Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 37 Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2021 alkaen 

TRE:5614/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksasta

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto. Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on myös järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella on käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus. Poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus jatkuu kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää edelleen kukin kuljettaja itse.

Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä.

Jätelain vaatimukset jätetaksalle

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. tyhjennys, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Maksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Sako- ja umpikaivolietteiden taksan valmistelu ja päätöksenteko

Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat sako- ja umpikaivolietteen eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 25.9.2020 päivätyllä kirjeellään 1.1.2021 voimaan tulevan sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmisteluaineiston. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on päivittänyt valmisteluaineistoa 28.9.2020. Käsittelyssä on nyt esitys sako- ja umpikaivolietteiden jätemaksutaksaksi 1.1.2021 alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Lisäksi jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksaesityksestä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen sako- ja umpikaivolietteiden taksa 1.1.2021 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain mukaisesti. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella, eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Jätetaksan rakenne

Jätemaksu koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella.

Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna sako- ja umpikaivolietemääränä 0,5 m³:n tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden jätevedenpuhdistamon vastaanottohintaa.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut

Pirkanmaan Jätehuolto esittää lietteen kuljetusmaksuihin keskimääräistä noin 5 prosentin korotusta. Esitystä perustellaan sillä, että edellisten vuosien ennakoituja pienemmät kuljetusmäärät ovat aiheuttaneet sen, että lietteenkuljetustoiminta on ollut sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle että aliurakoinneista vastaaville kuljetusyrittäjille tappiollista. Toimialueella on vuodesta 2017 lähtien esiintynyt jätelain 36 §:n vastaista toimintaa ja sen seurauksena lietekuljetusten määrä on ollut alhaisempi kuin pitäisi. Jätelain 36 §:n vastaisen toiminnan vuoksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja heidän urakoitsijoilleen on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia, joita ei ole täysimääräisesti huomioitu lietekuljetustaksassa aiempina vuosina. Urakkasopimusten mukaisia kuljetushintojen indeksikorotuksia ei myöskään ole aiempina vuosina huomioitu taksassa.  Kuljetusyrittäjien alikatteisen toiminnan sekä urakkasopimusten mukaisten indeksikorotusten vuoksi esitetty korotus on suurempi kuin muiden jätelajien kuljetussuoritteiden keskimääräiset hinnankorotukset.

Keskimääräinen noin 5 prosentin hinnankorotusesitys kuljetushintoihin on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta esitetty kustannusvastaavasti laskennallisiin tyhjennyshintoihin 0-6 m³:n ja yli 6 m³:n säiliöille. Esityksen mukaan laskennallisesti suurempi hinnan korotustarve kohdistuu yli 6 m³:n säiliöille. Tyhjennystoiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella yli 6 m3 säiliöiden yksikkökohtaiset kustannukset ovat suuremmat kuin pienempien säiliöiden. Tähän perustuen suurempaa yksikköhinnan korotusta esitetään yli 6 m3 kaivoille. 0-6 m³ säiliöiden kuljetusmaksuun esitetään noin 3,2 prosentin hinnan korotusta ja yli 6 m³:n säiliöille noin 16,7 prosentin korotusta. Pirkanmaan Jätehuollon mukaan esimerkiksi vuonna 2019 noin 86 prosenttia kaikista tyhjennyksistä on kohdistunut 0-6 m³ säiliöille ja noin 14 prosenttia yli 6 m³:n säiliöille.

Esitetty muutos vaikuttaisi esimerkiksi säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesisäiliöiden tyhjennyshintaan siten, että 0-6 m³ säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 73,19 € alv 0 %) nousisi vuodelle 2021 noin 2,3 euroa ja yli 6 m³:n säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 85,69 € alv 0 %) noin 14,3 euroa. Esitettyjen korotusten jälkeen vuoden 2021 säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesikaivojen kuljetushinnat olisivat 0-6 m³ säiliön osalta 75,51 € (alv 0 %) ja yli 6 m³:n säiliön osalta 99,97 € (alv 0 %).   

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuten vuoden 2020 jätetaksassa, myös ensi vuoden taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen enimmäismäärää ei ole rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi vuoden 2020 taksan mukaisesti. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietejätehuoltoon liittyen.

Säännöllinen tyhjennys, tilaus-, täsmä- ja päivystystyhjennys sekä lisätyöt

Säännöllisen tyhjennyksen määritelmää esitetään taksassa muutettavaksi. Aiemmin määritelmässä ollutta mainintaa asiakkaan kanssa erikseen sovittavasta tyhjennysohjelmasta esitetään poistettavaksi.  Esitetyllä muutoksella tavoitellaan kesäajan ruuhkahuippujen tasaamista sekä sitä, että lietekaivot pystyttäisiin myös ruuhka-aikoina tyhjentämään jätetaksan mukaisten vasteaikojen puitteissa. Muutoksen myötä ensisijaisesti säännöllisessä tyhjennyksessä olevia kiireettömiä ja harvoin tyhjennettäviä (1-2 krt/ vuosi) sakokaivoja voitaisiin siirtää tyhjennysohjelmasta sesonkiaikojen ruuhkaviikkojen ulkopuolelle. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitettaisiin asiakkaalle etukäteen esimerkiksi kirjeitse.

Täsmätyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi. Vuoden 2020 jätetaksassa täsmätyhjennykseksi on luokiteltu mm. tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä tapahtuvat tyhjennykset. Nyt taksaesityksessä esitetään, että tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä tapahtuvat tyhjennykset luokiteltaisiin jatkossa päivystystyhjennyksiksi. Täsmätyhjennyksiä olisivat jatkossa ne tyhjennykset, jotka suoritetaan asiakkaan toivomuksesta alle viiden arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottopäivästä tai asiakkaan määrittelemänä tiettynä arkipäivänä pois lukien tilauksen vastaanottopäivä sekä vastaanottopäivää seuraava arkipäivä.

Muutosta perustellaan sillä, että seuraavan päivän ajojärjestely laaditaan viimeistään edellisenä päivänä. Tilauksen vastaanottopäivää seuraavalle arkipäivälle tilatut täsmätyhjennykset muuttavat kyseisen alueen suunnitellun ajojärjestelyn siirtäen yhden tai useamman tyhjennyksen toiseen ajankohtaan tai toiselle ajolistalle. Täsmätyhjennykset vaikuttavat myös tilaustyhjennysten organisoimiseen. Tilaustyhjennyksissä on paljon kohteita, joihin ilmoitetaan etukäteen tyhjennysajankohta. Täsmätyhjennyksen siirtäessä asiakkaalle jo ilmoitettua tyhjennysajankohtaa, aiheuttaa se lisäkuormitusta asiakaspalvelussa. Jokaisessa kunnassa tai kunnan osa-alueella ei myöskään ajeta päivittäin, jolloin alueen ainoa kiireellinen täsmätyhjennys nostaa merkittävästi yhteen tyhjennykseen kohdistuvia kustannuksia.

Päivystystyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaustyhjennykseksi määritellään tilauksen vastaanottopäivä ja vastaanottopäivää seuraava arkipäivä. Muutosta perustellaan täsmätyhjennyksen määritelmän muutosesitykseen perustuen.

Taksan tuntityön määritelmää esitetään selvennettäväksi kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien huoltotöiden osalta. Määritelmään esitetään lisättäväksi maininta, että urakka-alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla kalustolla suoritettavat huoltotyöt eivät sisälly taksaan. Muutoksen avulla asiakkaille pyritään tuomaan aiempaa selkeämmin esille, että tyhjennyksen yhteydessä tehtävät huoltotyöt, jotka vaativat urakka-alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavaa kalustoa, eivät kuulu kuntavastuulliseen jätehuoltopalveluun. Urakoitsijan kalustosta riippuen asiakkaan on mahdollista saada huoltotyö tyhjennyksen yhteydessä, mutta huoltotyö on urakoitsijan omaa yritystoimintaa, joka laskutetaan erikseen asiakkaalta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi myös tilata huoltotyön valitsemaltaan toiselta toimijalta. Urakka-alueen kuljetuskalustona on imuauto ja yleisimmät huollot (huuhtelut, avaukset, pesut) edellyttävät imupaineautoa.

Kiinteistökohtaisia lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisiin lisiin esitettävä hinnankorotus (noin 3,5 %) perustuu urakkasopimuksen mukaiseen indeksin tarkastukseen.

 Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut

Vuoden 2021 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2021 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 28.10-26.11.2020 toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 26.11.2020 mennessä.

Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 20.11.2020 mennessä.

Toimialueen kuntien vesilaitoksia pyydetään 20.11.2020 mennessä ilmoittamaan vuoden 2021 lietteen vastaanottohinnat jätevedenpuhdistamoilla.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, kuulutus, kuntien vesilaitokset