§ 29 Kuorma-autoalustainen imulakaisuajoneuvo

Lataa  Kuuntele 

TRE:948/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

20.3.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p. 040 749 8936, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, p. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia kuorma-autoalustaisen imulakaisuajoneuvon hankinnasta. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on katutason ja teiden puhtaanapito.

Kyseessä on tavarahankinta kertahankintana. Hankintaa ei jaettu osiin, koska oli tarkoituksen mukaista että hankintaa muodostaa yhden yhtenäisen kokonaisuuden.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 1.2.2018.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 5.3.2018 klo 13:00 mennessä, seuraavat kaksi (2) yritystä; Oy J-Trading Ab (0483935-6) ja Rotator Oy (0943444-6).

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Oy J-Trading Ab:n tarjous vastasi tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja sitoutuu järjestämään koeajon erikseen sovittavana ajankohtana 10 arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, mikäli tarjotun ajoneuvon alustaratkaisua ja imulakaisulaitteistoa ei ole mahdollista koeajaa tai -käyttää, tullaan kyseinen tarjous sulkemaan pois tarjouskilpailusta. Rotator Oy toimitti koeajoa varten ainoastaan alustaratkaisun. Imulakaisulaitteistoa tarjoaja ei toimittanut tarjouspyynnössä ilmoitettujen määräaikojen puitteissa. Edellä mainitun perusteella Rotator Oy:n (0943444-6) tarjous esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu: Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena oli tarkoitus käyttää parasta hinta-laatusuhdetta seuraavin painotuksin:

  • - Hinta, maksimipisteet 50 pistettä
  • - Laatu, maksimipisteet 50 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisesti arviointi oli tarkoitus suorittaa seuraavasti osa-alueittain:

Osa-alue 1: Hinta, maksimipisteet 50 pistettä

Hinnan pisteytys oli tarkoitus tehdä tarjotun ajoneuvon arvonlisäverottoman kappalehinnan perusteella. Edullisimman hinnan antanut tarjous saisi vertailuun hinnan maksimipisteet. Muiden tarjousten hinnat suhteutettaisiin tähän hintaan kaavalla: (pienin annettu hinta/pisteytettävän tarjouksen hinta) * osa-alueen maksimipisteet

Osa-alue 2: Toimitusaika, maksimipisteet 20 pistettä

Toimitusajan osalta oli tarkoitus vertailla tarjouksessa ilmoitettua toimitusaikaa. Toimitusaika tuli ilmoittaa viikkoina ja sitä arvioitaisiin vähimmäisvaatimuksen ylittävin osin. Lyhimmän toimitusajan antanut tarjous saisi osa-alueen maksimipisteet ja muiden tarjousten arvot suhteutettaisiin tähän arvoon kaavalla: (pienin annettu toimitusaika/pisteytettävän tarjouksen toimitusaika) * osa-alueen maksimipisteet. Mikäli tarjouksessa olisi ilmoitettu toimitusajaksi 50 viikkoa, saisi tarjous tästä osa-alueesta 0 pistettä vertailuun.

Osa-alue 3: Koeajot, maksimipisteet 30 pistettä

Koeajojen laadunarviointi oli tarkoitus tehdä tarjouksessa annettuihin tietoihin, koeajoihin ja niiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin perustuen. Koeajon arviointi oli tarkoitus toteuttaa osioittain seuraavasti:

Osio A; Ajomukavuus ja ergonomia, maksimipisteet 10 pistettä

Osio B; Imulakaisulaitteiston toimivuus ja puhdistusteho, maksimipisteet 20 pistettä

Koeajon suunniteltua arviointia on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Laadunarviointi.

Tarjouksen vertailuun saamat kokonaispisteet oli tarkoitus muodostaa laskemalla yhteen osa-alueista saadut pisteet. Parhaimmat pisteet saanut tarjoaja oli tarkoitus valita sopimustoimittajaksi.

Koska tarjouskilpailuun saatiin ainoastaan yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, ei tarjousvertailua tehty. Oy J-Trading Ab:n tarjoaman ajoneuvon alusta- ja päällirakenteet kuitenkin koeajettiin laadun varmistamiseksi. Tarjouksen ja koeajojen perusteella laatu todettiin hyväksi. Hinta arvioitiin ja hyväksyttiin markkinahintojen mukaisena. Edellä mainitun perusteella esitetään, että Oy J-Trading Ab (0483935-6) valitaan hankinnan toimittajaksi.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouskilpailun perusteella valittavan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittava tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Oy J-Trading Ab:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti tilaajavastuu.fi -raportista. Oy J-Trading Ab:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 285 000 euroa kertahankintana. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae.

Asiantuntijoina hankinnassa toimivat yksikön päällikkö Timo Aaltonen, suunnitteluteknikko Tommi Karo, kalustopäällikkö Jouni Kumanto, kalustosuunnittelija Petri Salonen ja hankintavastaava Petra Kurki. Tarjouksen arvioinnin suoritti moniammatillinen työryhmä.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Rotator Oy:n (0943444-6) tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus kuorma-autoalustaisen imulakaisuajoneuvon hankinnasta tehdään Oy J-Trading Ab:n (0483935-6) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 285 000 euroa kertahankintana. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Hinta on veroton ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere