Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 52 Esitys saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen 

TRE:6577/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä kuntavastuullisen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuoltopalvelujen taksasta

Saostus- ja umpisäiliölietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto. Kunnan on lisäksi järjestettävä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto sekä liikehuoneistoissa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto, mikäli se kerätään yhdessä asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kanssa.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella on käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus. Poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää kukin kuljettaja itse.

Jätelain vaatimukset jätetaksalle

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. tyhjennys, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Maksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksan valmistelu ja päätöksenteko

Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat saostus- ja umpisäiliölietteen eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut 21.9.2021 jätehuoltolautakunnalle 1.1.2022 voimaan tulevan saostus- ja umpisäiliölietteiden jätetaksan valmisteluaineiston. Aineistoa on päivitetty 23.9.2021.

Käsittelyssä on nyt esitys saostus- ja umpisäiliölietteiden jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen saostus- ja umpisäiliölietteiden taksa 1.1.2022 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain mukaisesti.

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

Jätetaksan rakenne

Jätemaksu koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen vastaanottopaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella.

Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna saostus- ja umpisäiliölietemääränä 0,5 kuutiometrin tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden jätevedenpuhdistamon vastaanottohintaa.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksut

Pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin esitetään noin 17 prosentin korotusta. Korotusesitys johtuu siitä, että lietekuljetusurakoita on kilpailutettu vuoden 2021 aikana uudelleen 13 urakka-alueella. Kaiken kaikkiaan urakka-alueita on 17. Kilpailutuksen seurauksena tyhjennysten omakustannushinnat nousevat vuodelle 2022, aiheuttaen yhteensä noin 240 000 euron kustannusvajeen. Korotusesitykseen sisältyy myös niiden neljän urakka-alueen urakkasopimusten mukainen indeksikorotus, joiden kuljetusurakat jatkuvat vuonna 2018 solmittujen sopimusten mukaisesti.

Kuljetuskustannusten nousu painottuu lähes yksinomaan pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin. Suurempien yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin ei kilpailutuksen seurauksena kohdistu niin merkittäviä korotuspaineita. Yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuun esitetään 2,9 prosentin korotusta. 

Hinnankorotusesitykset on laskettu kuljetushintoihin kustannusvastaavasti.

Esitetty muutos vaikuttaisi lietesäiliöiden tyhjennyshintaan siten, että esimerkiksi säännöllisessä tyhjennyksessä olevan 0–6 m3:n säiliön kuljetushinta nousisi vuodelle 2022 noin 13 euroa (alv 0 %).  Vuonna 2021 vastaava kuljetusmaksu on ollut 75,51 € (alv 0 %). Yli 6 m3:n säiliön kuljetushinta nousisi vastaavasti noin 3 euroa (alv 0 %). Vuonna 2021 vastaava kuljetusmaksu on ollut 99,97 €. Säännöllisessä tyhjennyksessä olevan enintään 6 m3:n säiliön kuljetushinnaksi muodostuisi esityksen mukaan 88,57 € (alv 0 %) ja yli 6 m3:n säiliölle 102,87 € (alv 0 %).

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuten vuoden 2021 jätetaksassa, myös ensi vuoden taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen enimmäismäärää ei ole rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi vuoden 2021 taksan mukaisesti. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietejätehuoltoon liittyen.

Säännöllinen tyhjennys, tilaus-, täsmä-, päivystys- ja saarityhjennys sekä lisätyöt

Säännöllisen tyhjennyksen, tilaus-, täsmä- ja päivitystyhjennyksen määritelmiin ei esitetä muutoksia vuoden 2021 jätetaksaan nähden.

Uutena elementtinä taksaan on tuotu määritelmä saarityhjennys. Saarityhjennyksen määritelmä ja siihen liittyvien lisätöiden tuntihinta on katsottu tarpeelliseksi lisätä saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaan. Toimialueella on ilmennyt tarvetta myös vesistöillä tapahtuvalle lietekuljetustoiminnalle, joiden toteuttaminen ei ole ollut mahdollista urakka-alueella käytössä olevalla kuljetuskalustolla. Vesistöillä tapahtuneet lietesäiliöiden tyhjennykset on suoritettu siihen soveltuvaa kalustoa omaavien yritysten toimesta aliurakointina. Taksassa ei ole aiemmin huomioitu vesistöillä tapahtuvaan aliurakointiin liittyviä erityispiirteitä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Vuoden 2022 taksaan tilanne pyritään korjaamaan siten, että taksaan tuodaan määritelmä vesistöillä tapahtuville lietekuljetuksille ja kiinteistökohtaisiin lisätöihin on lisätty kustannusvastaava tuntihinta (190,00 €, alv 0 %) saarista toteutettaville lietesäiliön tyhjennyksille. 

Kiinteistökohtaisia lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisiin lisätöihin esitettävät hinnankorotukset perustuvat urakkasopimuksen mukaiseen indeksin tarkastukseen sekä kuljetusten kilpailuttamisen aiheuttamiin kustannusten muutoksiin. Kiinteistökohtaisten lisätöiden yksikköhintoihin esitettävät korotukset ovat 1,43-5,72 € (alv 0 %) työlajista riippuen.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut

Vuoden 2022 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Esitys saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen asetetaan julkisesti nähtäville 13.10-11.11.2021 toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.

 Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 11.11.2021 mennessä.

Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaesityksestä 11.11.2021 mennessä.

Toimialueen kuntien vesilaitoksia pyydetään 11.11.2021 mennessä ilmoittamaan vuoden 2022 lietteen vastaanottohinnat jätevedenpuhdistamoilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, kuntien vesilaitokset, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)