§ 40 Lietejätteenkuljetusajoneuvon alustan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:950/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

23.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Timo Aaltonen p. 040 749 8936, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, p. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia kuorma-auton hankinnasta. Hankinnan kohteena on uusi ajoneuvo Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustopalvelujen käyttöön. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on jätevedenpuhdistuslaitoksessa syntyvän lietemäisen jätteen kuljetus.

Kyseessä on tavarahankinta kertahankintana. Hankintaa ei jaettu osiin, koska hankinta muodosti yhden yhtenäisen kokonaisuuden.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 22.3.2018. Hankintaa koskien julkaistiin myös korjausilmoitus 29.3.2018. Korjausilmoituksella muutettiin ajoneuvon kokonaismassaa ja etuakselimassaa koskevia vaatimuksia.

Määräaikaan 11.4.2018 13:00 mennessä, ainoastaan Scania Suomi Oy (0202014-4) jätti kaksi (2) rinnakkaistarjousta.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin. Tarjouspyyntöön saadut tarjoukset ovat yhdeltä tarjoajalta ja tarjottu ajoneuvo on molemmissa tarjouksissa sama. Näin ollen ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen päätöksentekoperusteiden kesken.

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, ettei todellista kilpailutilannetta ei ole syntynyt ja hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi.

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella tarjousasiakirjat ovat salaisia siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on toteuttanut uuden hankintamenettelyn.

Asiantuntijoina hankinnassa toimivat yksikön päällikkö Timo Aaltonen, suunnitteluteknikko Tommi Karo, kalustopäällikkö Jouni Kumanto, kalustosuunnittelija Petri Salonen ja hankintavastaava Petra Kurki.

Päätös

Lietejätteenkuljetusajoneuvon alustaa koskeva hankinta keskeytetään alla mainituin perustein.

Organisaatiotieto

Tampere