§ 10 Tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointimenetelmä -selvitystyön tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7955/10.02.03/2018

Päätöspäivämäärä

11.12.2018

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016917 pia.hastio@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, pia.hastio@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointi on entistä keskeisemmällä sijalla käynnissä olevassa yleiskaavatyössä, jossa sovitetaan yhteen kaupungin kasvua ja kestävyyttä koskevia tavoitteita. Viime vuosina toteutunut ja tulevaisuudessakin tavoiteltu voimakas asukasmäärän lisäys asettaa oman haasteensa suhteessa kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Tästä johtuen on tarve tarkastella yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia aiempaa syvällisemmin paitsi nykyrakenteen osalta, myös tulevaisuuden vaihtoehtoisten kasvu- ja kehitysskenaarioiden kautta sekä huomioida kaupungin erilaistuminen taajama- ja maaseutualueisiin.

Yleiskaavatyöhön liittyvä arviointimenetelmä liittyy Suomen ympäristökeskuksen käynnistämään, Ympäristöministeriön ja Liikenneviraston rahoittamaan, Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR demo) hankkeeseen. Kaupunkiseutujen ja kuntien yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmien ja tutkimustiedon kehittäminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta kaupunkiseutujen toimijoiden, tutkimustiedon tuottajien sekä ohjausjärjestelmien kehittämisestä vastaavien tahojen välillä. Hankkeessa toteutetaan yhdyskuntarakenteen analyyseja kaupunkiseuduille ja kuntiin erityisesti MRL:n uudistamiseen liittyen. Tampereen kaupunki / yleiskaavoitus osallistuu YKR-demo -hankkeeseen 30.000 euron rahoitusosuudella vuoden 2019 aikana. Suomen ympäristökeskuksen rahoitusosuus Tampereen hankkeessa on 7.500 euroa (suunnittelujohtajan päätös § 38 11.12.2018).

Tampereen kaupunki on pyytänyt tarjousta 17.10.2018 päivätyllä kirjeellä yleiskaavatyöhön liittyvästä tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointimenetelmästä Ubigu Oy:ltä, Gispo Oy:ltä sekä Tietotakomo Avoinyhtiö:ltä. Kaikilta saatiin tarjous selvitykseen liittyvän osatehtävän laatimisesta.

Saatujen tarjousten perusteella voidaan todeta, että tilattavan selvitystyön ja työkalun laatiminen jakautuu monen erityisalan osaamisen piiriin ja kokonaisuuden tilaaminen yhdeltä toimijalta on haasteellista. Vankan paikkatietoon kytkeytyvän laskentaosaamisen lisäksi hankkeessa vaaditaan laajaa ymmärrystä päästökertoimien soveltamisesta erilaisiin simulaatiomalleihin sekä syntyvän tiedon karttajulkaisemisen automatisoinnista. Kolmen konsultin muodostama yhteenliittymä voi tarjota tarjouspyynnön kohteena olevan kokonaisuuden parhaalla mahdollisella osaamisella. Saatujen tarjousten perusteella konsulttien tuntihinnoittelu on verrattavissa muuhun yleiskaavatyöhön liittyvien selvitysten asiantuntijahinnoitteluun.

Gispo Oy tarjoaa tarjouspyynnössä esitetystä kokonaisuudesta seuraavia osuuksia: tietolähteiden ja laskentamallin integraatiot työkaluun, QGis-käyttöliittymän kehitys ja ilmastovaikutusskenaarioiden tuotanto. Lisäksi Gispo Oy vastaa osaltaan hankkeeseen liittyvistä kokouksista, työpajoista ja raportoinnista.

Gispo Oy:ltä on saatu 30.11.2018 päivätty tarjous, jonka mukaan osatehtävän kustannukset ovat 17 000 euroa (alv 0 %).

Selvitystyö käynnistyy tammikuussa 2019 ja se valmistuu 31.5.2019.

Päätös

Tilataan Tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointimenetelmään liittyvä työosuus Gispo Oy:ltä tarjouksen mukaan 17 000 euroa (alv 0 %).

Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Projekti: 4067287_1130

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere