§ 67 Vahingonkorvaushakemus liikennemerkkiin törmäämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4795/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on esitetty vahingonkorvaushakemus liikennemerkkiin törmäämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta 10.6.2019.

Hakija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Käätykadulla, Juvan päiväkodin liepeillä 10.6.2019 aiheutuneen vahingon. Korvausvaatimus on suuruudeltaan yhteensä 350 euroa ja koostuu liikennemerkkiin törmäämisestä aiheutuneesta otsaan tulleesta haavasta ja siitä aiheutuneesta pysyvästä haitasta, lääkärikuluista sekä kivusta ja särystä. Tampereen Infra on pyytänyt asiasta lakimiehen lausuntoa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 §:n 15 kohdan mukaan Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päättää vahingonkorvauksista asetetuissa rajoissa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on delegoinut toimivaltaansa toimitusjohtajalle 27.9.2019 § 70 päättää enintään 20 000 euron vahingonkorvauksista.

 

Päätös

Vahingonkorvaushakemus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Kim Pråhl:

Vaatimusta on perusteltu sillä, että hakija on kävellyt sunnuntaina 10.6.2019 noin klo 18 Käätykadun piennarta pitkin poikansa kanssa ja hän on ollut keskittynyt muuhun liikenteeseen Käätykadulla, kunnes hän on yhtäkkiä törmännyt pientareella sijainneeseen katutyömaakylttiin sillä seurauksella, että hänen otsaansa on tullut vertavuotava noin 10 cm pitkä haava. Hakijan näkemyksen mukaan kyseisessä paikassa ei ole ollut tietöitä kesän 2018 jälkeen. Tapaturman jälkeisenä päivänä hakija on mennyt Acutaan, jossa on todettu, että haava voidaan ainoastaan teipata.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se joka aiheuttaa toiselle vahingon tahallisesti tai tuottamuksella, on velvollinen sen korvaamaan. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Liikenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista 16.3.1982/203 ja sen 8 §:ssä todetaan, että jollei päätöksessä toisin määrätä, tulee alimman liikennemerkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5-3,2 metriä ajoradan pinnasta, jalkakäytävällä tai pyörätiellä kuitenkin 2,0-3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna.

Koska kyseisessä vahinkotapahtumassa ei ole ollut kyse jalkakäytävästä tai pyörätiestä, noudatetaan edellä mainittua alempaa 1,5-3,2 metrin määräystä liikennemerkin alareunan korkeudesta. Kyseisessä tapauksessa voidaan havaita, että merkin alareuna on yli 1,5 metrin korkeudessa ajoradan pinnasta mitattuna. Lisäksi huomionarvoista on se, että kyseinen tapahtumapaikka ei ole tarkoitettu jalankulkua varten, vaan jalankulun olisi tullut tapahtua tieliikennelain 2 luvun 40 §:n mukaisesti siten, että jalankulkija olisi käyttänyt jalkakäytävää tai piennarta tai mikäli näitä ei ole, jalankulkijan olisi tullut käyttää ajoradan reunaa, jolloin jalankulkijan olisi ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen olisi kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa.

Edellä kerrotun perusteella katson, että asiassa ei ole kaupungin työntekijöiden puolelta tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä. Vahingonkärsijä on kulkenut alueella, jota ei ole tarkoitettu jalankulkuun ja hän on huolimattomuuttaan törmännyt liikennemerkin taustaan, josta on aiheutunut valitettava vahinko. Koska vahingonkorvausvelvollisuus syntyy tuottamuksen, eli huolellisen toiminnan laiminlyönnin, tai tahallisuuden johdosta, tulee hakijan vahingonkorvausvaatimus hylätä perusteettomana.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere