Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 1.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 39 Jätehuoltolautakunnan vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen 

TRE:3669/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä talousarvion laadinnasta

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Jätehuoltolautakunnan alueellisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisen jätehuoltoviranomaisen ja sen alaisen henkilökunnan kustannukset rahoitetaan jätelain mukaisesti jätehuollon asiakkailta perittävään jätemaksuun sisällytettynä. Tampereen kaupunki laskuttaa jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä, joten jätehuoltoviranomaisen toiminnan nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Yhteistoimintasopimuksen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

 Talousarvion valmistelu

Jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 (§ 28) alustavan talousarvioesityksen jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi lautakunta päätti pyytää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti alueen kunnilta lausunnot talousarvioesityksestä 15.8.2021 mennessä.

Esityslistan valmistumiseen mennessä seuraavat kunnat ovat jättäneet lausuntonsa talousarvioesityksestä:

  • Ikaalisten kaupungin tekninen lautakunta, 2.6.2021,
  • Nokian kaupunginhallitus, 7.6.2021,
  • Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta, 16.6.2021,
  • Oriveden kaupungin tekninen lautakunta, 23.6.2021.

 

Lausunnot ovat liitteessä 2. Lausunnon jättäneillä kunnilla ei ollut huomautettavaa jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä.

Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset

Jätehuoltolautakunnan käsitellessä 19.5.2021 vuoden 2022 talousarvioesitystä, kaikkien kustannusten suuruudet eivät olleet vielä täysimääräisesti varmistuneet. Osa kustannuksista on varmistunut vasta elokuussa. Tämän vuoksi lopulliseen talousarvioesitykseen on jouduttu tekemään päivityksiä vuokrakulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta. Vuokrakulut ovat 4 000 € alhaisemmat kuin 19.5.2021 käsittelyssä olleessa talousarviossa on arvioitu. Vastaavasti taas palvelujen ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on jouduttu budjetoimaan lisärahoitusta aikaisempaan käsittelyyn verrattuna (molemmat + 2 000 €). Edellä mainituista muutoksista huolimatta lautakunnan kokonaisbudjetiksi esitetään edelleen 461 000 €, joka vastaa ensimmäisen käsittelyn mukaista budjettia. Jätehuoltoviranomaisen talousarvio sekä muutokset alustavan ja lopullisen budjetin välillä on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Vuoden 2022 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kari Kankaala, Marko Sivonen, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)