Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 6.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 53 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavien ratkaisulinjausten päivittäminen 

TRE:6647/11.02.04/2021

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Ilo, puh. 040 510 4978 ja jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asian taustaa

Alueellinen jätehuoltolautakunta on päätöksellään (13.9.2017, § 11) delegoinut jätemaksujen maksuunpanon ja ulosoton, jätemaksujen määräämisen taksasta poiketen, jätehuoltomääräysten poikkeamisista päättämisen sekä jätemaksumuistutuksista päättämisen alaiselleen viranhaltijalle eli jätehuoltoinsinöörille.

Edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä noudatetaan jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (19.5.2021, § 27) ohella myös jätehuoltolautakunnan hyväksymiä ratkaisulinjauksia. Jätehuoltolautakunta on 17.8.2016 (§ 26) hyväksynyt edellä mainittuja päätöksiä koskevien viranhaltijapäätösten ratkaisulinjaukset. Yhtenäisten ratkaisulinjausten avulla on varmistettu, että kuntalaiset saavat yhdenvertaisen kohtelun jätemaksuja ja jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia koskevassa päätöksenteossa. Ratkaisulinjaukset ovat myös toimineet informaationa asiakkaille päätösten perusteista.

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjaukset on tarve päivittää vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Jätelain laaja uudistus astui voimaan 19.7.2021, minkä lisäksi uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.7.2021. Toimintaa ohjaavat lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti jätehuoltomääräysten poikkeamista koskeviin muutostarpeisiin. Lainsäädännöllisten muutosten johdosta mm. jätteiden erilliskeräysvelvoitteet ovat tiukentuneet huomattavasti aikaisemmasta. Tämä on luonut tarpeen kokonaan uuden asiakokonaisuuden lisäämiseen viranhaltijapäätösten ratkaisulinjauksiin. Lisäksi jätehuoltomääräysten mukaisia jäteastian tyhjennysvälejä on pidennetty aikaisemmasta, minkä vuoksi sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevia linjauksia on tarve päivittää. Lisäksi käytännön kokemukset ovat vaikuttaneet mm. jätemaksuja koskevien ratkaisulinjauksien päivitystarpeeseen.

Ratkaisulinjauksiin esitettävät muutokset

Jätemaksun kohtuullistamista koskevat viranhaltijapäätöslinjaukset säilyvät pääosin ennallaan. Linjauksiin on tehty ainoastaan muutamia teknisiä korjauksia vastaamaan muuttuneen jätelain pykäliä ja terminologiaa. Kuten aikaisemminkin, jätemaksua on mahdollista kohtuullistaa ainoastaan silloin, kun kiinteistö on täysin käyttämätön tai jätehuolto on erittäin vaikeasti saavutettavissa. Kohtuullistamislinjaukset vastaavat hallinto-oikeuksien yleistä ratkaisukäytäntöä asiassa.

Jätemaksun kohtuullistamista koskeviin linjauksiin on lisätty kohta alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätemaksun kohtuullistamista koskien. Jätehuoltolautakunta on vuosien 2019-2020 aikana toteuttanut putkikeräystaksan kokonaistarkastelun. Tarkastelun perusteella taksan rakennetta on muutettu vuodesta 2021 alkaen siten, että jätemaksun määräytymisperusteissa huomioidaan aiempaa paremmin eri asiakkuustyypit. Taksan rakenteen muuttamisesta huolimatta jätemaksun kohtuullistaminen voi kuitenkin tulla kyseeseen yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden kohdalla. Maksun kohtuullistaminen voi olla perusteltua, mikäli asemakaavoitettuun kerrosneliömetrimäärään suhteutettu jätemaksu johtaisi kiinteistöllä kohtuuttomaan huoneistokohtaiseen jätemaksuun, kun huomioidaan alueen keskimääräinen kustannustaso. Yksittäisissä suurkiinteistöissä huoneistokohtainen jätemaksu saattaa poiketa alueen keskimääräisestä huoneistokohtaisesta jätemaksutasosta kiinteistön rakennusvaiheessa tehdyistä ratkaisuista johtuen.

Jätehuoltomääräysten poikkeamispäätösten ratkaisulinjoihin ehdotetaan lisättäväksi uusi asiakokonaisuus koskien poikkeamista jätehuoltomääräysten mukaisista jätteiden erilliskeräysvelvoitteista. Jätelainsäädännön muutos ja 1.7.2021 voimaan astuneet kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä entistä useamman jätelajin erilliskeräykseen kiinteistöllä. Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet ovat 1.7.2021 saakka koskeneet vain biojätteen erilliskeräyksen järjestämistä vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä ja muiden jätteiden keräys on perustunut vapaaehtoisuuteen. Koska muutokset erilliskeräysvelvoitteissa ovat huomattavia, on odotettavaa, että joillakin kiinteistöillä voi olla vaikeuksia sijoittaa jätehuoltomääräysten edellyttämiä keräysvälineitä kiinteistölle esimerkiksi tilanpuutteesta johtuen. Esitetyn ratkaisulinjauksen mukaan poikkeaminen jätteiden erilliskeräysvelvoitteista voidaan myöntää, mikäli tarvittavia jäteastioita ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistölle alueen kaavamääräykset, rakennusjärjestys ja paloturvallisuusohjeet huomioiden. Ennen mahdollisen poikkeamisen hakemista kiinteistön haltijan on kuitenkin selvitettävä perusteellisesti kaikki vaihtoehdot, joiden avulla erilliskeräys voitaisiin järjestää kiinteistöllä. Näitä ovat esimerkiksi jäteastioiden koon ja/tai tyhjennysvälin muuttaminen, kimppa-astiavaihtoehdot tai jätetilan laajentaminen. Tarvittaessa jäteyhtiöltä on mahdollista saada asiantuntija-apua jäteastioiden sijoittelussa ja erilaisten ratkaisuvaihtojen läpikäynnissä. Vasta sen jälkeen on perusteltua hakea jätehuoltoviranomaiselta poikkeusta jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden noudattamisesta. Hakemuksen käsittelyä varten jäteyhtiöltä pyydetään tarvittaessa lausunto keräysvälineiden sijoittamisesta kiinteistölle. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella lausuntoa voidaan pyytää myös muilta asiantuntijatahoilta kuten esimerkiksi pelastusviranomaiselta. Päätöksen esitetään olevan voimassa määräajan, enintään 2 vuotta. Kyseinen määräaika on asetettu, jotta jätehuoltomääräysten toimeenpanon edetessä nähdään kiinteistöjen mahdollinen poikkeamistarve laajemmin. Mikäli kyse on ainoastaan yksittäisiä kiinteistöjä koskevista poikkeamisista, päätösten voimassaoloa on mahdollista pidentää ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Päätösten voimassaoloaika määritellään tällöin erikseen uudelleen jätehuoltolautakunnassa. Mikäli erilliskeräysvelvoitteiden poikkeamisen tarpeet koskevat merkittävästi laajempaa joukkoa yksittäisiä kiinteistöjä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n on kehitettävä keräysvälineisiin ja -logistiikkaan liittyviä ratkaisuja, jotta erilliskeräys pystytään järjestämään entistä useammalle kiinteistölle jätelain ja jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.

 

Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskeviin ratkaisulinjauksiin esitetään myös muutoksia. Aikaisempien ratkaisulinjausten mukaan tyhjennysväliä oli mahdollista pidentää taajama-alueilla enintään kahdeksaan viikkoon jätehuoltomääräyksistä poikkeamalla, mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte erotellaan sekajätteestä ja muut kierrätettävät jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin. Uusien jätehuoltomääräysten myötä lajitellun sekajätteen enimmäistyhjennysväli pidentyi kahdeksaan viikkoon. Tämän vuoksi jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä taajama-alueella esitetään pidennettäväksi aikaisemmasta 8 viikosta 10 viikkoon, koska hyvällä lajittelulla ja jätteiden toimittamisella erilliskeräykseen on mahdollista vähentää sekajätteen määrää huomattavasti. Esitetyllä muutoksella on myös pyritty huomioimaan taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen ja haja-asutusalueen kiinteistöjen tasavertainen mahdollisuus hakea pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä.

Jäteastian ja lietesäiliön tyhjennyksen pidempiaikaista keskeyttämistä koskeviin ratkaisuperusteisiin ei esitetä muutoksia aikaisemmasta. Ratkaisulinjauksiin on tehty ainoastaan teknisiä korjauksia vastaamaan uusien jätehuoltomääräysten pykäliä ja terminologiaa. Myöskään aluejätepisteen käyttöoikeutta tai jätemaksun perimättä jättämisen ja jätehuoltovelvoitteiden poistamisen harkintaan ei esitetä muutoksia aikaisemmasta.

Viranhaltijapäätösten voimassaoloaikoja esitetään suurelta osin pidennettäväksi. Jäteastian ja lietesäiliön tyhjennysten pidempiaikaista keskeyttämistä koskevien päätösten voimassaoloa esitetään pidennettäväksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Aikaisemmin päätökset ovat olleet voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Päätösten voimassaolon pidentäminen on perusteltua, jotta ne olisivat yhdenmukaisia jätemaksun kohtuullistamista koskevien päätösten kanssa. Nämä päätökset ovat olleet jo aiemmin voimassa enintään neljä vuotta kerrallaan. Molemmissa tapauksissa on kyse kiinteistöstä, jolla ei synny jätettä tietyn ajanjakson aikana kiinteistön käyttämättömyyden vuoksi. 

Lisäksi aluejätepisteen käyttöoikeutta ja sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevien päätösten voimassaoloa esitetään pidennettäväksi aikaisemmasta viidestä vuodesta 10 vuoteen. Aluejätepisteen käyttöoikeuden myöntämiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat harvoin. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevien päätösten voimassaoloa on puolestaan perusteltua pidentää vastaavasti, koska taajamien erilliskeräysmahdollisuudet ovat merkittävästi parantuneet. Kokemus on lisäksi osoittanut, ettei ympäristö- ja terveyshaittoja ole ilmennyt tyhjennysvälin pidentämistä koskevien päätösten johdosta. Muutokset päätösten voimassaoloihin esitetään tehtäväksi viranomaiseen ja asiakkaaseen kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Kuntien aiemmin myöntämät toistaiseksi voimassa olevat päätökset

Toimialueen kuntien aiemmat, toistaiseksi voimassa olevat jätemaksupäätökset ja jätehuoltomääräysten poikkeamispäätökset on todettu jätehuoltoviranomaisen toimintavuosien aikana kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmallisiksi. Aiemmin hyväksyttyjen viranhaltijapäätösten ratkaisulinjauksissa on esitetty, että kuntien myöntämät toistaiseksi voimassa olevat päätökset on ollut mahdollista ottaa tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltoviranomaisessa. Näin on pyritty varmistamaan, että toimialueen kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Sama kirjaus esitetään pidettäväksi edelleen voimassa nyt päivitettävänä olevissa ratkaisulinjauksissa, koska kaikkia kuntien myöntämiä, toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä ei ole vielä ehditty käsitellä uudelleen jätehuoltoviranomaisessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Liitteen mukaiset ratkaisulinjaukset hyväksytään noudatettavaksi viranhaltijapäätöksissä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavaan lisäyksen perustelutekstiin kohtaan Ratkaisulinjauksiin esitettävät muutokset, 3. kappaleen loppuun: "Kyseinen määräaika on asetettu, jotta jätehuoltomääräysten toimeenpanon edetessä nähdään kiinteistöjen mahdollinen poikkeamistarve laajemmin. Mikäli kyse on ainoastaan yksittäisiä kiinteistöjä koskevista poikkeamisista, päätösten voimassaoloa on mahdollista pidentää ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Päätösten voimassaoloaika määritellään tällöin erikseen uudelleen jätehuoltolautakunnassa. Mikäli erilliskeräysvelvoitteiden poikkeamisen tarpeet koskevat merkittävästi laajempaa joukkoa yksittäisiä kiinteistöjä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n on kehitettävä keräysvälineisiin ja -logistiikkaan liittyviä ratkaisuja, jotta erilliskeräys pystytään järjestämään entistä useammalle kiinteistölle jätelain ja jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla."

Puheenjohtaja totesi näin lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)