§ 5 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusten johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:9311/10.03.01/2017

Päätöspäivämäärä

20.8.2018

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätöksellään 20.2.2018 § 33 suunnittelutarvehakemuksen koskien lupaa rakentaa kerrosalaltaan 330 m2:n suuruinen teollisuusvarasto, jossa asuin-/toimistotilaa 42 m2 ja varastotilaa 42 m2 noin 14,2 ha suuruiselle tilalle Marjamäki RN:o 2:63.

Päätöksestä on jätetty kolme valituskirjelmää Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valitusten johdosta (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden dnrot: 01310/18/4112, 01319/18/4112 ja 01266/18/4112). Määräpäivä lausunnon antamiselle on 21.8.2018.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 6.2.2018 § 16 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän osalta yleiskaavapäällikkö päättää muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä johtamansa toiminnan osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 6 momentin mukaan suunnittelutarveasiaa ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentin mukaan ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Edelleen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n 1 momentin mukaan poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää esittää muistutuksensa hakemuksesta. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Muiden maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, on hakemuksesta kuulutettava kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitettava lisäksi hakemuksesta ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varattava asianosaisille vastaava aika muistutuksen tekemiseen. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, saadaan ilmoittamisessa menetellä kuten edellä muiden asianosaisten kuulemisesta säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n 3 momentin mukaan kunnan on toimitettava poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

On ilmennyt, että suunnittelutarveasian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe. Kaupunki ei ole varannut rakennuspaikan naapureille (dnro 01310/18/4112) tilaisuutta kirjallisen muistutuksen tekemiseen laissa ja asetuksessa edellytetyn mukaisesti. Kaupunki ei myöskään ole toimittanut poikkeamispäätöstä tai sen jäljennöstä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa (dnro 01266/18/4112).

Tapahtuneiden menettelyvirheiden johdosta kaupunki pyytää, että yhdyskuntalautakunnan päätös 20.2.2018 § 33 kumotaan ja asia palautetaan kaupungille uudelleen käsiteltäväksi.

Julkipanoilmoituksen mukaan päätöksen antopäivä on 27.2.2018, päätös on julkipantu ilmoitustaululle 22.2.2018, viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.3.2018.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan oheinen lausunto suunnittelutarveratkaisua koskevien valitusten johdosta.

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere