§ 6 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3655/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

24.8.2018

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi päätöksellään 26.6.2018 § 147 poikkeamishakemuksen koskien lupaa muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi 2000 m2 suuruiselle tilalla Joensuu RN:o 9:1.

Päätöksestä on jätetty valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valituksen johdosta (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden dnro: 01497/18/4111). Määräpäivä lausunnon antamiselle on 30.8.2018.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 6.2.2018 § 16 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän osalta yleiskaavapäällikkö päättää muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä johtamansa toiminnan osalta.

Tampereen kaupunki esittää valituksen hylkäämistä ja uudistaa asiassa kaiken sen, mitä asiassa on aikaisemmin lausuttu.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutokseen sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Rekolan emätilasta 9.9.1970 lohkotulle Joensuun tilalle on rakennettu alun perin loma-asunto 1970-luvun alussa. Rakennus purettiin, kun uusi rakennuslupa haettiin 88 m2 suuruiselle lomarakennukselle vuonna 2000 (rakennuslupa 00-0155-R). Tästä on myös maininta lupapäätöksessä. Kiinteistöä ei siis ole alun perin asumiskäyttöön rakennettu, eikä lomarakennuksessa myöhemmin asuneet muuta tilannetta. Maistraatti ei enää 23.9.2014 käyttöön otetun valtakunnallisesti yhtenäisen menettelytavan mukaisesti kirjaa hakijan ilmoituksen pohjalta vapaa-ajanasuntoa vakinaiseksi asuinpaikaksi.

Hakijalle on ilmoitettu puhelimitse sekä 20.3.2017 että 13.11.2017, että käyttötarkoituksen muutosta ei puolleta, ellei Hämeenlinnan maakunta-arkistosta löydy tilaa koskevaa todistusta asumishistoriasta rekisteröimisajankohdan ajoilta. Toisen hakijan äiti kävi myös henkilökohtaisesti keskustelemassa asiasta yleiskaavapäällikkö Pian Hastion kanssa 30.11.2017. Oikeus poikkeusluvan hakemiseen on silti aina olemassa, vaikka päätös olisikin kielteinen.

Poikkeamislupa voidaan myöntää vain, jos luvan myöntämisen maankäyttö- ja rakennuslain 171.2 §:ssä säädetyt poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät ja jos lisäksi on olemassa pykälän 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy. Muussa tapauksessa lupahakemus on hylättävä. Poikkeamisen perusteina eivät siis voi olla henkilökohtaiset syyt, vaan poikkeaminen liittyy aina rakennuspaikkaan.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.3.–31.5.2018 välisen ajan ja kaavan valmistuminen on aikataulutettu vuodelle 2020. Kaavassa tullaan tutkimaan myös periaatteet lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksiin koko Pohjois-Tampereen alueella. Ennen kaavan hyväksymistä ei yksittäistapauksissa voida tehdä poikkeuksia, vaan on noudatettava kaupungin nykyistä linjaa päätettäessä käyttötarkoituksen muutoksista.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan oheinen lausunto poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere