§ 85 Lietejätteenkuljetusajoneuvon alustan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:950/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

10.8.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Timo Aaltonen (puh. 040 749 8936, timo.aaltonen@tampere.fi) ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae (puh. 040 171 5257, essi.rae@tuomilogistiikka.fi)

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila (puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi)

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia kuorma-auton hankinnasta. Hankinnan kohteena on uusi ajoneuvo Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustopalvelujen käyttöön. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on jätevedenpuhdistuslaitoksessa syntyvän lietemäisen jätteen kuljetus.

Kyseessä on tavarahankinta kertahankintana. Hankintaa ei jaettu osiin, koska hankinta muodosti yhden yhtenäisen kokonaisuuden.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 29.5.2018.

Määräaikaan, 13.6.2018 klo 10:00 mennessä, hankintaan saatiin kolme (3) tarjousta; Scania Suomi Oy:ltä (0202014-4), Veho Oy Ab:lta (0115761-6) ja Volvo Finland Ab:lta (0988022-7). Veho Oy Ab (0115761-6) veti tarjouksensa pois 14.6.2018.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta.

  • Hinta, maksimipisteet 70 pistettä
  • Laatu, maksimipisteet 30 pistettä

Osa-alue 1: Hinta, maksimipisteet 70 pistettä

Hinnan pisteytys tehtiin tarjotun ajoneuvokokonaisuuden arvonlisäverottoman kokonaishinnan perusteella. Hinnan vertailu tehtiin omana osa-alueenaan. Edullisimman kokonaishinnan antanut tarjous sai vertailuun osa-alueen 1 maksimipisteet. Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: (pienin annettu kokonaishinta/pisteytettävän tarjouksen kokonaishinta) * osa-alueen 1 maksimipisteet. Osa-alueesta 1 Scania Suomi Oy sai 70,000 vertailupistettä ja Volvo Finland Ab 69,978 vertailupistettä

Osa-alue 2: Koeajo, maksimipisteet 30 pistettä

Koeajojen laadunarviointi tehtiin tarjouksessa annettuihin tietoihin, koeajoihin ja niiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin perustuen. Koeajon arviointi tehtiin osioittain seuraavasti:

  • Osio A; Ajomukavuus ja ergonomia, maksimipisteet 12 pistettä
  • Osio B; Ajettavuus, näkyvyys ja ajoneuvon käyttäytyminen eri tilanteissa, maksimipisteet 12 pistettä
  • Osio C; Hallintalaitteet sekä päivittäisen huollon selkeys, tarkastukset ja liittimet, maksimipisteet 6 pistettä

Koeajon arviointia on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Laadunarviointi.

Tarjouksen vertailuun saamat kokonaispisteet muodostettiin laskemalla yhteen osa-alueista saadut pisteet. Scania Suomi Oy sai 100,000 kokonaisvertailupistettä ja Volvo Finland Ab 97,407 vertailupistettä. Tarjouspyynnössä ilmoitettujen päätöksenteon perusteiden mukaisesti parhaimmat pisteet saanut tarjoaja valitaan sopimustoimittajaksi. Tämän perusteella Scania Suomi Oy:tä esitetään valittavaksi hankinnan toimittajaksi.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka ei vastaa tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjouskilpailun perusteella valittavan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetty tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Scania Suomi Oy:n (0202014-4) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti tilaajavastuu.fi -raportista.

Valittavan tarjoajan rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyotteet) tarkistetaan ennen sopimusten allekirjoitusta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 162 950,00 euroa. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy/Essi Rae.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksi-saannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiantuntijoina hankinnassa toimivat yksikön päällikkö Timo Aaltonen, suunnitteluteknikko Tommi Karo, kalustopäällikkö Jouni Kumanto ja kalustosuunnittelija Petri Salonen. Koeajot suorittivat kuorma-autonkuljettajat Tommi Moilanen ja Tommi Niittylahti, työnjohtaja Jari Vieruaho sekä kalustopäällikkö Jouni Kumanto. Tarjousten arvioinnin suoritti moniammatillinen työryhmä.

Päätös

Sopimus lietejätteenkuljetusajoneuvon alustan hankinnasta tehdään Scania Suomi Oy:n (0202014-4) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 162 950,00 euroa kertahankintana. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Hinta ovat arvonlisäveroton ja siihen lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere