§ 35 Louheen murskaus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1411/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

29.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Wille Siuko, puh. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta louheen murskauksesta. Urakan kohteet sijaitsevat Lahdesjärven kaava-alueella ja Kaupin urheilupuistossa. Murskausmäärät ovat noin 120 000 tn.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelu. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 15.3.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.4.2019 klo 12 mennessä seuraavat 10 tarjoajaa: Eumer Oy, Ikkala Trade Oy, Kone-Kostamo Oy, KVL-Tekniikka Oy, Perusmaa Ky, Purkupro Oy, Seppälän Kiuaskivi Oy, Transact Oy, Turtolan Kaivin ja Veljekset Mäkitalo Oy.

Hankintalain 74 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.                        

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Halvimman tarjouksen antoi Transact Oy. Kaikkien tarjousten hinnat ovat nähtävissä liitteenä olevasta taulukosta.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 3 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkastanut Transact Oy soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Transact Oy täytti tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Transact Oy on ennen hankintapäätöstä toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Transact Oy on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja työryhmä Tampereen Infra Liikelaitoksesta.

Hankintapäätös on saanut lainvoiman 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Sopimus louheen murskauksesta tehdään Transact Oy:n kanssa (1072673-7).

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 126 000 euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

vs.toimitusjohtaja Timo Aaltonen

Organisaatiotieto

Tampere