§ 58 Hankinnan keskeyttämispäätös - Sorsapuiston avotekojääradan kylmäkoneisto ja kenttäputkiston asennus ja hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1412/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

9.7.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

rakennuttajainsinööri Anne Ravaska (puh. 040 806 3906, Anne.Ravaska@tampere.fi) ja Tuomi Logistiikka Oy / hankinta-asiantuntija Essi Rae (puh. 040 171 5257, essi.rae@tuomilogistiikka.fi)

Lisätietoja päätöksestä

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola, p. 040 194 8031, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Tampereen Infra liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia Sorsapuiston avotekojääradan kylmäkoneiston ja kenttäputkiston asennuksesta ja hankinnasta. Hankinnan kohteena on Sorsapuistoon (Kalevan liikuntapuistoon) tehtävä kiinteä tekojäärata, joka sisältää mm. kylmäkontit ja kenttäputkistot asfaltteineen sekä jakotukit ja pohjan tasauksen. Hankintaan sisältyi optiona hinta kaukalon alueelle, jonka koko on 70 * 40 metriä. Kenttäputkituksen urakkarajana on kantavan yläpinta - 5 cm ja urakoitsija vastaa tasauskerroksesta. Tilaaja vastaa pohjatöiden teosta kylmälaitteistokontille urakoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Hankintaan sovellettiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankintaa ei jaettu osiin, koska kylmälaitteistot ja siihen liittyvät putkistot muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden ja tilaaja tekee hankkeen pohjatyöt omana työnään. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 3.5.2019.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 3.6.2019 klo 12 mennessä, seuraavat kolme tarjoajaa: Jäämestarit Oy (0876159-2), Oy Yleiskylmä-Findri Ltd (0980267-5) ja Suomen Tekojää Oy (1094591-3).

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Yksikään tarjouskilpailuun osallistunut tarjous ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

Kaikissa tarjouksissa oli puutteita koskien hintaerittelyssä (liite 1) esitettyä vaatimusta ”Tarjouksessa tulee olla mukana tarjotun järjestelmän tekniset pääkohdat (koneikkojen, kaasunjäähdyttimien, höyrystimien, LTO:n mallit ja tehot, automatiikan ja NH3-hälytysjärjestelmän kuvaus, takuuajan huollon ja käytön valvonnan järjestäminen) ja selvitys hankintavaatimusten täyttämisestä.”. Puutteet koskivat selvityksiä hankintavaatimusten täyttymisestä ja esittämättä jääneitä tietoja olivat mm. NH3-järjestelmien valmistajat ja kuvaus. Päätöksen yhteydessä tarjoajille toimitetaan luottamuksellinen perusteluliite, jossa on yksilöity tarjoajakohtaisesti annetun tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudet. Perusteluliite on luottamuksellinen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 § 1 mom 20 kohdan perusteella, joten kullekin tarjoajalle kyseinen perusteluliite annetaan tiedoksi ainoastaan heidän tekemäänsä tarjousta koskien.

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Kaikki saapuneet tarjoukset esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Koska yksikään tarjouskilpailuun osallistuneista tarjouksista ei vastannut asetettuja vaatimuksia, hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi.

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella tarjousasiakirjat ovat salaisia siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on toteuttanut uuden hankintamenettelyn. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja kaupunkiympäristön palvelualueelta rakennuttajainsinööri Anne Ravaska.

Päätös

Kaikki saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Edellä mainituin perustein hankinta keskeytetään esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere