Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 9.9.2020

§ 31 Ilmoitusasiat 

TRE:730/00.01.03/2020

Valmistelija

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

 • Virtain kaupunginhallituksen vetoomus 1.6.2020 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle koskien jätehuoltoa Virtain kaupungin alueella. Jäteyhtiön hallitusta pyydetään tehostamaan yleisten jätepisteiden huoltoa talvikauden ulkopuolella tai lisäämään kesäaikana jäteastioiden määrää Virroilla. Kaupunginhallitus toivoo myös, että jätepisteillä lisättäisiin ohjeistusta jätteiden lajittelusta. (Liite 1)
   
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vastaus 14.8.2020 Virtain kaupunginhallituksen vetoomukseen. Vastauksessa tuodaan esille jäteyhtiön suunnittelemia toimenpiteitä aluejätepisteverkoston kehittämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. (Liite 2)
   
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.7.2020 (3238) lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskevan hakemuksen johdosta. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto päätti 30.9.2015, ettei Ylöjärven kaupungille myönnetä poikkeusta jätehuoltojaoston tekemästä päätöksestä 24.4.2013 § 18 koskien asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämistä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus hylkäsivät päätöksestä tehdyt valitukset. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on jätetty hakemus, jossa on vaadittu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkua sekä hallinto-oikeuden ja jätehuoltojaoston päätösten kumoamista. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen. (Liite 3)
   
 • Korkeimman hallinto- oikeuden päätös 17.7.2020 (3237) lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskevan hakemuksen johdosta. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto päätti 30.9.2015, ettei Pälkäneen kunnalle myönnetä poikkeusta jätehuoltojaoston tekemästä päätöksestä 24.4.2013 § 18 koskien asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämistä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus hylkäsivät päätöksestä tehdyt valitukset. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on jätetty hakemus, jossa on vaadittu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkua sekä hallinto-oikeuden ja jätehuoltojaoston päätösten kumoamista. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen. (Liite 4)
 • Ajalla 18.5.2020-23.8.2020 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti. Päätöksiä on annettu yhteensä 143 kpl.
  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 40 kpl,
  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 55 kpl,
  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 5 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 5 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 36 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 2 kpl.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)