Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 14 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vuosikertomus 2017 

TRE:6322/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunnan vuosikertomus 2017 on valmistunut. Vuosikertomuksessa esitetään jätehuoltolautakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutuminen vuonna 2017. Kertomus on liitteenä.

Onnistumisia vuonna 2017 ovat jätehuoltoviranomaiselle laissa asetettujen velvoitteiden entistä laajempi toteutuminen, kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteisiin liittyvien päätösten ja ilmoitusten edellisiä vuosia huomattavasti suurempi käsittelymäärä sekä alueellisen yhteistyön vahvistaminen.

Jätehuoltolautakunnan neljä painopistettä vuodelle 2017 olivat sako- ja umpikaivolietteet, tiedonhallinnan kehittäminen, palvelutason määrittely ja seurannan tehostaminen. Tavoitteet toteutuivat osittain. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus muuttui 15 toiminta-alueen kunnassa kunnan järjestämäksi jätteen kuljetukseksi 1.1.2017. Muutoksen suuruusluokka huomioiden jätehuoltoyksikkö suoriutui työstään hyvin. Tiedonhallinnan kehittämisprojektin ei valmistunut vuoden 2017 aikana. Tiedonhallintaprojekti muuttui ennakoitua laajemmaksi, kun tilaukseen lisättiin optioina olleet jätteenkuljetusrekisteri ja sähköinen asiointi. Jätehuollon palvelutason määrittelyä ei aloitettu vuonna 2017, koska vuoden aikana päätettiin aloittaa jätestrategiatyö, ennen palvelutason määrittelyä. Kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteiden seurannan tehostamistavoite ei toteutunut. Seurantaan tarvittava tieto on tullut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, joten jätehuoltoviranomaisella käsittelyssä olevat seuranta-asiat ovat riippuvaisia jäteyhtiön ilmoituksista. Biojätteen keräyksen seurantaa tehostetaan sitten, kun alueella on enemmän biojätteen käsittelykapasiteettia käytössä. 

Talousarviossa pysyttiin. Jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset katettiin alueen asuinkiinteistöiltä perittävillä julkisoikeudellisilla jätemaksuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hannele Tiitto, Jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 vuosikertomuksen liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jäsenkunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)