Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 38 Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2021 alkaen 

TRE:5610/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä jätetaksasta

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpisäiliölietteitä eikä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat taksansa. Taksa ei myöskään koske Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmää, jonka jätetaksa on edelleen valmisteltavana jätehuoltolautakunnassa. Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän osalta noudatetaan edelleen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 § 48 hyväksymää kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa siihen saakka, kunnes putkikeräysjärjestelmän uusi jätetaksa on hyväksytty jätehuoltolautakunnassa.

Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Jätetaksan valmistelu ja päätöksenteko

Jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 25.9.2020 päivätyllä kirjeellään 1.1.2021 voimaan tulevan jätetaksan valmisteluaineiston. Valmisteluaineistoa on päivitetty 28.9.2020 ja 8.10.2020. Käsittelyssä on nyt esitys jätemaksutaksaksi 1.1.2021 alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen jätetaksa 1.1.2021 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain mukaisesti. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella, eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.                     

Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan

Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 5 %. Korotusesitys johtuu erityisesti kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten noususta (+10 %) sekä aluejätepisteiden ylläpitokustannusten noususta (+2 %). Lisäksi perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat (+5,3 %) vuodelle 2021. Euromääräisesti mitattuna suurin korotustarve kohdistuu kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten nousuun.

Perusmaksuosuudeksi vuodelle 2021 esitetään vakinaiselle asuinkiinteistölle/huoneistolle 18,38 € (alv 0%)/vuosi ja vapaa-ajan asunnolle 9,72 € (alv 0 %) /vuosi. Samoin kuin vuonna 2020, jätemaksun perusmaksuosuudella esitetään katettavaksi tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen.

Liitteessä 2 on esitetty jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden 2020 jätetaksaan.

 Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä. Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi. Lisäksi jäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (140 l, 240 l, 360 l, 660 l). Astioita toimitetaan lakisääteisesti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluville asiakkaille. Astia toimitetaan kiinteistöittäiseen jätehuoltoon liittyville uusille asiakkaille, joilla jäteastiaa ei ole sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. Astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.

Vuoden 2021 jäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään muutettavaksi kuljetusurakkakustannusten sekä seka- ja biojätteen käsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Liitteessä 2 on esitetty suhteelliset ja euromääräiset kunta- ja keräysvälinekohtaiset muutokset seka- ja biojätteiden jätemaksuissa.

Kuljetusurakoiden kustannusten arvioidaan nousevan keskimäärin noin 2,2 %. Alue- ja astiakohtaisia eroja syntyy kilpailutuksen seurauksena eri urakka-alueilla. Kustannustasomuutokset on viety taksaan alue- ja astiakohtaisesti.

140-660 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään pääsääntöisesti hyvin maltillisia hintojen korotuksia kunnasta ja jäteastian koosta riippuen. Esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen sekajätteen tyhjennyshintoihin esitetään ainoastaan 0,05-0,15 € hinnan korotusta per astiatyhjennys. Hämeenkyrön, Juupajoen, Ruoveden, Mänttä-Vilppulan ja Virtain 140-660 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 0,05-0,30 € hintojen korotusta per astiatyhjennys kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen. Parkanossa 140, 240, 360 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään säilyvän nykyisellään. Ikaalisiin esitettävät korotukset ovat 240, 360 ja 660 litran astioiden kohdalla 0,05-0,15 € per astiatyhjennys astiakoosta riippuen. 140 litran astian tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Ylöjärvellä 240–660 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 0,05-0,15 € hinnankorotusta per tyhjennys astiakoosta riippuen. 140 litran astian tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Vesilahdella 660 litran jäteastian tyhjennyshinnan esitetään laskevan 0,05 €. 140, 240 ja 360 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään säilyvän nykyisellään. Sastamalassa 360 litran jäteastian tyhjennyshinta laskee 0,10 € per tyhjennys, 140, 240 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään nousevan 0,15-0,45 € astiakoosta riippuen. Pälkäneen jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 140 ja 360 litran astioiden osalta 0,05 € per astiatyhjennys. 240 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään nousevan 0,05-0,25 € per tyhjennys astiakoosta riippuen.

Pikakonttien tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 1,05-3,95 € korotusta kunnasta ja pikakontin koosta riippuen. Syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 0,05 – 2,85 € korotusta.

Vaihtolavasäiliöiden osalta jätetaksassa määrätään säännönmukaisesti ainoastaan vaihtolavasäiliöiden perusmaksu- ja kuljetusosuus, mutta käsittelymaksuosuus on painoperusteinen, jolloin käsittelymaksu peritään tuotetun jätteen määrän mukaisesti. 6 ja 8 m³ vaihtolavasäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään kaikkien kuntien alueille 0,45-8,75 € korotusta kunnasta ja vaihtolavasäiliön koosta riippuen. Jätetaksaan on vuodelle 2021 tuotu uusina astiakokoina myös 16, 20, ja 24 m³ vaihtolavasäiliöt. Vaihtolavasäiliöiden kunta- ja astiakohtaiset tyhjennyshinnat on esitetty liitteessä 2.

140-660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 0,05-0,40 € korotusta. Vastaavasti biojätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 0,10-1,05 € korotusta kunnasta ja astian koosta riippuen.

Hyötyjätteiden jätemaksut

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2021 jätetaksassa korotettavaksi keskimäärin 4 % astiakoosta riippuen. Korotuksia perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja indeksikorotuksilla. Kartonginkeräyksessä käytettävien rullakon ja paalin tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Oriveden kartonginkeräyksen hintaa esitetään puolestaan laskettavaksi noin 16,3-33,0 % astiakoosta riippuen, koska hinnoittelun esitetään määräytyvän jatkossa Tampereen kaupunkiseudun hinnoittelua vastaten. Maksuttoman lasin ja metallin keräystä biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa.

Muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään 2,5-4,0 % korotusta astiakoosta riippuen. Korotusta perustellaan yleiskustannusten muutoksilla ja urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla. Muovinkeräyksen laajentuminen pinta-astioilla toteutettavaksi on alkanut toimialueella 1.1.2020 jätehuoltolautakunnan (11.12.2019 § 63) hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Muovin ja kartongin keräysvälineen tyhjennyshinta on vuodesta 2020 lähtien sisältänyt jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (240-770 l). Astia toimitetaan muovin tai kartongin keräykseen liittyville uusille asiakkaille sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. Astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.

 Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut

Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajan asuntojen lukumäärän mukaan.

Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa saman suuruinen. Maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön/huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa-ajan asunnon maksuluokat. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksua esitetään korotettavaksi 2 % vuodelle 2021. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksun korotusesityksen taustalla ovat perusmaksuosuuden korotus sekä aluejätepisteiden kuljetuskustannusten kustannustason arvioitu nousu.

Vakituisen asuinkiinteistön/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 90,59 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi 60,66 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi 50,55 € (alv 0 %) vuodelle 2021.

Lisätöistä perittävät maksut

Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittäviin maksuihin esitetään pieniä korotuksia kaikkien lisätyöluokkien osalta. Muutosta perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisella indeksikorotuksella.

Pientuojien maksut

Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettaviin kotitalouksien pientuojamaksuihin esitetään korotuksia sekajätekuormien osalta. Korotukset johtuvat sekajätteen käsittelyhinnan korotuksesta. Enintään 2 m3:n sekajätekuorman vastaanottohintaan esitetään 0,40 euron (alv 0 %) korotusta ja enintään 4 m3:n sekajätekuormaan 0,73 euron (alv 0 %) korotusta. Uusiksi vastaanottohinnoiksi esitetään enintään 2 m3:n kuormalle 16,53 € (alv 0 %) ja 4 m3:n kuormalle 28,95 € (alv 0 %).

Enintään 2 m3 ja myös enintään 4 m3 puujätekuormien vastaanottohintojen esitetään säilyvän nykyisellään.

Pientuojamaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2020 sekajätteen minimimaksun sekä maa-aineksen ja betoni- ja tiilijätteen osalta.

Kyllästetyn puun vastaanotto on aiemmin ollut maksutonta jätteentuojaa kohti kalenterikuukaudessa tuotuna enintään 1 m3 erä. Vuodelle 2021 vastaanottomaksuiksi ehdotetaan enintään 2 m3 kuormille 12,10 € (alv 0 %) ja enintään 4 m3 kuormille 24,19 € (alv 0 %). Ehdotusta perustellaan sillä, että kyllästetyn puun jatkokäsittelyprosessissa ja sen aiheuttamissa kustannuksissa on tapahtunut oleellisia muutoksia, jotka ovat lisänneet kyllästetyn puun vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Aiemmasta käytännöstä poiketen jäteyhtiö joutuu jatkossa maksamaan käsittelymaksun kyllästetyn puun toimittamisesta jatkojalostukseen sekä järjestämään omalla kustannuksellaan myös kuljetuksen.  

Vuoden 2020 tapaan jäteasemilla ja jätekeskuksissa otetaan velvoituksetta erikseen lajiteltuna vastaan kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä kuten paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Veloituksetta otetaan vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä öljyjä tai muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lisäksi jätekeskuksissa otetaan veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna maatuvia puutarhajätteitä sekä risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja enintään 2 m3:n eriä.

Uutena elementtinä taksaan on tuotu kotitalouksien painoperusteiset jätemaksut jätekeskuksissa. Jäteasemien ja jätekeskusten asiakaskäyntien ja niissä tapahtuneiden väärinkäytösten perusteella uuden maksuluokan lisäämistä on pidetty tarpeellisena. Toisena uutena elementtinä taksaan on tuotu kuljetushinnat Repsikka-noutopalvelulle. Kotitalouksien painoperusteisten jätemaksujen maksuperusteet euroa/tonni yli 4 m3 kuormien osalta on esitetty §:ssä 49. Repsikkanoudon maksuperusteet on puolestaan esitetty §:ssä 50. 

Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon

Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset.

Biojätehuollon kustannuksia esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksassa. Biojätehuollon tuki sisällytetään täysimääräisesti sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen. Biojätteen käsittelyhinnaksi esitetään 25,00 eur/t, joka sisältää laskennallista tukea 58,55 eur/t. Vuonna 2020 biojätteen käsittelyhinta on ollut 20,00 eur/t. Käsittelyhinnan korotusta perustellaan mm. uuden biolaitosinvestoinnin aiheuttamilla kohoavilla henkilöstö-, operointi- ja pääomakustannuksilla, joita ei vastaavassa määrin ole syntynyt biojätteen aumakompostoinnin yhteydessä.

Vuonna 2020 sekajätteen käsittelymaksu on ollut 81,00 eur/t. Sekajätteen käsittelymaksuksi vuodelle 2021 esitetään 82,00 eur/t. Korotusta perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisella indeksikorotuksella.    

Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa. Lasin ja metallin maksuton keräys katetaan kaikista terminaalitoiminnoista saaduilla kokonaistuotoilla, joten jätetaksan sisäistä subventiota ei näiden jätteiden osalta ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Jätetaksaesitys 1.1.2021 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 28.10 – 26.11.2020 toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 26.11.2020 mennessä.

Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa jätetaksaesityksestä 20.11.2020 mennessä.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, kuulutus