§ 74 Osallistuminen Meaningful City -tutkmiushankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8975/02.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

21.12.2017

Päätöksen tekijä

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suhdetoimintasihteeri Erika McSherry, puh. 040 758 1724, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Smart Tampere -ohjelma on kaupunginvaltuuston v. 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 14.11.2016 hyväksymä kaupungin kehitysohjelma. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelma-asiakirjan kokouksessaan 30.1.2017.

Meaningful cities -tutkimushankkeessa määritellään asukaskeskeisen, älykkään kaupungin sisältöä tulevaisuuden vaatimukset huomioiden. Kansainvälisen tutkimushankkeen Suomen osaprojekti on kaksivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2018-2019. Hankkeen akateeminen ja sisällöllinen päävastuu on Oxfordin yliopistolla, jonka yhteistyökumppanina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun toimii.

Tutkimushankkeen Suomen osaprojekti toteutetaan yhteisrahoitteisena hankkeena Suomen Kuntaliiton, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sekä Helsingin, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien kesken. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu vastaa Suomen osaprojektin toteutuksesta ja Kuntaliiton roolina on toimia osaprojektissa muodostetun verkoston koollekutsujana ja tutkimuksessa tuotetun tiedon levittäjänä. Suomen osaprojektin vastuuhenkilönä ja johtajana Tampereen yliopistossa on professori Jari Stenvall. Osaprojektiin nimetään oma ohjausryhmä, johon kutsutaan edustaja kustakin Suomen osallistahosta.

Akateemisesti hanke tuottaa maailmanluokan tutkimusta ja nostaa suomalaisia kaupunkeja referenssikohteiksi teorian ja mallin tutkimuksen ja kehittämisen kautta. Hankkeen aikana luodaan erilaisia yhteistyöverkostoja hankkeen kansainvälisten tahojen kesken. Suomen osaprojekti luo kaupunkiverkostoa, jossa vaihdetaan ja jaetaan tietoa yhteisestä kehittämisestä, sekä tuottaa mallin, jonka pohjalta arvioitua ja tutkittua kohdetta voidaan kehittää asukaslähtöisesti ja älykkäästi. Hanke tuottaa laajaa, monipuolista tietoa asukaslähtöisen, älykkään kaupungin kehittämiseksi, politiikan, keskustelun, kuntalaisosallistamisen ja palveluiden yhteiskehittämisen tueksi. Suomen osaprojektin tuloksia esitellään vähintään neljässä suomenkielisessä julkaisussa hankkeen kuluessa

Tampereella hankkeen kohteena on älykäs kaupunki (Smart Tampere) -ohjelma ja miten se on merkityksellinen kuntalaisille ja kaupungin kehittämiselle. Smart Tampere koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat ekosysteemiohjelma ja digiohjelma. Kaupunkitasolla ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan mielekkään kaupungin rakentamista suhteessa tehtävään kehikkoon ja toisessa vaiheessa suhteessa tulevaisuuden kehitystrendeihin. Kummastakin vaiheesta toimitetaan Tampereelle tiivis raportti suosituksineen ja kehittämisehdotuksineen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2018 alussa ja toinen 2019 alussa. Aikatauluissa huomioidaan, mitkä ovat Tampereen kehittämistarpeet. Hankkeen tuloksena tehdään oma etenemispolku, suositus, miten ihmiskeskeistä älykästä kaupunkia voidaan Tampereella edistää ja vahvistaa: millaisin toimenpitein, menetelmin ja toimintamallein. Mallista johdetaan kohdespesifi tiekartta. Mallin tekeminen edellyttää arviointia siitä, missä tilassa Tampereella ollaan. Konkreettisia tekemisiä ovat: arviointi, malli, kohdespesifi – Tampereen tarpeen huomioiva - tiekartta ihmislähtöiseen ja merkitykselliseen älykkääseen kaupunkiin. Tutkijat osallistuvat tarvittaessa tiiviisti ja vuorovaikutteisesti Tampereen mallin kehitystyöhön.

Tutkimushankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 127 000,00 euroa. Rahoitusvastuu jakautuu Sopijapuolten kesken seuraavasti:

Tampereen yliopisto         20 000 €
Kuntaliitto                         20 000 €
Helsinki                            15 000 €
Oulu                                 15 000 €
Pori                                  12 000 €
Tampere                          15 000 €
Turku                               15 000 €
Vantaa                             15 000 €

Tampereen yliopisto laskuttaa Yhteistyökumppaneilta niiden rahoitusosuudet yhdessä tai kahdessa erässä. Maksueristä ja laskutusaikataulusta sovitaan Yhteistyökumppanien kanssa erikseen.

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun koordinoimaan yhteisrahoitteiseen kansainväliseen Meaningful Cities -tutkimushankkeeseen.

Tampereen kaupungin rahoitusosuus tutkimushankkeen Suomen osaprojektin kestolle 1.12.2017-31.12.2019 on 15 000 €, jonka maksueristä ja laskutusaikataulusta sovitaan Tampereen yliopiston kanssa erikseen.

Kustannus maksetaan Smart Tampereen kutsnnuspaikalta 154025.

Rahoitus liittyy kansallisella tasolla merkittävään tutkimustoimintaan, eikä sen summa muutoinkaan ylitä hankintalain kansallista palvelujen hankinnan kynnysarvoa.

Tampereen kaupungin osalta tutkimushankkeen Suomen osaprojektin yhdyshenkilö on Anni Joela ja ohjausryhmän jäsen on Kari Kankaala.

Allekirjoitus

Tuija Telén, yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Organisaatiotieto

Tampere