Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistäminen  

TRE:8746/02.04.03/2017

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asian valmistelun taustaa

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhinnoissa on kunnittain merkittäviä eroja. Tämä on kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista, koska voimassa olevan jätetaksan mukaan lietteen käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksojen yhtenäistäminen on perusteltua toimialueen kuntalaisten tasavertaisen kohtelun vuoksi. Kunnallisessa lietteenkuljetuksessa noudatetaan jo yhtenäistä kuljetushintaa koko toimialueella.

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksujen kehitystyö on käynnistetty vuonna 2017 jätehuoltoviranomaisen 22.3.2017 (§ 5) tekemän päätöksen mukaisesti. Kehitystyötä varten toimialueen kunnilta on pyydetty lausuntoja sako- ja umpikaivolietteen käsittelykustannusten muodostumisesta. Antamissaan lausunnoissa kunnat ovat tuoneet esille lietteiden käsittelykustannuksia aiheuttavina tekijöinä lieteasemien, vedenpuhdistuslaitosten ja siirtoviemärien rakentamisinvestoinnit ja käyttökustannukset. Rakentamisinvestointeja syntyy kuljettajien rekisteröintijärjestelmistä, lieteasemista, puhdistamoiden lietealtaista ja lietteenkuivatusjärjestelmistä. Käyttökustannuksia ovat mm. lietteen siirtopumppaus, lieteasemilla välppään ja hiekanerottimeen kertyvän jätteen poistaminen ja sen jätemaksut, sähkö- ja lämmityskulut, lietteenkuivatuksen kulut, vesihuoltolaitoksen analyysit, erilaiset asiantuntijakulut sekä huolto- ja korjauskulut.

Osana kehitystyötä jätehuoltoviranomainen on järjestänyt tapaamisen kuntien vesilaitosten edustajien kanssa. Lisäksi lietejätehuollon kehittämiseksi on perustettu kuntajohtajien nimeämä työryhmä, jossa on Tampereen ja Ikaalisten vesilaitosten edustajat, Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan teknisen toimen edustajat, toimialueen kuntien yhteinen ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja, jätehuoltoviranomaisen edustajat sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustaja. Ryhmän tarkoituksena on kehittää toimialueen lietejätehuoltoa ja tuoda kehittämisehdotuksia jätehuoltolautakuntaan tiedoksi ja päätettäväksi.

Asiasta jätettyjen lausuntojen ja tapaamisten pohjalta käy ilmi, että osalla kunnista ja kuntien vesilaitoksista on kannatusta hintojen yhtenäistämiselle. Kuntien vesilaitosten edustajat ovat toivoneet, että jätehuoltolautakunta tekisi pohjaesityksen kunnille ja kuntien vesilaitoksille lietteen käsittelytaksaksi. Asiaa on käsitelty jätehuoltolautakunnassa 13.9.2017 (§ 15), jolloin oheismateriaalina oleva ehdotus sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi on hyväksytty jatkotyöskentelyä varten. Ehdotuksesta on tämän jälkeen pyydetty toimialueen kuntien lausuntoja.  Monessa kunnan lausunnossa lietetaksojen yhtenäistämistä koskevaa taksaehdotusta toivottiin selkeytettävän ja yksinkertaistettavan.

Ehdotus lietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi

Nyt käsittelyssä on uusi, päivitetty ehdotus sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi (liite 1). Ehdotuksen kehitystyötä on tehty kuntien lausuntojen jälkeen lietejätehuollon kehittämistyöryhmässä. Ehdotusta on kuntien toiveiden mukaisesti yksinkertaistettu ja ehdotettuja käsittelyhintoja on päivitetty vuoden 2019 muuttuneiden sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksujen perusteella.

Ehdotus perustuu kuntien ja vesilaitosten antamiin lausuntoihin käsittelyhintojen kustannusvastaavuudesta. Lisäksi ehdotuksessa on huomioitu kuntien lausunnoissa esiintuomat seikat siitä, että kuntien sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhinnoilla on erilaisia kustannusrakenteita. Toimialueella on myös käytössä erikokoisia ja eri-ikäisiä jätevedenpuhdistamoita, joiden kustannusrakenne on erilainen. Edellä mainitun perusteella koko toimialueelle ei ole mahdollista määrätä ainoastaan yhtä yhtenevää hintaa.

Lietteen käsittelytaksojen yhtenäistämisehdotuksessa on kolme erilaista taksaluokkaa. Kuntien vesilaitokset voivat harkintansa mukaan ottaa käyttöönsä kaksi tai kolme erilaista hintaluokitusta erilaisille jätevesille. Näitä ovat sako- ja pienpuhdistamoliete, umpikaivoliete sisältäen WC- ja pesukonevedet ja harkinnan varaisesti kolmas jätevesiluokka umpikaivolietteelle, joka sisältää kiinteistön kaikki jätevedet. Ehdotuksen taksaluokat (1, 2 tai 3) on muodostettu siten, että vuonna 2019 voimassa olevista lietteen käsittelyhinnoista (liite 2) on ehdotukseen valittu hinnaltaan edullisempi taksaluokka (taksaluokka 1), keskiarvohinta (taksaluokka 2) sekä voimassa olevien hintojen kalleinta maksuluokkaa edustava hinta (taksaluokka 3). Kuntien toivotaan sako- ja umpikaivolietteen vastaanottohintoja määrittäessään valitsevan vastaanottohinnat joko taksaluokkaan 1,2 tai 3 perustuen. Luonnoksen periaatteena on tarjota mahdollisuus kohtuullisille muutoksille lietteen käsittelyhinnoissa jokaisessa kunnassa samalla varmistaen sen, että hinta on jatkossakin kustannusvastaava.

Ehdotuksessa on harkinnanvarainen erillinen hintaluokka umpikaivolietteelle, joka sisältää kiinteistön kaikki jätevedet. Vastaanottohinnaksi on ehdotettu kunnan viemäriverkoston jäteveden käsittelyhinta + 10 %. Tämä on nähty tarpeelliseksi erityisesti niiden kiinteistöjen osalta, jotka sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa jätevesiä ei saa johtaa maahan. Toimialueella on useita kuntia, jotka sijaitsevat pohjavesialueella ja lisäksi alueella on runsaasti asutusta vesistöjen läheisyydessä. Kaikki kiinteistön jätevedet sisältävä umpikaivoliete on muilta osin verrattavissa viemäriverkoston jätevesiin, mutta ainoastaan lietteen ikä voi olla vanhempaa tyhjennysvälistä riippuen. Umpikaivoliete myös vastaanotetaan sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasemalla, jonka ylläpidosta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Tästä johtuen kaikki jätevedet sisältävästä umpikaivolietteestä on perusteltua periä 10 %:lla korotettua taksaa viemäriverkoston jätevesien käsittelystä perittävään taksaan verrattuna.

Asian jatkokäsittely ja jätehuoltoviranomaisen toimivalta asiassa

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätehuoltolautakunnan on hyväksyttävä jätetaksa sako- ja umpikaivolietteille siltä osin kuin lietteet kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Taksassa määritellään mm. lietteiden käsittelymaksujen perusteet. Käsittelymaksut yksittäisille kiinteistön haltijoille määrätään jätetaksan mukaisesti. Kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy laskuttaa asukkaita lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti lietteen kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tilittää lietteen käsittelymaksut kuntien vesilaitoksille niiden asettaman vastaanottohinnan mukaisesti. Nokian kaupungin alueella yksityiset kuljetusyrittäjät vastaavat lietteen käsittelymaksujen perimisestä asiakkailta ja maksujen tilittämisestä kuntien vesilaitoksille.

Toimialueen kunnille on tarpeen varata vaikutusmahdollisuus lietteiden käsittelymaksujen yhtenäistämistä koskevasta ehdotuksesta, koska ehdotusta on olennaisesti muutettu edellisen käsittelyn (25.10.2017) jälkeen. Kuntien lausuntojen jälkeen esitys tuodaan vielä käsiteltäväksi jätehuoltolautakuntaan. Kuntien vesilaitosten sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottohintojen toivotaan jatkossa noudattavan yhtenäisempää hinnoittelua. Lietteiden käsittelymaksut vahvistetaan vuoden 2020 jätetaksan käsittelyn yhteydessä.

Tarkoituksena on, että aiempaa yhtenäisemmät hinnat otetaan käyttöön koko jätehuoltolautakunnan toimialueella tai ainakin mahdollisimman kattavasti vuoden 2020 alusta lähtien. Jos kuitenkin jokin kunta katsoo, että kunnan vastaanottojärjestelyjen tai puhdistamon olosuhteiden vuoksi millään em. hinnoista (taksaluokat 1, 2 tai 3) ei saada katettua lietteistä aiheutuvia kustannuksia, on tässä kunnassa aiheutuvista kustannuksista esitettävä jätehuoltolautakunnalle laskelma. Tämän laskelman perusteella jätehuoltolautakunnan on mahdollista hyväksyä yhtenäisistä hinnoista poikkeava käsittelytaksa yksittäistä kuntaa koskien.

Jatkossa kuntien jätevesihuollon edustajien kanssa on tarkoitus pitää vuosittain yhteinen palaveri, jossa käydään läpi yhtenäisemmän hinnoittelun toimivuutta ja korotuspaineita ottaen huomioon kustannusten nousu ja sen, että tarvittavat kuntien investoinnit saadaan katettua.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Liitteenä 1 oleva ehdotus sako-ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi hyväksytään jatkotyöskentelyä varten.

Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta 30.4.2019 mennessä.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, kuntien vesilaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)