Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 19.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 28 Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 

TRE:3669/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on liitteessä 1.

Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen kohdan 8 mukaan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on kunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2. Sopimuksen mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen kohdan 9 mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2022 talousarvioksi esitetään 461 000 €. Jätehuoltoviranomaisen budjetin esitetään nousevan vuodesta 2021, jolloin toiminnan kustannuksiksi on arvioitu 415 000 €. Budjetin korotus johtuu yhden määräaikaisen henkilön palkkakustannuksista vähintään vuoden 2022 ajalle, mikä näkyy kohonneina palkkakuluina sekä henkilöstösivumenoina. Muutoin toimintamenoihin ei esitetä muutoksia.  

Toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia vuosien 2021-2023 aikana, minkä vuoksi yksikköön on tarve rekrytoida yksi määräaikainen työntekijä vuodelle 2022. Nykyinen henkilöstö ei pysty olemassa olevien töiden ohella vastaamaan muuttuvan jätelain ja jätehuoltomääräysten tuomista uusista lakisääteisistä tehtävistä. Jätehuoltoviranomaisen työtehtävät ovat lisääntyneet jo aiemmin vuosittain erilaisten lainsäädännön muutosten takia. Työtehtäviä on kuitenkin hoidettu jo vuodesta 2016 lähtien 4-5 henkilötyövuoden voimin, eikä henkilötyövuosissa ole tapahtunut muutosta työtehtävien lisääntyessä.

Vuoden 2022 toiminnan painopisteiksi esitetään kolmea osa-aluetta: uusien jätehuoltomääräysten toimeenpanoa, jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaa sekä jätestrategian toimeenpanoa. Toiminnan painopisteitä on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 1.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Vuoden 2022 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.

Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 15.8.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Kankaala, Marko Sivonen, Tarja Jalo, Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)