§ 53 Viemärihuollon yhdistelmäajoneuvon hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:949/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

9.5.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p.040 749 8936, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, p. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia viemärihuollon yhdistelmäajoneuvosta. Hankinnan kohteena on uusi kuorma-auto Tampereen Veden käyttöön. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on viemäriverkoston huoltotyöt.

Kyseessä on tavarahankinta kertahankintana. Hankintaa ei jaettu osiin, koska hankinta muodosti yhden yhtenäisen kokonaisuuden.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 22.3.2018.

Määräaikaan, 23.4.2018 klo 13.00 mennessä, hankintaan saatiin yksi (1) tarjous Scania Suomi Oy:ltä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Saapunut tarjous vastasi tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Hinnan arviointi oli tarkoitus tehdä tarjotun ajoneuvokokonaisuuden arvonlisäverottoman kappalehinnan perusteella. Laadunarvioinnin oli tarkoitus perustua tarjouksessa annettuihin tietoihin, koeajoihin ja niiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Koeajon arviointi oli tarkoitus tehdä osioittain seuraavasti:

  • Osio A; Ajomukavuus ja ergonomia, maksimipisteet 12 pistettä
  • Osio B; Ajettavuus, näkyvyys ja ajoneuvon käyttäytyminen eri tilanteissa, maksimipisteet 12 pistettä
  • Osio C; Hallintalaitteet sekä päivittäisen huollon selkeys, tarkastukset ja liittimet, maksimipisteet 6 pistettä

Tarjouksen vertailuun saamat kokonaispisteet muodostettaisiin laskemalla yhteen osa-alueista saadut pisteet. Parhaimmat pisteet saanut tarjoaja valittaisiin sopimustoimittajaksi.

Tarjotun ajoneuvokokonaisuuden soveltuvuudesta ja vaatimusten täyttymisestä varmistuttiin tarkastelemalla tarjouksessa ilmoitettuja tietoja tarjouspyynnössä ilmoitettujen vaatimusten suhteen. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa huomioitiin tarjottu kokonaishinta sekä optiot. Oikeasta hintatasosta varmistuttiin tiedustelemalla hankintahintoja vastaavia ajoneuvoja hankkineilta. Hankintahinnat liikkuivat 350 000€ - 425 000€ välillä riippuen lisälaitteista ja hankintamääristä. Annetut hinnat arvioitiin tiedusteluihin perustuen ja hyväksyttiin markkinahintojen mukaisina. Edellä mainitun perusteella esitetään, että Scania Suomi Oy (0202014-4) valitaan hankinnan sopimustoimittajaksi.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka ei vastaa tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjouskilpailun perusteella valittavan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetty tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Scania Suomi Oy:n (0202014-4) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti. Scania Suomi Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 398 900,00 euroa. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy/Essi Rae.

Asiantuntijoina hankinnassa toimivat yksikön päällikkö Timo Aaltonen, suunnitteluteknikko Tommi Karo, kalustopäällikkö Jouni Kumanto ja kalustosuunnittelija Petri Salonen. Tarjouksen arvioinnin suoritti moniammatillinen työryhmä.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksi-saannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus viemärihuollon yhdistelmäajoneuvon hankinnasta tehdään Scania Suomi Oy:n (0202014-4) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 398 900,00 euroa kertahankintana. Hankinta tehdään Kuntarahoituksen rahoitusleasingillä.

Hinta ovat arvonlisäveroton ja siihen lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Organisaatiotieto

Tampere