia Oy.:ä. Talent Vectia on johdon konsulttipalvelujen puitesopimuksessa strategisen johtamisen osiossa pisteytysjärjestyksessä toisena ja ensimmäisenä oosiossa johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksen hallinta. Talent Vectia Oy on toteuttamassa Tampereen kaupungin kumppanina laajaa johtamisen kehittämisen kokonaisuutta. Johtamisen kehittämiskokonaisuuden myötä Talent Vectia Oy:llä on erinomainen Tampereen kaupungin organisaation ja johtamisen tuntemus. Strategiatyöskentelyssä hyödynnetään osittain samoja tilaisuuksia johtamisen kehittämisen kokonaisuuden kanssa. Saman toimijan käyttö johtamisen kokonaisuuden kanssa mahdollistaa myös samojen osaajien hyödyntämisen. 

Näistä syistä Talent Vectialta Oy:ltä on tilattu strategian tukikokonaisuus, joka on koostunut kolmen seminaarin fasilitoinnista ja Tampereen kaupungin strategiatiimin sparrauksesta strategian laadinnassa.  Talent Vectialta on aiemman, 24.8.2017 tehdyn päätöksen mukaisesti tilattu strategiatyön tukea päätöksen iitteenä olleen tarjouksen pohjalta on 18.308 euroa (+alv) suuruisella summalla. Matka-, majoitus- ja muut vastaavat suoranaiset kulut on veloitettu erikseen. Hinnoittelussa on käytetty Tampereen kaupungin puitesopimuksen mukaista hinnoittelua ja hinnoittelun perusteluna on ollut työmääräarvio. Laskutus on tehty toteutuneen työmäärän pohjalta kuukauden lopussa.

Strategiatyötä on tehty erittäin kiireellisellä aikataululla. Aikataulusta johtuen Talent Vectialta on ostettu strategiatyön tukea tehtyä sopimusta laajemmin. Laajennus on konsulttityönä yhteensä 6.000 euroa (+alv). Laajennuksen syynä on ollut isoja strategiatyön seminaareja edeltävän työmäärän laajuus suhteessa arvioituun sekä strategian rakenteen kehittämiseen liittynyt tuki strategiatiimille.

Tampereen kaupungin sisäisen sote- ja maakuntauudistus -projektin yhtenä tehtävänä on tukea maakuntauudistuksen myötä merkittävästi muuttuvan tulevaisuuden kaupungin rakentumista ja olla aktiivisesti mukana myös Tampereen strategian valmistelussa ja yhteisen näkemyksen muodostamisessa tulevaisuuden Tampereesta. Tästä syystä strategiatyön tuki on perusteltua maksaa SAP-projektilta H1110_1702, Sote-maku, kustannuspaikalta 113220, Strategiat.

Päätös

Tampereen strategiatyön tukikokonaisuus hankitaan Talent Vectia Oy:ltä.

Hankinnan kustannus on enintään 6.000 euroa + alv.

Matka-, majoitus- ja muut vastaavat kulut maksetaan erikseen.

Strategiatyön tuki on perusteltua maksaa SAP-projektilta H1110_1702, Sote-maku, kustannuspaikalta 113220, Strategiat.

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere