Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 21.10.2020

§ 40 Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

TRE:3365/11.02.04/2020

Valmistelija

  • Hasari Miikka, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Miikka Hasari, puh. 040 806 3464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (hyväksytty 14.5.2014) nojalla kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida myöntää vapautusta.

Jätehuoltomääräysten 3 §:n mukaan liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Alueellinen jätehuoltoviranomainen on päättänyt kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen aluerajauksista 1.10.2014 § 36. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella sijaitsevat kiinteistöt liittyvät kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen asiakkaiksi. Jätelain 40 §:n ja jätehuoltomääräysten 5 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.

Mikäli kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole liitetty jätehuollon piiriin asianmukaisesti, Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää kiinteistön haltijalle kirjeen, jossa tiedotetaan velvollisuudesta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jos jäteyhtiön kirjeeseen ei reagoida, jätehuoltoviranomainen lähettää kiinteistön haltijalle kehotuskirjeen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Mikäli jäteyhtiöllä ei ole kiinteistön omistajatietoja ennestään, jätehuoltoviranomainen selvittää asian valtakunnallisista rekistereistä ja lähettää kiinteistön haltijalle suoraan kehotuskirjeen. Jos kiinteistön haltija ei noudata jätehuoltoviranomaisen ohjeistusta määräaikaan mennessä, asia laitetaan vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jossa päätetään mahdollisen hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on vuoden 2020 aikana kehottanut jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen haltijoita liittämään kiinteistönsä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kehotuksesta huolimatta liitteessä mainittujen 7 kiinteistön haltijat eivät ole hoitaneet kiinteistöjen asianmukaista liittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Päätöksen liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 32 momentin nojalla.

Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n nojalla määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä laittaa vireille kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa jätelain 134 §:n nojalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa laitetaan vireille jätelain 126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen valvontamääräyksen antamista koskeva asia.

Kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään määräyksessään velvoittamaan liitteessä mainittuja kiinteistön haltijoita sakon uhalla liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Tiedoksi

Kiinteistöjen haltijat, kiinteistöjen sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, Pirkanmaan Jätehuolto Oy