Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 39 Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2021 alkaen 

TRE:5615/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä

Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. Kunta kuitenkin vastaa tietyin ehdoin toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi.

TSV-palveluun liittyviä menettelyitä on täsmennetty jätelain muutoksella (438/2019), joka astui voimaan 1.1.2020. Lakimuutos edellyttää, että jätteen haltijan on käytettävä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (ns. Materiaalitori) muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen silloin, kun tarvittavan TSV-palvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa. TSV-palvelun pyynnön voi osoittaa kunnalle, mikäli tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Myös pyyntö kunnan TSV-palvelusta tehdään Materiaalitorin kautta.

Kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa TSV-palvelusta sopimus, jonka kesto voi olla enintään kolme vuotta kerrallaan. Sopimuksen voi jätteen haltijan puolesta tehdä myös jätteen kuljettaja tai muu toimija. Jos sopimus tehdään muualla kuin jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa, kunnan on toimitettava olennaiset tiedot sopimuksesta tietoalustaan viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

Velvollisuus käyttää Materiaalitoria ei koske toissijaista palvelua, jonka vuosittainen arvo on alle 2 000 euroa. Jätteen haltija voi tällöin osoittaa palvelua koskevan pyynnön suoraan kunnan jätelaitokselle. Palvelusta ei näissä tapauksissa tarvitse tehdä sopimusta. Kunnan jätelaitoksen on kuitenkin vuosittain toimitettava tietoalustaan tiedot tällaisten palveluiden kokonaisarvosta, palvelua käyttävien jätteen haltijoiden kokonaismäärästä sekä tiedot annetusta palvelusta jätelajeittain ja käsittelymenetelmittäin eriteltyinä.

Yleistä TSV-taksasta ja sen valmistelusta

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tuotettavat jätehuoltopalvelut ovat lakisääteisiä palveluja. TSV-palvelusta peritään jätteen haltijalta julkisoikeudellinen jätemaksu. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa, jonka kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy. 1.1.2020 voimaan tullut jätelain muutos täsmensi kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävien jätemaksujen vaatimuksia. Jätelain 78 § edellyttää, että kunnan TSV-palvelusta perittävä jätemaksu ei saa alittaa kunnan ensisijaisen vastuun nojalla järjestetystä lajiltaan ja laadultaan vastaavan jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua. Myös ympäristöministeriön jätelakioppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015) mukaan TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia eikä palveluja saa kompensoida asukkaiden jätemaksuilla tai markkinaehtoisen toiminnan tuloilla.

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen taksan valmistelua varten Pirkanmaan Jätehuolto Oy on tehnyt laskelmat TSV-jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 25.9.2020 päivätyllä kirjeellään 1.1.2021 voimaan tulevan TSV-jätetaksan valmisteluaineiston. Aineistoa on päivitetty 28.9.2020 ja 8.10.2020. Käsittelyssä on nyt esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2021 alkaen (liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain mukaisesti. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella, eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut jätteen haltijoille jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jätehuoltopalvelut tuottavalle kunnalliselle jäteyhtiölle, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Jätelain 79 §:n mukaan yrityksille ja muille yhteisöille, joihin asia vaikuttaa, on varattava vaikutusmahdollisuus hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen TSV-jätetaksa 1.1.2021 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

 TSV-jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan

TSV-jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen TSV-jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen.

TSV-jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille.

Jätetaksaesityksen mukaisesti TSV-jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Ainoana uutena asiana TSV-jätetaksaan on tuotu Repsikka-noutopalvelun kuljetushinnat, joita ei ole aikaisemmin sisällytetty kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksoihin.

 Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jätelain 79.1 §:n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. TSV-jätetaksaesityksessä on määritelty maksut jäteastioiden tyhjennyspalveluille kunnittain ja jätelajeittain.

Vuoden 2021 TSV-jätetaksassa sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on esitetty muutoksia kuljetusurakkakustannusten sekä jätteenkäsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Käsin siirreltävien sekajäteastioiden (140-660 l) tyhjennyshintojen korotukset ovat hyvin pieniä, vain 0,05-0,30 €/astiatyhjennys (alv 0%). Korotukset kohdentuvat pääasiassa pikakonttien ja syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin. Nämäkin korotukset ovat kuitenkin maltillisia, noin 0,05-3,70 €/astiatyhjennys (alv 0%). Yksityiskohtaiset euromääräiset ja prosentuaaliset muutokset sekajäteastioiden tyhjennyshinnoissa on esitetty liitteessä 2.

TSV-palvelujen jätetaksassa sekajätteen käsittelymaksua on esitetty korotettavaksi 85,00 €/t (alv 0 %). Vuonna 2020 vastaava käsittelymaksu on ollut 83,50 €/t (alv 0 %). Kuten kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksassa, myös TSV-palvelujen jätetaksassa sekajätteen käsittelymaksun korotusesityksen taustalla on arvio yleiskustannusten noususta.

TSV-palvelujen taksassa sekajätteen käsittelymaksu on korkeampi kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksassa, jonka johdosta sekajäteastioiden tyhjennyshinnat ovat korkeampia kuin kotitalouksien ja muiden kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien asiakkaiden jäteastioiden tyhjennyshinnat. Korkeampi sekajätteen käsittelyhinta TSV-asiakkaille johtuu siitä, että jäteyhtiöllä on TSV-palvelutuotantoon yksilöityjä resursseja, jotka nostavat palvelun hintaa. Korkeampi käsittelyhinta vastaa myös jätelain muutoksen vaatimuksia. Kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävän jätemaksun tulisi kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kunnan jätelaitokselle jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan käytöstä sekä kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun liittyvästä neuvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Vastaavia kustannuksia ei aiheudu kunnan ensisijaisen jätteen jätehuoltopalveluiden järjestämisestä.

Biojätteen tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia kuljetusurakkakustannusten sekä jätteenkäsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Käsin siirreltävien (140-660 litran) biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään astian koosta ja kunnasta riippuen 0,29-1,47 €  (alv 0 %) korotuksia. Syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen korotukset ovat vastaavasti 0,79-3,82 €/astiatyhjennys (alv 0 %).  Biojätteen astia- ja kuntakohtaiset hinnoittelumuutokset on esitetty liitteessä 2.

Biojätteen käsittely siirtyy ensi kevään aikana Tampereen Tarastenjärven kompostointilaitoksesta Nokian Koukkujärven uuteen biolaitokseen, jossa aiemman aumakompostoinnin sijaan biojätteestä tehdään biokaasua ja lannoitteita. Biolaitoksen käyttöönotosta aiheutuu henkilöstö-, operointi- ja pääomakustannuksia, joita ei ole vastaavissa määrin syntynyt aiemman aumakompostoinnin aikana. Tämän vuoksi TSV-jätetaksassa biojätteen käsittelymaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 85 €/t (alv 0 %), jotta käsittelyn kustannukset olisivat kustannusvastaavia. TSV-jätetaksassa biojäteastioiden tyhjennysmaksut ovat kotitalouksia korkeampia, koska ensisijaisen vastuun jätehuoltopalvelujen jätetaksassa biojätteen käsittelymaksua tuetaan jätemaksun perusmaksuosuudella. Vastaavanlainen subventio ei ole mahdollinen TSV-jätetaksassa jätelain 78 §:n perusteella.

Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään keskimäärin 4 % hinnankorotusta. Korotukset ovat 0,20-2,50 € (alv 0 %) per astiatyhjennys jätelajista, astiatyypistä ja kunnasta riippuen. Kartonkipakkausten osalta Oriveden erillishinnastoa esitetään poistettavaksi ja Oriveden kartonkipakkausten tyhjennyshintojen määräytymistä Tampereen kaupunkiseudun hinnoittelua vastaten. Muutos alentaa Oriveden alueen TSV-asiakkaiden kartonkipakkausten tyhjennyshintoja keskimäärin 23 %. Muovinkeräyksen osalta Orivedellä käynnissä ollut maksuton muovinkeräyspilotti on päättymässä vuoden 2020 lopulla. Muovipakkausten kiinteistökohtaista keräystä esitetään edelleen jatkettavasti Orivedellä pilotin päättymisen jälkeen, minkä vuoksi myös TSV-keräyksen tyhjennyshinnan esitetään määräytyvän Tampereen kaupunkiseudun muovipakkausten tyhjennyshintoja vastaten.

Jätehuollon lisätöiden maksut kuljetuspalveluiden osalta ovat TSV-asiakkailla samat kuin muilla lakisääteisillä asiakkailla. Lisätyömaksuihin esitetään kokonaisuudessaan korotuksia yleisistä indeksikorotuksista johtuen. Maksuihin esitettävät muutokset on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2.

Jätekeskuksien ja lajitteluasemien sekä Tarastenjärven vaarallisen jätteen vastaanottomaksut

Jätteiden vastaanotolle jätekeskuksilla ja jäteasemilla on määritelty kustannusperusteisesti tonnihinnat (euroa/tonni), joilla katetaan jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksien kiinteitä kustannuksia.  

Tavanomaisen jätteen käsittelymaksuihin esitetään korotuksia mm. energiahyödynnettävän yhdyskuntajätteen sekä tuotantotoiminnan jätteen osalta. Myös biojätteen käsittelymaksuihin sekä risujen ja lietteiden käsittelymaksuihin esitetään korotuksia. Korotukset ovat pääosin maltillisia, noin 1-10 %. Suurin käsittelyhintojen korotuspaine on lietteen käsittelyhinnassa. Käsittelyhinnan esitetään nousevan lietteellä 11 €/t (alv 0 %). Korotukset johtuvat jätteenkäsittelykustannusten noususta.

Jätekeskuksissa ei enää vuoden 2021 alusta lukien oteta veloituksetta vastaan kuormalavoja ja puupakkauksia sekä kaatopaikkojen käytöstä poistoon soveltuvia ja tarvittavia materiaaleja. Puupakkaukset ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Tuottajayhteisön kanssa voimassa ollut yhteistyösopimus maksuttomasta vastaanotosta on purkautunut, minkä vuoksi maksuton vastaanotto ei ole enää mahdollista. Jatkossa kuormalavoja ja puupakkauksia otetaan vastaan kyllästämättömän puun ja puulevyjen vastaanottohinnalla. Kaatopaikkojen käytöstä poistoon soveltuvien ja tarvittavien materiaalien vastaanottoa esitetään myös muutettavaksi maksulliseksi. Muutos johtuu siitä, ettei kaatopaikkojen käytöstä poistoon soveltuville materiaaleille ole tällä hetkellä tarvetta. Tarastenjärven loppusijoitusalue on jo kokonaisuudessaan maisemoitu ja Koukkujärven alueen osalta materiaalitarve on vasta muutamien vuosien kuluttua.

Jätekeskuksissa tehtävää lisätyötä, kuten lajittelua, konetyötä tai kuorman purkuapua, koskevien hintojen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2019. Lisätöihin esitetään kuitenkin lisättäväksi uusi maksukategoria ”Vaaka palvelumaksu/kuormamaksu”. Maksukategorian lisäys johtuu uuden ohjelmiston käyttöönotosta jätteiden vastaanotossa. Ohjelman käyttöoton avulla jätteen tuottajat ja kuljettajat toimittavat jo etukäteen tarpeelliset tiedot jätekuormista mm. vastaanoton ja jätteen luokittelun helpottamiseksi. TSV-jätetaksassa esitetty palvelumaksu on tarkoitus veloittaa ainoastaan niiltä toimijoilta, jotka eivät ennakkoon tee tuomastaan jätteestä ennakkoilmoittautumista.

Vaarallisten jätteiden vastaanotolle Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa on määritelty TSV-taksassa kustannusperusteisesti kilohinnat (euroa/kg), joilla katetaan jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksen kiinteitä kustannuksia.

Vaarallisten jätteiden asema Varmalla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin esitetään monelta osin korotuksia muuttuneiden yleiskustannusten perusteella. ADR-luokiteltujen kuljetusten kustannuksiin esitetään myös korotuksia vuoteen 2020 verrattuna. Korotukset koskevat mm. asiakkaan luona tehtävää tuntityölisää sekä nestemäisten öljyjätteiden kuljetusmaksua. Korotukset ovat hintaluokasta riippuen 3,8-8 % vuoden 2020 hintoihin verrattuna.

Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettavien pienkuormien käsittelymaksujen esitetään säilyvän pääosin ennallaan. Maltillisia korotuksia esitetään ainoastaan rakentamisen ja purkamisen jätteen sekä sekajätteen pienkuormien vastaanottomaksuihin enintään 2 m3:n ja enintään 4 m3:n sekajätekuormien osalta. Euromääräiset korotukset ovat 0,40-0,72 € kuorman koosta riippuen. Maksun korotus johtuu sekajätteen käsittelyhinnan korotuksesta.

TSV-jätetaksaan on uutena maksukategoriana tuotu Repsikka-noutopalvelun kuljetushinnat. Taksassa asetetut kuljetushinnat ovat kustannusvastaavia toiminnasta aiheutuviin kuluihin nähden.

Hintamuutokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2021 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 28.10.–26.11.2020 toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 26.11.2020 mennessä.

Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa jätetaksaesityksestä 20.11.2020 mennessä.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, kuulutus